Toets

Binnen de HU zijn toetsen in principe leerwegonafhankelijk. Bij het ontwerpen van een toets betekent dit dat de leeruitkomsten leidend zijn. Toetsen met een summatieve functie worden ontwikkeld op basis van de beoogde leeruitkomsten en niet op basis wat tijdens de leerweg aan bod is gekomen. Daarmee maken onderwijsactiviteiten geen deel uit van een toets met een summatieve functie.

Toetsvragen en toetsopdrachten zijn zoveel mogelijk ontleend aan de beroepspraktijk. Professionals uit de beroepspraktijk kunnen hierbij betrokken worden door authentieke voorbeelden aan te leveren. Op basis van de toetsmatrijs kan met de toetsvragen of toetsopdrachten de toets worden samengesteld. Bij het samenstellen van een toets of het ontwikkelen van toetsopdrachten is het van belang om niet alleen aandacht te besteden aan de toets zelf, maar ook aan documenten die daarbij (kunnen) horen, zoals:

  • een instructie voor studenten;
  • een overzicht van de benodigde materialen;
  • een beoordelingsmodel (beoordelingscriteria, beoordelingsschaal, beoordelingsformulier, rubric) bij opdrachten;
  • een instructie voor beoordelaars bij opdrachten;
  • een scorings-/normeringsvoorschrift;
  • een antwoordmodel voor toetsen met open vragen;
  • een sleutel voor toetsen met gesloten vragen;
  • en de cesuur (zak-/slaaggrens).

Voor elke toets met een summatieve functie wordt de cesuur vastgesteld.

Meer informatie:

Cesuur

Notitie leerwegonafhankelijk toetsen

Literatuur:

Sanders (red.). (2016).  Toetsen op school. Hoger onderwijs. Arnhem: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling.