Project ‘Samen sterk voor fysieke zelfredzaamheid’

Welk vraagstuk wordt met dit project aangepakt?

Vanaf de leeftijd van zo’n 60 jaar neemt de kans op beperkingen in het fysiek functioneren toe. Passend bij de herziene definitie van gezondheid richt de zorg voor mensen met beperkingen in het fysiek functioneren zich vooral op het behoud van fysieke zelfredzaamheid. Onder fysieke zelfredzaamheid verstaan we het vermogen zich fysiek aan te passen in de eigen context en eigen regie te voeren. Hieronder vallen onder andere de vaardigheden van het algemeen dagelijks leven (ADL), zoals lopen, fietsen, boodschappen doen, met of zonder (technologische) ondersteuning. Naast fysiotherapeuten en oefentherapeuten vervullen ook huisartsen, verpleegkundigen en beweegaanbieders een taak in het behoud van de fysieke zelfredzaamheid van (kwetsbare) ouderen. In Utrecht Noordwest en Leidsche Rijn is behoefte om de fysieke zelfredzaamheid objectief in kaart te kunnen brengen en vervolgens interprofessionele handvatten te verkrijgen voor verbetering van fysieke zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen.

Wat wil dit project bereiken?

Het project heeft drie doelen. Ten eerste willen we de fysieke zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen in de Utrechtse wijken Noordwest en Leidsche Rijn in kaart brengen. Ten tweede willen we aan de hand van de meting een multidimensioneel screeningsinstrument ontwerpen en inzetten om de fysieke zelfredzaamheid te verbeteren. Ten derde willen we via dit project de interprofessionele samenwerking tussen fysio-/oefentherapeuten, huisartsen, wijkverpleegkundigen, buurtsportcoaches en welzijnswerkers stimuleren.

De volgende partijen / sectoren / partners zijn betrokken?

Het project wordt geleid door het lectoraat Innovatie van Beweegzorg in de persoon van Esther Molenaar (promovenda), Di-Janne Barten (senior-onderzoeker) en Cindy Veenhof (lector). Zorgpartijen uit de wijk zijn betrokken via de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (tevens Academische Werkplaats Fysiotherapie) en de Geïntegreerde Eerstelijns Zorg organisatie Zuilen-Ondiep. Harten voor Sport is betrokken als welzijnspartner. Vanuit het onderwijs is op dit moment het Instituut voor Bewegingsstudies (Bachelor Fysiotherapie & Oefentherapie, Master Fysiotherapie in de Geriatrie) actief betrokken, maar we beogen ook andere HU opleidingen en het ROC te betrekken.
Dit onderzoek valt onder de paraplu van het UMoveOn consortium. Naast de reeds genoemde partijen participeren de Gemeente Utrecht, het Economic Board Utrecht, Ucreate, Zorgpact Midden Nederland en diverse lectoraten van de HU in dit consortium.

Contact

Ben je geïnteresseerd in dit project?
Neem dan contact op met Esther Molenaar (esther.molenaar@hu.nl) of Di-Janne Barten (di-janne.barten@hu.nl).

 

Partners in dit project