Leerdoel

Leeruitkomst versus leerdoel

Leeruitkomsten horen bij gepersonaliseerd leren en leerwegonafhankelijk toetsen en meten de leerresultaten. Het gaat bij leeruitkomsten om het resultaat, of de output en de weg waarlangs de resultaten bereikt worden is niet van belang. Vanuit het curriculum van een opleiding hebben leeruitkomsten veel meer betrekking op het bereikte/getoetste curriculum.

Leerdoelen daarentegen hebben betrekking op de doelen die tijdens de leerwegafhankelijke route in een cursus bereikt gaan worden en zijn daarmee een operationalisatie van het doel van de cursus. Bij leerdoelen gaat het meer om het proces: wat wordt van de student verwacht en/of wat wil de docent bereiken. Vanuit het curriculum van een opleiding vormen de doelen van de verschillende cursussen het formele/beoogde curriculum.