Over de werktafel

 

Werktafel ‘Samenwerken aan Kwaliteit van Leven in de Utrechtse Wijk’

Hogeschool Utrecht wil, conform de ambities vastgelegd in haar visie, samen met externe partners de Werktafel ‘Samenwerken aan Kwaliteit van Leven in de Utrechtse Wijk’ inrichten. Deze Werktafel moet gaan resulteren in ‘meer gezondheid en welzijn in de wijken van de stad Utrecht’. Doelstelling van de Werktafel is gezamenlijk inhoudelijke focus aan te brengen en om de juiste keuzes te maken. Kansen om te werken aan vraagstukken uit de wijk worden aan de Werktafel verkend, geselecteerd, horizontaal afgestemd en verwerkt tot een aanzet van interprofessionele projectopdrachten waar studenten een bijdrage aan kunnen leveren. Het moet gaan leiden tot leernetwerken waar in diverse projecten in de wijken van Utrecht door zorg- en welzijnsstudenten -en daar werkzame professionals- interprofessioneel wordt samengewerkt waarbij elk initiatief van de Werktafel leidt tot ‘Meer Kwaliteit van Leven in de Utrechtse Wijk’.

 

Van binnen-naar-buiten & van buiten-naar-binnen

De Werktafel is daarmee een:

  • inhoudelijk samenwerkingsplatform tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk;
  • middel om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en te delen;
  • verankering van ‘de blik naar buiten’ en ‘van buiten naar binnen’;
  • professioneel handelende en ondernemende (netwerk)organisatie.

Met behulp van de Werktafel wil Hogeschool Utrecht, in co-creatie met externe partners aan de Werktafel, leernetwerken creëren waarbinnen studenten als ‘moderne zorgprofessionals’ geconfronteerd worden met meervoudige problematiek, op het grensvlak van zorg & welzijn en leren deze samen vanuit een gemeenschappelijk plan aan te pakken. De vraag van de burger is hierbij leidend (vraaggestuurd).

 

Deelnemers werktafel

De deelnemers aan de Werktafel zijn samen verantwoordelijk voor het initiëren en faciliteren van leernetwerken, waarbinnen interprofessioneel  wordt samengewerkt aan een vraagstuk op het snijvlak van zorg/welzijn. Participanten binnen een leernetwerk zijn:

  • 3de/4de jaars HBO- en MBO-studenten van verschillende professies (maximaal 6)
  • Supervisor uit de instelling/organisatie
  • Leerteambegeleider vanuit Hogeschool Utrecht en ROC Midden Nederland
  • Onderzoeker van Hogeschool Utrecht evt. ROC Midden Nederland
  • Professionals uit de instelling/organisatie/praktijk

 

Leernetwerken

Belangrijk voor het functioneren van het leernetwerk is dat iedereen leert en werkt vanuit de overtuiging dat een goed resultaat alleen bereikt wordt via interprofessionele samenwerking met een gemeenschappelijk plan en één regisseur.

Het initiëren en faciliteren van de leernetwerken is de verantwoordelijkheid van alle deelnemers aan de Werktafel. De externe partners brengen vraagstukken in die in samenwerking met de onderwijsinstellingen worden omgezet in interprofessionele opdrachten voor de studenten/leerteams. De onderwijsinstellingen formeren interprofessionele studenten/leerteams rondom deze opdrachten, met per studenten/leerteam een vaste contactpersoon als studiebegeleider. De externe partners zorgen voor passende ondersteuning van de leernetwerken in de instelling.

De onderwijsinstellingen creëren voor de studenten binnen het onderwijsprogramma een aaneengesloten studieperiode van 6 maanden (30 EC studiebelastingsuren) voor het interprofessioneel kunnen samenwerken binnen de leernetwerken.  Binnen de HU is dit gepositioneerd in de minoren ‘Innovatie van Preventieve Zorg’’en ‘Sociale Kwaliteit in de Buurt, toegankelijk voor studenten uit het 3e en 4e jaar. Studenten van het ROC kunnen in de projecten participeren via hun keuzeonderwijs. Studenten kunnen zich via de minorenmarkt inschrijven voor deze minoren.

Tijdens een minor besteden de studenten veel tijd op hun ‘werkplek’ en regelmatig komen zij ‘terug’ op de hogeschool om elkaar feedback te geven en inhoudelijke impulsen te krijgen.