Casus: De Nederlandse Bank

Opdrachtgever

Naam organisatie: De Nederlandsche Bank (DNB)
Sector: Financiële sector
Product of diensten van de organisatie: Onafhankelijke centrale bank en toezichthouder
Aantal medewerkers: 1800

“Het Scompany team heeft in korte tijd met daadkracht zowel een kwalitatief als kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder onze medewerkers en managers naar hoe het nieuwe intranet een optimale samenwerking kan stimuleren. Dit resulteerde in een nuttig advies hoe communicatie kan bijdragen aan de adoptie van het nieuwe intranet bij DNB”. Robert Meulenbroek, senior communicatieadviseur

Resultaat
Voor De Nederlandsche Bank is er een advies geleverd om er voor te zorgen dat de medewerkers gemotiveerd, en in staat zijn, om het nieuwe intranet te gebruiken. Het advies is opgebouwd in drie opeenvolgende trajecten: het ontwikkeltraject, het implementatietraject en het verankeringstraject. De meningen, behoeften, wensen en belangen van de medewerkers zijn meegenomen in dit advies. Daaropvolgend zijn relevante middelen opgesteld om bij te dragen aan het ontwikkelen, het implementeren en het verankeren van het intranet onder de medewerkers.

Vraagstuk
Door de komst van het nieuwe intranet moet er binnen DNB een andere manier van samenwerken gestimuleerd worden bij de medewerkers. Het nieuwe intranet moet optimaal bijdragen aan het samenwerken en voor de medewerkers een toegevoegde waarde bieden bij het werk, conform de doelstellingen van DNB.Vanuit dit perspectief vraagt het een andere mindset en gedrag van de medewerkers. Dit heeft geleidt tot het volgende vraagstuk: ‘’Op welke manier kan communicatie bijdragen aan de implementatie en verankering van het nieuwe intranet, zodat er meer samenwerking en kennisdeling tussen medewerkers op diverse afdelingen ontstaat, waardoor DNB zo efficiënt en effectief mogelijk kan opereren?’’.

Aanpak Scompany team
Gedurende het onderzoek heeft het Scompany-team gebruik gemaakt van de volgende methoden: kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek en literatuuronderzoek. Voor het kwantitatieve deel is er gebruik gemaakt van een online enquête. In totaal hebben 314 respondenten de enquête ingevuld. Het kwalitatieve gedeelte bevat focusgroepdiscussies en interne- en externe interviews. Er zijn vijf interne interviews en drie externe interviews afgenomen.

Scompany-team
Floor, Larissa, Manar en Sietse.