TNL: Interactie-onderzoek

Dit is een blog van Jan Eberg, hoofddocent bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) van dejandefweb faculteit Maatschappij en Recht. Vanuit die rol is hij als onderzoeker betrokken bij The Next Level @Crisis via Crossmedia. Binnen dit project begeleidt hij ook enkele IVK-afstudeerders die als doel hebben inzicht te krijgen in de context en dilemma’s die een rol speelden bij een crisis en de lessen die hieruit kunnen worden geleerd voor crisismanagement en crisiscommunicatie.

The Next Level @Crisis via Crossmedia is een onderzoeksproject waarin de rol van sociale media bij crisiscommunicatie en crisismanagement centraal staat. De onderzoeksexpertise hiervoor komt uit twee lectoraten: ‘Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein’ verbonden aan de Faculteit Communicatie en Journalistiek, en ‘Regie van Veiligheid’, verbonden aan de Faculteit Maatschappij en Recht. Onderzoekers werken samen en zetten daarbij hun verschillende achtergronden in: sociale psychologie, overheidscommunicatie, publiekscommunicatie, sociologie, bestuurskunde, veiligheidskunde. Betrokken projectpartners zijn verbonden aan gemeenten, politie, ministeries en onderzoeks- en adviesbureaus.

Onconventionele aanpak
De aanpak van het TNL-onderzoek wijkt af van de standaard werkwijze bij de uitvoering van projectonderzoek. Gebruikelijk is dat drie fasen achtereenvolgens worden doorlopen:
1.    Onderzoek opzetten
2.    Onderzoek uitvoeren
3.    Publiceren over onderzoek
Daarbij geldt dat de professionals en het werkveld, voor wie het onderzoek wordt uitgevoerd, de resultaten, conclusies en adviezen krijgen nádat het onderzoek is afgerond.

Binnen TNL gaat het anders:
•    Professionals worden betrokken bij de opzet van het onderzoek;
•    Professionals worden betrokken bij de uitvoering van het onderzoek;
•    Bekendmaking van resultaten en adviezen vindt al plaats vóórdat het onderzoek is afgerond.

Innovatie in praktijkgericht onderzoek
In het TNL-onderzoek is bewust gekozen voor samenwerking met de collage-werkatelierprofessionals voor wie de uitkomsten van het onderzoek relevant zijn voor het beter kunnen uitoefenen van hun vak. Al bij de selectie van cases en de criteria waaraan cases moeten voldoen, werd een beroep gedaan op de kennis en ervaringen van professionals die te maken hebben met crises. Tijdens werkateliers werden en worden voorlopige onderzoeksresultaten bekendgemaakt en besproken met de betrokken professionals. Daardoor:

  • Is nieuwe informatie en kennis direct beschikbaar voor betrokken professionals en doelgroepen;
  • Kan feedback van professionals op de resultaten het onderzoek bijsturen in de gewenste richting.

Zo ontstaat een dynamische en geïntegreerde aanpak van het verzamelen, terugkoppelen en opnieuw verzamelen van onderzoeksgegevens. Anders dan een statische en geïsoleerde aanpak, waarbij de onderzoekers alleen op elkaar en op de onderzoeksgegevens gericht zijn. Eigenlijk zou deze innovatie in praktijkgericht onderzoek standaard moeten worden in de werkwijze bij de uitvoering van projectonderzoek. Het past beter bij de huidige tijd, waarin informatie zeer snel gedeeld en gebruikt wordt.

Interactie-onderzoek
De sociaal-psycholoog Kurt Lewin introduceerde de term ‘Actie-onderzoek’. Dit type onderzoek was vooral populair in de sociale wetenschappen van de jaren 60, 70 en 80. Het was gericht op kennis en verandering. Onderzoekers werkten samen met professionals (bijvoorbeeld leerkrachten) om problemen en behoeften te analyseren, soms zelfs om professionals zelf onderzoek te laten doen. De actie-onderzoekbenadering was bedoeld om de kennis uit wetenschappelijk onderzoek direct te implementeren in de praktijk van maatschappelijke sectoren. Onbedoeld leidde het echter ook tot ideologische en activistische sturing en verandering.
De innovatieve aanpak van het TNL-onderzoek lijkt enigszins op het bekende actie-onderzoek, maar onderscheidt zich hiervan door een focus op krachtenbundeling en synergie: het toelaten van professionele inbreng in de analyses van onderzoek en het terugkoppelen van analyse-uitkomsten in de professionele praktijk.
Het is tijd voor een nieuwe term. Binnen het TNL-project doen we ‘interactie-onderzoek’; Professionals ondersteunen onderzoekers waardoor onderzoekers professionals ondersteunen. De term sluit mooi aan bij het interactionele perspectief dat wordt toegepast in een deel van de analyses in het onderzoek. Maar het staat dus voor méér, nl.: geïntegreerd coöperatief praktijkgericht onderzoek. Een aanpak die hoort bij onze huidige ICT-samenleving.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.