Casus: UMC

Opdrachtgever

Naam organisatie: UMC (Universitair Medisch Centrum Utrecht)
Sector: Zorg en Welzijn
Product of diensten van de organisatie: Zorg
Aantal medewerkers: meer dan 12.000
Organisatieonderdeel: Afdeling Innovatie, cluster Medisch Technologie & Technische Fysica

‘‘Het Scompany team heeft ons goed geholpen met het in kaart brengen van de zichtbaarheid van onze afdeling in het ziekenhuis.’’

– Joris Jaspers, hoofd Innovatie

Resultaat
Er zijn door het uitgevoerde onderzoek verschillende punten in kaart gebracht: de huidige situatie en gewenste situatie van de afdeling innovatie en de ‘GAP’ hiertussen. Hoe de afdeling innovatie van de huidige naar de gewenste situatie kan evalueren is verwerkt in een stappenplan waarin advies gegeven wordt over de korte-, middellange- en lange termijn. Er wordt gekeken naar het operationele-, tactische- en strategische niveau.

Vraagstuk
Op de afdeling innovatie, cluster medische technologie en klinische fysica, is het mogelijk voor de medewerkers van het UMC om ideeën of verbeteringen voor te stellen of vragen te stellen op het gebied van innovatie. De aanleiding om Scompany in te schakelen was omdat hier te weinig gebruik van werd gemaakt. De volgende adviesvraag was opgesteld om deze absentie van ideeën en voorstellen te vervullen: “Op welke manier kan communicatie ingezet worden om te zorgen dat medewerkers verbeterpunten in de technische zorg identificeren en delen met de afdeling innovatie, zodat de communicatie kan bijdragen aan het blijven verbeteren van de zorg?”.

Aanpak Scompany team
Om dit vraagstuk te kunnen beantwoorden hebben de consultants verschillende onderzoeksmethodes ingezet. Er is gebruik gemaakt van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Om een beter beeld te krijgen van de situatie is er gekozen voor kwantitatief onderzoek en om de diepte van het probleem te ontgronden is er gekozen voor kwalitatief onderzoek. Tijdens het onderzoek zijn er enquêtes afgenomen (zowel online als offline), is er deskresearch uitgevoerd en er zijn verschillende medewerkers van het UMC, die te maken zouden kunnen hebben met de afdeling innovatie, geïnterviewd. Door gebruik te maken van verschillende onderzoeksstrategieën is een duidelijk beeld gecreëerd van de situatie en hoe deze aangepakt kon worden.

Scompany team
Anne Bartels, Sherilyn Slaghek, Fleur Verbrugge en Charlotte van der Zalm