Kwaliteitscriteria toetsen

Aan een goede toets kunnen meerdere criteria gesteld worden. Een criterium is het systematisch doorlopen van de vijf stappen uit de toetscyclus. Een ander criterium heeft betrekking op de manier waarop de communicatie over en de samenwerking bij het construeren van toetsen plaatsvindt. Een derde criterium zijn de kwaliteitscriteria van een toets. Deze criteria zijn in onderstaand schema opgenomen en zijn onderdeel van een kwalitatieve toetsanalyse.

Kwaliteitscriteria Beschrijving van de kwaliteitscriteria
Validiteit Met toetsen wordt gemeten wat beoogd wordt te meten. De toets is betekenisvol en bruikbaar en dat de conclusies die uit de toetsscores worden getrokken zijn gerechtvaardigd.
Betrouwbaarheid Er is sprake van accuratesse en consistentie van standaarden, criteria en besluiten door de tijd heen en tussen beoordelaars.
Bruikbaarheid Toetsen zijn bruikbaar om te hanteren.
Objectiviteit De beoordelaar oefent geen invloed uit op de hoogte van de score en de uiteindelijke beoordeling.
Consequenties Bij de score-interpretatie is rekening gehouden met positieve en negatieve gevolgen die de toetsen op het onderwijs kunnen hebben.
Motiveerbaarheid De toetsinhoud en de resultaten op een toets zijn inhoudelijk beargumenteerd en te rechtvaardigen tegenover de student.
Transparantie De toetsen en de bijbehorende procedures zijn duidelijk en begrijpelijk voor alle betrokken deelnemers.
Feedback De toetsen geven de student persoonlijke feedback over de sterke punten en verbeterpunten.
Ondersteuning De student ontvangt op aanvaardbare termijn antwoord op inhoudelijke en procedurele vragen over toetsen.
Formulering Teksten in de toets zijn zorgvuldig geformuleerd.
Realiseerbaarheid De doelen en criteria van een toets zijn realiseerbaar voor gekwalificeerde studenten op het betreffende competentieniveau.

Bron: Sluijsmans, Joosten-ten Brinke, Van Schilt-Mol (2015). Kwaliteit van toetsing onder de loep. Garant, Antwerpen-Apeldoorn.

Meer informatie:

Toetscyclus

Toetsanalyse

Literatuur:

Sluijsmans, D., Joosten-ten Brinke, D., & Van Schilt-Mol, T. (2015). Kwaliteit van toetsing onder de loep. Antwerpen-Apeldoorn: Garant Uitgevers.

Gerritsen-van Leeuwenkamp K.J., Joosten-Ten Brinke, D. en Kester L. (2017). Assessment quality in tertiairy education: An integrative literature review. In: Studies in educational Evaluation. 55. p. 94 – 116.