Resultaten

Het onderzoek
Toen wij in 2016 met dit onderzoek startten, waren de professionals nog druk bezig om zich de werkwijze SAmenwerken aan VEiligheid (SAVE) eigen te maken. Het onderzoek had tot doel om hen hierbij te ondersteunen. Daarbij hebben we ons gericht op drie centrale uitgangspunten van SAVE:

 • veiligheid en ontwikkeling als primaire doelen
 • eigen kracht en regie als uitgangspunt
 • goede samenwerking tussen professionals rondom een cliënt

Wat hebben we gedaan?
Tijdens het onderzoek hebben we allereerst in kaart gebracht hoe de professionals invulling geven aan deze uitgangspunten en tegen welke vragen ze daarbij aanlopen. Dat hebben we gedaan door interviews te houden, workshops te geven en dossiers en literatuur te bestuderen. Ook hebben we een vignettenstudie uitgevoerd, waarbij de professionals concreet aan de slag gingen met specifieke casussen.

Vervolgens hebben we een aantal workshops georganiseerd waarin het leren van de ervaringen centraal stond. Op basis van de bevindingen uit het onderzoek hebben de professionals gereflecteerd op hun eigen handelen en aanbevelingen geformuleerd om de uitvoering van de werkwijze te versterken.

Resultaten
Naast de interviews, vignetbijeenkomsten en workshops heeft het onderzoek ook een aantal concrete producten opgeleverd:

 • Publieksversie eindrapport
  In dit magazine tref je een samenvatting aan van het onderzoeksrapport. Je vindt hierin conclusies en aanbevelingen, maar ook een aantal casussen die illustreren hoe complex elke cliëntsituatie is. Daarnaast vertellen drie betrokkenen wat het onderzoek henzelf en hun organisaties heeft opgeleverd.
 • Eindrapport
  Wil je nog meer weten over de opzet van dit onderzoek, conclusies en aanbevelingen? Klik dan hier voor het complete eindrapport.
 • Handleiding workshop Inschatten van veiligheid
  Inschatten van veiligheid van jeugdigen is niet eenvoudig. In dit onderzoek werd geconcludeerd dat professionals in de brede jeugdbescherming en vanuit lokale teams verschillend kijken naar veiligheid van jeugdigen. Om gezamenlijke besluitvorming te ondersteunen is deze workshop ontwikkeld.De workshop heeft als doel professionals te ondersteunen elkaars perspectieven op veiligheid te zien en te begrijpen en hoe daarover te communiceren. Een ander doel is het bieden van handreikingen om, bij bespreking van casuïstiek, zichzelf en elkaar te voeden.De workshop is ontwikkeld voor professionals in de werkpraktijk van jeugdbescherming en jeugdreclassering, inclusief lokale teams. Daarnaast is de workshop ook bruikbaar voor het (hbo-)onderwijs voor aankomende professionals in deze sector.
  Bijlage 1: informatie over het maken van een ecogram (bron: www.zorgvoorbeter.nl)
  Bijlage 2: Casusbeschrijvingen