Veelgestelde vragen

Zie onderstaand de meest voorkomende vragen. Staat jouw vraag er niet tussen, dan kun je contact opnemen met het Assessmentbureau (assessmentbureau.archimedes@hu.nl voor Startbekwaam en Masters of assessmentbureau.fe@hu.nl voor Groepsleerkracht, PDG en Bekwaamheidsonderzoek).

Categorie: inhoudelijk

Welke typen assessment zijn er bij IA en op welke criteria worden kandidaten daarbij beoordeeld?

Er worden bij Instituut Archimedes verschillende types assessment afgenomen. Deze zijn terug te vinden in dit bestand.

 

 

 

Wat moet er in het portfolio van de kandidaat zitten?

Zie de studentenhandleiding voor het betreffende assessment. Deze zijn te vinden op: https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/assessment-ia/

Maakt de presentatie nog onderdeel uit van het assessment?

Nee. Studenten kunnen bij hun portfolio wel allerlei soorten bewijsmateriaal inleveren (bijv. ook een ingesproken filmpje of presentatie). Beeldopnames zijn daarbij een verplicht onderdeel. De assessoren hebben 90 minuten om al het ingeleverde materiaal voorafgaand aan het assessment te bekijken.

Wat is er veranderd in studiejaar 2022 - 2023?

Met ingang van dit studiejaar worden studenten bij alle assessments beoordeeld volgens de bekwaamheidseisen (tweede- of eerstegraads). Deze vervangen de (inmiddels sterk verouderde) SBL competenties. N.B. er zijn het hele studiejaar ook nog studenten die het oude assessment doen (op basis van de SBL competenties). Als assessor moet je zelf zorgen dat je de juiste versie van het beoordelingsformulier gebruikt (bekwaamheidseisen of SBL competenties). Aan het portfolio van het student kun je direct zien welke versie je nodig hebt, deze kun je vervolgens downloaden op deze pagina.

De belangrijkste veranderingen:

 • Er zijn vier bekwaamheidsgebieden in plaats van acht competenties.
 • De studenten delen hun portfolio in volgens deze nieuwe bekwaamheidseisen.
 • Er zijn andere aanteken- en beoordelingsformulieren.

Categorie: Procedureel

Hoe ziet de assessment procedure eruit?

De procedure voor assessments is als volgt (behalve bij het geschiktheidsonderzoek voor zij-instromers):

 • De assessoren lezen van tevoren het portfolio en bekijken bewijsstukken en beeldopnames.
 • Voor de assessments Startbekwaam en Masters verzorgt het Praktijkbureau een vergaderlink vanuit Ms Teams. Voor de andere assessments verzendt de instituutsassessor vanuit Ms Teams een vergaderlink aan de veldassessor en de kandidaat.
 • De assessoren bespreken samen – op basis van het materiaal dat ze hebben bekeken – wat ze al aangetoond vinden en waar ze de kandidaat over willen bevragen. Ze hanteren daarbij de STARR-methode.
 • De assessoren bevragen de kandidaat in een criteriumgericht interview over bekwaamheden die nog niet of niet volledig zijn aangetoond.
 • De assessoren overleggen over de beoordeling en vullen samen het beoordelingsformulier in. De instituutsassessor ondertekent het formulier namens beide assessoren.
 • De assessoren voeren een beoordelingsgesprek met de kandidaat.
 • De instituutsassessor zorgt voor de administratieve afhandeling:
  • Uploaden aanteken- en beoordelingsformulieren in OnStage (Startbekwaam en Masters) of inleveren bij Bureau Assessment & Validering (Groepsleerkracht, PDG en Bekwaamheidsonderzoek).
  • Beoordelingsformulier mailen aan kandidaat (assessment Groepsleerkracht, PDG en Bekwaamheidsonderzoek).
  • Resultaat invoeren in Osiris (behalve bij kandidaten PDG, waarvoor niet met Osiris wordt gewerkt).

Het precieze draaiboek voor het assessment is te vinden op:
https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/assessment-ia/

Voor het geschiktheidsonderzoek ontvangen assessoren een op draaiboek op maat.

Worden alle assessments online afgenomen?

Alle assessments – behalve het geschiktheidsonderzoek voor zij-instromers – worden online (via Ms Teams) afgenomen. Lees meer hierover bij de vraag: Hoe ziet de assessment procedure eruit.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

De student is verantwoordelijk voor:

 • het voldoen aan de ingangseisen voor deelname assessment.
 • het aantonen van zijn of haar bekwaamheid middels relevant bewijsmateriaal in portfolio, beeldopnames en antwoorden tijdens het criteriumgericht interview.
 • het op tijd aanmelden voor deelname aan het assessment en het op de juiste wijze inleveren van het portfolio en bewijsmateriaal.

De begeleider (SWB, portfolio- of leerteambegeleider) controleert middels het statusformulier (die een inhoudelijke checklist bevat):

 • of de student voldoet aan de ingangseisen.
 • of het portfolio en bijbehorend beeldmateriaal van de student compleet is (de begeleider doet op het formulier géén uitspraak over de kwaliteit).
 • of het taalniveau van het portfolio voldoet aan referentieniveau 4F.

Het Assessmentbureau (Startbekwaam, Masters) resp. Bureau Assessment & Validering (Groepsleerkracht, PDG en Bekwaamheidsonderzoek) zijn verantwoordelijk voor:

 • het inplannen van de assessments.
 • het communiceren over de assessment afname met studenten en assessoren.
 • het beantwoorden van vragen over praktische en organisatorische zaken m.b.t. de assessment afname.
 • bij de assessments Startbekwaam en Masters wordt de vergaderlink voor het criteriumgericht interview verstuurd door het Assessmentbureau, bij alle andere assessments doet de instituutsassessor dit.

De assessoren zijn verantwoordelijk voor de beoordeling en de verantwoording daarvan (via het correct doorlopen van de assessment procedure en de volledig ingevulde aanteken- en beoordelings-formulieren).

De instituutsassessor is daarnaast verantwoordelijk voor:

 • het invoeren van de beoordeling in Osiris (indien van toepassing)
 • het uploaden van de aantekenformulieren van beide assessoren en het beoordelingsformulier in OnStage (Startbekwaam en Masters) of het inleveren bij Bureau Assessment & Validering (Groepsleerkracht, PDG en Bekwaamheidsonderzoek).
 • bij het assessment Startbekwaam en Masters wordt de vergaderlink voor het criteriumgericht interview verstuurd door het Assessmentbureau, bij alle andere assessments doet de instituutsassessor dit.

Wat te doen als de documenten niet in orde zijn?

Als de documenten van de student niet in orde zijn of als je iets niet kunt vinden, dan kun je contact opnemen met het Assessmentbureau (assessmentbureau.archimedes@hu.nl voor Startbekwaam en Masters of assessmentbureau.fe@hu.nl voor Groepsleerkracht, PDG en Bekwaamheidsonderzoek).

Bij wie kan ik terecht om onrechtmatigheden of dilemma’s te bespreken?

Als het gaat om onrechtmatigheden of dillema’s in de procedure en/of praktische uitvoering van het assessment, neem dan contact op met het Assessmentbureau (assessmentbureau.archimedes@hu.nl voor Startbekwaam en Masters en assessmentbureau.fe@hu.nl voor Groepsleerkracht, PDG en Bekwaamheidsonderzoek).

Als het gaat om inhoudelijke onregelmatigheden en/of dillema’s in beoordeling of functioneren, of als het gaat om de samenwerking met de begeleider of mede-assessor, neem dan contact op met de productmanager assessments: Hannah Wielenga (hannah.wielenga@hu.nl).

Wat is de procedure voor kandidaten die op hun school echt geen beeldopnames mogen maken?

A. Het komt af en toe voor dat kandidaten vanwege het AVG-beleid op hun school alleen beeldopnames van lessen mogen maken via een eigen video-opslagsysteem, waardoor ze de opnames niet voorafgaand aan het assessment mogen inleveren. Ze kunnen de opnames wel tijdens het assessment laten zien. In zo’n geval levert de kandidaat tegelijk met het portfolio een document aan waarin staat dat de beeldopnames aan het begin van het assessment worden vertoond.

B. In enkele gevallen mogen kandidaten vanwege het AVG-beleid op hun school helemaal geen beeldopnames maken of aan assessoren tonen. Voor zulke kandidaten is een speciale procedure ‘Geen beeldopnames bij het assessment’, waarbij de kandidaat in plaats van beeldopnames een nauwkeurig transcript van een geobserveerde les inlevert. Een kandidaat kan alleen van deze procedure gebruik maken nadat de verantwoordelijke schoolleider een verklaring heeft ondertekend. Deze verklaring én het transcript worden tegelijk met het portfolio ingeleverd.

Wat gebeurt er als een student een klacht indient over een door mij afgenomen assessment?

Het hangt van de aard en inhoud van de klacht af wat hiermee gebeurt. Meestal vindt er eerst een gesprek plaats met het Assessmentbureau en/of de productmanager assessments. Vervolgens zullen klachten tegen het niet correct volgen van de procedure en de beoordeling in behandeling worden genomen door de Examencommissie en klachten tegen het (interpersoonlijk) functioneren van de assessoren door de productmanager. De behandelaar zal eerst bij alle betrokkenen informeren naar ‘hun verhaal’ voordat er een besluit wordt genomen en/of actie wordt ondernomen. Dat kan – als de klacht gegrond wordt verklaard – bijv. zijn: ongeldig verklaren van de uitslag van het assessment of een verbetertraject aangaan met een assessor.

Wat moet ik doen als ik ontevreden ben of een klacht heb over mijn mede-assessor?

Als je ontevreden bent of als je een klacht hebt over het functioneren van je mede-assessor of over jullie samenwerking, dan kun je contact opnemen met de productmanager assessments: Hannah Wielenga (hannah.wielenga@hu.nl).

Categorie: Praktisch en financieel

Waar kan ik het assessment materiaal (portfolio van de kandidaat, formulieren, handleidingen etc.) vinden en hoe weet ik welke versie van het materiaal ik moet gebruiken?

Voor alle eindassessments is de meest actuele versie van de formulieren die je als assessor nodig hebt te vinden op https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/assessment-ia/. Hier is ook alle andere informatie over de eindassessments (zowel voor studenten als voor assessoren) te vinden.

Let er goed op dat je het juiste materiaal voor het assessment gebruikt en iedere keer weer opnieuw download voor de meest recente versie. Als je twijfelt over welke formulieren je voor een bepaald assessment moet gebruiken, dan kun je contact opnemen met degene die je voor het desbetreffende assessment heeft ingedeeld.

Hoe is de financiële vergoeding voor veldassessoren geregeld?

De veldassessoren ontvangen voor ieder assessment een uitnodigings- en informatiemail met daarin o.a. een declaratieformulier. Bij vragen kan je contact opnemen met het Assessmentbureau (assessmentbureau.archimedes@hu.nl voor Startbekwaam en Masters en assessmentbureau.fe@hu.nl voor Groepsleerkracht, PDG en Bekwaamheidsonderzoek).

Hoe geef ik een verandering in mijn gegevens aan jullie door.

Je kunt een verandering in je gegevens mailen naar assessmentbureau.fe@hu.nl

Categorie: Assessorentraining en onderhouden van je bekwaamheid

Aan welke eisen m.b.t. training en certificering moet ik als assessor voldoen?

Je kunt pas assessments afnemen nadat je hebt deelgenomen aan de basistraining voor assessoren.
Assessoren die de basistraining hebben afgerond worden als aspirant-assessor ingezet om ervaring op te doen en dienen binnen twee jaar na afronding van de basistraining deel te nemen aan een certificeringsbijeenkomst. Om assessments Masters af te kunnen nemen is deelname aan vervolg training Masters noodzakelijk. Om geschiktheidsonderzoeken en bekwaamheidsonderzoeken voor zij-instromers af te kunnen nemen is deelname aan de expert training (met bijbehorende certificering binnen twee jaar) noodzakelijk.

Ook na certificering wordt geacht je bekwaamheid als assessor te onderhouden door regelmatig een assessment af te nemen en door minimaal één maal per jaar deel te nemen aan een professionaliseringsactiviteit. Lees meer hierover bij de vraag: Hoe kan ik mij (verder) professionaliseren / mijn bekwaamheid als assessor onderhouden?

Verder geldt dat je alleen assessor kunt zijn als je werkzaam bent als lerarenopleider of in het onderwijsveld dat past bij het type assessment dat je afneemt. Lees eventueel ook de vragen in de categorie: Inzet van assessoren

Om als assessor up-to-date te blijven kun je deelnemen aan verschillende professionaliseringsactiviteiten. We bieden elk studiejaar verschillende certificeringsbijeenkomsten, vervolgtrainingen en workshops aan. De informatiefolder met het aanbod en de wijze van aanmelden is te downloaden op https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/assessment-ia/assessorentrainingen/

Hoe kan ik mij (verder) professionaliseren / mijn bekwaamheid als assessor onderhouden?

Om als assessor up-to-date te blijven kun je deelnemen aan verschillende professionaliseringsactiviteiten. We bieden elk studiejaar verschillende certificeringsbijeenkomsten, vervolgtrainingen en workshops aan. De informatiefolder met het aanbod en de wijze van aanmelden is te downloaden op https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/assessment-ia/assessorentrainingen/

Categorie: Inzet van assessoren

Voor welke assessments ben ik inzetbaar?

Als (aspirant) basisassessor ben je inzetbaar voor de assessments Startbekwaam en na het volgen van een extra bijeenkomst ook voor de Masters (mits je lesgeeft aan masterstudenten en/of een eerstegraads bevoegdheid hebt). Heb je zelf ervaring en/of affiniteit met het vmbo en/of het mbo, dan kun je daar ook assessments afnemen. Als gecertificeerd basisassessor kun je je door-ontwikkelen tot assessor zij-instroom door het volgen van de expert training.

Ik wil meer/minder assessments afnemen, of meer/minder typen assessment, hoe regel ik dat?

Na deelname aan de vervolgtraining Masters kun je bij de uitvraag van je beschikbaarheid zelf aangeven dat je ook inzetbaar bent voor het assessment Masters en na het volgen van de expert training word je vanzelf benaderd om ook de bijbehorende assessments af te gaan nemen.
Praktische informatie over deze trainingen vind je op:
https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/assessment-ia/assessorentrainingen/

Als je als basisassessor ook ingezet wilt worden voor assessments Groepsleerkracht vmbo en/of PDG (of juist niet meer), stuur dan een mail naar assessmentbureau.fe@hu.nl. Ook met andere verzoeken of vragen m.b.t. je inzet als assessor kun je hier terecht.

Ik ben veldassessor en ga met pensioen, kan ik dan nog wel assessor zijn?

Assessoren dienen werkzaam te zijn als lerarenopleider (instituutsassessor) of in het onderwijsveld dat past bij het type assessment dat je afneemt (veldassessor). Voor veldassessoren geldt dat we je niet meer in mogen zetten als je de laatste drie studiejaren geen werkzaamheden in het onderwijs hebt verricht. Voor de instituutsassessor geldt dat vanaf het moment dat ze met pensioen gaan.

Veldassessoren die op de HU gaan werken of HU-assessoren die in het veld gaan werken blijven gewoon inzetbaar als assessor, maar nu als instituutsassessor of respectievelijk veldassessor.

Geef veranderingen die gevolgen hebben voor je inzet als assessor door via assessmentbureau.fe@hu.nl. Daarnaast zullen wij je eens per twee jaar vragen om de bij ons bekende gegevens te controleren.

Ik ben instituutsassessor en ga Instituut Archimedes verlaten, kan ik nog als assessor ingezet worden?

Assessoren dienen werkzaam te zijn als lerarenopleider (instituutsassessor) of in het onderwijsveld dat past bij het type assessment dat je afneemt (veldassessor). Voor veldassessoren geldt dat we je niet meer in mogen zetten als je de laatste drie studiejaren geen werkzaamheden in het onderwijs hebt verricht. Voor de instituutsassessor geldt dat vanaf het moment dat ze met pensioen gaan.

Veldassessoren die op de HU gaan werken of HU-assessoren die in het veld gaan werken blijven gewoon inzetbaar als assessor, maar nu als instituutsassessor of respectievelijk veldassessor.

Geef veranderingen die gevolgen hebben voor je inzet als assessor door via assessmentbureau.fe@hu.nl. Daarnaast zullen wij je eens per twee jaar vragen om de bij ons bekende gegevens te controleren.