Conflictcoaching en Mediation

Helaas gaat deze minor niet door in periode AB.

Wil jij uitzoeken hoe je in conflicten staat? En wat daar de precieze reden voor is? Dan is de minor ‘Conflictcoaching en mediation’ wat voor jou. Je stapt buiten je eigen comfortzone, kijkt kritisch naar jezelf en experimenteert met nieuwe vormen van gedrag. Dat maakt deze minor interessant voor ouderejaarsstudenten die andere manieren van geschilbeslechting willen uitproberen. Daarnaast leer je een houding aan waardoor je op een neutrale wijze kan bemiddelen in conflicten van anderen.

Ingangseisen

Je wordt toegelaten tot deze minor als je 110 studiepunten hebt gehaald voordat je aan de minor begint. Als je al stage hebt gelopen is dat een pré.

Inhoud

Wat je werk ook wordt, vaak ga je samenwerken met anderen. Soms schuurt dat of gaat het niet helemaal zoals je wilt. Dat kan leiden tot een conflict. Of juist tot spanningen omdat veel mensen geneigd zijn conflicten te vermijden.

Voor goede samenwerkingen is het belangrijk dat je conflicten niet uit de weg gaat. En dat je je productief opstelt. Conflicten zijn namelijk momenten waar jij en anderen veel van kunnen leren. In deze minor onderzoek je zulke situaties en de precieze rol die jij erin speelt.

In de minor maak je kennis met theorieën over communicatie, conflicten en conflictstijlen. Oefen je met vaardigheden en opdrachten. En krijg je inzicht in je gedrag en de achtergrond ervan. En je bestudeert natuurlijk de nodige literatuur. Daarnaast leer je verschillende manieren waarop je met conflicten om kan gaan waarin met name aandacht is voor alternatieve geschilbeslechting.

Mediation speelt een belangrijke rol; conflictbeslechting waarbij de partijen onder begeleiding van een neutrale derde naar oplossingen zoeken voor hun conflict.

Meer informatie over de minor zie je in onderstaand filmpje.

https://www.youtube.com/watch?v=fUB6brkvyC8&feature=youtu.be

Leerdoelen

 • Je herkent de verschillende communicatietheorieën in het algemeen. Je kan deze kennis gebruiken in conflictsituaties bij het oplossen van voorgelegde conflicten die betrekking op arbeidsconflicten, familieconflicten en zakelijke conflicten en kan uit meerdere voorgelegde opties de best onderbouwde optie kiezen.
 • Je identificeert de verschillende conflicttheorieën in het algemeen (hieronder zijn begrepen bronnen van conflicten, escalatie van conflicten en conflictstijlen). Je kan deze kennis toepassen in conflictsituaties die betrekking hebben op arbeidsconflicten, familieconflicten en zakelijke conflicten en kan uit meerdere voorgelegde opties de best onderbouwde optie kiezen.
 • Je schetst de verschillende vormen van geschilbeslechting in het algemeen) . Je kan deze kennis vertalen naar de eigen beroepssituatie en kan uit de voorgelegde opties de beste onderbouwde optie kiezen. (toetsonderdeel MC toets: Theorie)
 • Je formuleert leerdoelen naar aanleiding van een reflectie op de leerervaringen tijdens de trainingsdagen met behulp van het SJD reflectiemodel met behulp van de literatuur en de feedback van de collega-studenten. (Toetsonderdeel: leerverslag1)
 • Je formuleert en waardeert de eigen conflictstijl in een conflict waarin je zelf partij bent/was met behulp van de theorieën over conflictstijlen. (Toetsonderdeel: leerverslag 2)
 • Je herkent en benoemt de eigen wijze van communiceren in een conflictsituatie waarin je zelf partij bent en kan kiezen voor de andere aanpak van dit conflict na overleg met de eigen intervisiegroep, en na een rollenspel met een professionele acteur waarin je dit conflict hebt uitgespeeld.(Toetsonderdeel: leerverslag 2)
 • Je becommentarieert twee wijzen van conflictbeslechting (een rechtszitting bij de Rechtbank en een zitting van de Geschillencommissie) met behulp van verschillende theorieën (Schultz van Tun, E Giebels & Euwema etc) naar aanleiding van een bezoek aan zowel een zitting bij de Rechtbank als een zitting bij de Geschillencommissie. (Toetsonderdeel: ADR in beeld vergelijking)
 • Je componeert/organiseert tijdens een rollenspel, visueel gemaakt door middel van een video-opname, het doorverwijzingstraject in twee conflicten (welke je aan de hand van twee krantenartikelen hebt kunnen bestuderen) met behulp van het structuurmodel (Prein) en het 7I model (Giebels &Euwema). (Toetsonderdeel: Anders dan Rechtspraak in beeld doorverwijzing)
 • Je vergaart kennis aangaande een specifiek mediationonderwerp.
 • Je kan deze kennis overdragen middels een onderzoeksrapport en je kan deze kennis vertalen middels het geven van een workshop en het maken een hierbij passende uitgewerkte workshophandleiding (Toets 1: Mediation, een onderzoek)
 • Je organiseert/neemt actief deel aan een forumdiscussie over dillema’s in mediation waarna je een weloverwogen onderbouwde keuze kan maken hoe je het beste kan handelen in deze situaties. (Toets 2A: Visie op mediation, onderdeel dilemma)
 • Je herkent en identificeert de verschillende vormen en stijlen van mediation. Je kan deze kennis vertalen naar de eigen beroepssituatie (Toets 2B: Visie op mediation, Stijlen en soorten)
 • Je kent de rol van de mediator en weet zijn onpartijdige positie helder toelichten en vorm te geven.
 • Je bent in staat het probleem van de partijen te verhelderen en kan de meningen van de betrokken partijen vertalen in voor de ander begrijpelijke bewoordingen.
 • Je ondersteunt en helpt de betrokken partijen bij het benoemen en verhelderen van hun gedachten, gevoelens en wensen.
 • Je bent in staat ordening te brengen in de veelheid van feiten, belevingen en relaties.
 • Je bent in staat de communicatie tussen deelnemers aan een mediation te begeleiden door middel van interventies op het niveau van de inhoud, de procedure en het proces.
 • Je bent in staat vragen te stellen, waardoor het proces vooruitgang boekt. (Toets 3A: Mediation,vaardighedentoets)
 • Je kent en weet de procesfasen van mediation (fases:opening, exploratie, onderhandelen, en afronden) te identificeren en benoemen
 • Je kent de plaats en functie van het (harvard)onderhandelen in het mediationproces en kan dit proces begeleiden
 • Je bent in staat tot het maken van diverse rapportagevormen als een mediationverslag en eindafspraken.
 • Je bent in staat te reflecteren op je eigen rol (als mediator en in een samenwerkingsproces) en je eigen ontwikkeling vast te leggen in een portfolio
 • Je kan beschrijven hoe je gedrag, houding en motivatie zich verhouden tot het mediationproces
 • Je formuleert persoonlijke op mediation gerichte leerdoelen naar aanleiding van een reflectie op de leerervaringen tijdens de trainingsdagen met behulp van het SJD reflectiemodel met behulp van de literatuur en de feedback van de collega-studenten. (Toets 3B: Mediation, Leerverslag B: Jij en mediation )

Cursussen

Theorietoets
In deze cursus gaat het om het kennen en kunnen toepassen verschillende theorieën over conflicthantering en mediation en ook de kenmerken kennen van de verschillende vormen van alternatieve geschilbeslechting.

ADR in beeld
Deze cursus draait om Alternative Dispute Resolution-methodiek. Wat houdt het in en hoe kun jij doorverwijzen naar de juiste vorm van geschilbeslechting?

Ik en conflicthantering
In deze cursus richt je je op je eigen rol in een conflict. Je leert conflicten herkennen en je eigen stijl kennen. Daarnaast leer je hoe je in verschillende situaties het beste kan reageren om een escalatie te voorkomen. Je wordt conflictvaardig, en reflecteert op jezelf.

Mediation in de praktijk
Je leert hoe je mediation toe kan passen. En je reflecteert op je eigen mediationvaardigheden en houding.

Onderzoek mediation
Je doet zelfstandig onderzoek naar mediation en/of het mediationgedachtengoed. Om jezelf te verdiepen daar waar jij conflicthantering en mediation interessant vindt.

Je ontwikkelt en geeft een workshop om deze kennis over te dragen op medestudenten en anderen.

Visie op mediation
Je verdiept je kennis van verschillende mediation-stijlen en soorten. Je bent je bewust van dilemma’s en weet daar mee om te gaan.

Toetsing

Je maakt tentamens, leerverslagen, groepsopdrachten en individuele opdrachten. Dat is helemaal afhankelijk van de inhoud van een cursus. Zo maak je voor de theorietoets een multiple choice-tentamen en voor ‘Ik en conflicthantering’ leerverslagen. Maar voor ‘Visie op mediation’ organiseer je onder andere een forumdiscussie en maak je een verslag.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde. Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

 • Handboek mediation, onder redactie van A.F.M. Brenninkmeijer (hoofdredacteur), H.J. Bonenkamp, K. van Oyen, H.C.M. Prein, Sdu Uitgevers, laatste druk: 2017)
 • Trainingsboek Conflicthantering en mediation, Dr. H. Prein, Bohn Stafleu Van Loghum, laatste druk
 • Excellent onderhandelen, Roger Fisher, William Ury & Bruce Patton, Business Contact laatste druk
 • Artikelen op digitale leeromgeving.

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend.

Extra kosten

€35 voor het bezoeken van een congres.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

Switch to English English