Project

Opzet

In dit vierjarige praktijkgerichte onderzoek gaan we methodieken ontwikkelen voor het op maat begeleiden van mbo-studenten in hybride leeromgevingen. Dit doen we omdat een hybride leeromgeving vraagt om een andere begeleiding dan gewend is en begeleiders zijn hierin nog zoekende. Het begeleidingsperspectief dat momenteel domineert is dat van de schoolpraktijk terwijl een hybride leeromgeving streeft een gelijkwaardige begeleiding van de school én de beroepspraktijk. De methodieken die we ontwikkelen helpen alle begeleiders overwogen keuzes te maken.

Het onderzoek vindt plaats middels twee fasen.

Fase 1 (sept 2017- sept 2019) Kennisgericht praktijkonderzoek

Kennis over begeleiden in hybride leeromgevingen is nog erg impliciet aanwezig. We gaan deze kennis in beeld brengen middels een diepte-onderzoek. We voeren casestudies uit waarin we studenten en begeleiders in hybride leeromgevingen op de voet volgen. Via observaties, interviews met verschillende technieken en documentanalyses gaan we na hoe op elkaar afgestemde leeractiviteiten van studenten en begeleiding in zes hybride leeromgevingen plaatsvinden.

Fase 2 (okt 2019- sept 2021) Ontwerpgericht praktijkonderzoek

In fase 2 gaan we de kennis over leren en begeleiden in hybride leeromgevingen omzetten in methodieken. De methodieken zijn bedoeld voor begeleiders om hun mbo-studenten beter te ondersteunen in het leren. Dit ontwerponderzoek vindt plaats in samenwerking met begeleiders van startende en ervaren hybride leeromgevingen. We hebben nog niet precies een beeld van de vorm waarin deze methodieken worden vastgelegd, samen met de begeleiders ontwikkelen we hanteerbare en begrijpbare instrumenten.

Download hieronder de aanvraag (goedgekeurd door SIA RAAK-PRO, juni 2017).

RAAK-PRO aanvraag Ruimte voor wendbaar vakmanschap