Onderzoek

In mei 2016 startte het onderzoek SAVE in woord en daad. Hiervoor zijn Samen Veilig Midden-Nederland, William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming en het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht een samenwerkingsverband aangegaan. Dankzij een SIA-Publiek subsidie is het mogelijk gemaakt om onderzoek te doen.

Doel van het onderzoek
Het onderzoek wilde een bijdrage leveren aan de optimalisering van de uitvoering van de SAVE-werkwijze. Door het versterken van professionals bij het maken van afwegingen rond veiligheid en regie en een betere samenwerking wilde het project bijdragen aan veiligheid in en eigen kracht van gezinnen en jeugdigen. Het onderzoek droeg bij aan:

  • Expertise over zorg voor veiligheid en versterken eigen kracht / regie uitbouwen.
  • Professioneel handelen ten aanzien van veiligheid, eigen kracht en versterken van de samenwerking.
  • Aansluiting van opleidingen HU en de praktijk van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Centrale onderzoeksvraag
Hoe kunnen medewerkers van de SAVE-partners optimaal uitvoering geven aan het inschatten, agenderen en herstellen van de veiligheid en het versterken van eigen kracht & regie van betrokken burgers vanuit samenwerking met de jeugdigen, gezinnen en hun netwerk, met de professionals uit de lokale teams en met elkaar?

Methoden
In drie rondes werden data verzameld en vervolgens besproken in de workshops. De onderstaande methoden werden voor de dataverzameling gebruikt:

Opbrengsten
In drie rondes werden data verzameld en vervolgens besproken in workshops. Professionals van alle SAVE-partners, de lokale teams en cliënten speelden daarbij een belangrijke rol. Door eerst onderling met elkaar in gesprek te gaan gaven zij betekenis aan de bevindingen uit de interviews, dossieronderzoek en vignettenonderzoek. Ook dachten zij samen na over oplossingen voor vragen en knelpunten. Op die manier droeg het onderzoek bij aan een lerende praktijk. Daarnaast werden er producten gemaakt die bijdragen aan:

  • Kennis op het gebied van samenwerken, veiligheid en eigen kracht & regie.
  • Inzicht in verschillende perspectieven op deze complexe thema’s en in afwegingen die professionals maken.
  • Praktische oplossingen voor herkenbare dilemma’s.
  • Nieuwe kennis voor in het onderwijs. Studenten worden hiermee beter voorbereid op hun vak.

Bij resultaten tref je een samenvatting van het eindrapport, het volledige eindrapport en andere eindproducten aan.