Werkplekleren IA

Basistraining voor werkplekbegeleiders

Basistraining voor werkplekbegeleiders

Centrum Archimedes – Hogeschool Utrecht – 2022

contactpersoon:     Mieke van Berkel, mieke.vanberkel@hu.nl of 06-41620841

meer informatie:   www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Werkbegeleider-samen-opleiden-in-vo-en-mbo

Beschrijving van de training

Docenten in opleiding leren het meest van hun eigen ervaringen: dus leren is praten over ervaringen op school. Dit motto hebben wij gekozen voor de ‘basistraining voor werkplekbegeleiders’. Volgens theoretische  uitgangspunten en onderzoeksresultaten vergroot een dialogische, praktijk- en vraaggerichte leeromgeving de zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing van docenten in hun leren. Vanuit onze optiek past daar een coachende begeleidingsstijl bij. Het activeert de docent in opleiding om te leren en om een reflectieve houding te ontwikkelen. In het huidige onderwijs is dit nog niet altijd de vigerende wijze van begeleiden. Dit is de reden dat we in de basistraining het accent leggen op de shift van `klassiek begeleiden’ naar `coachend begeleiden’. Daarin is de dialoog van belang; het praten met de student en niet tegen de student. Er wordt geoefend met behulp van de instrumenten en leerwerktaken die in de opleiding en bij de opleidingsscholen worden gebruikt, zoals het  leerwerkplan, de zelfanalyse leeruitkomsten,  lesvoorbereiding, lesobservatie, beoordelingsformulieren, video-opnames, portfolio en wat deelnemers zelf meenemen.

Trainingsdoelen

  •   Kennis van uitgangspunten, werkwijze, rollen en taken bij het werkplekleren van studenten van de lerarenopleiding
  •   Trainen van relevante begeleiders- en coachings-vaardigheden
  •   Zelf werken met instrumenten en materialen voor het begeleiden van studenten (en collega’s)

De deelnemers formuleren aan de hand van de zelf analyse WB-bekwaamheden hun eigen leervragen.  Daarmee is de training congruent met het leertraject van docenten in opleiding. De uitwerking van de leervragen en voorbereidingsopdrachten is de leidraad van de leerontwikkeling.

De basistraining voor werkplekbegeleiders bestaat uit vijf bijeenkomsten van drie uur of vier bijeenkomsten van vier uur. De training kan als in-company training bij u op school worden aangeboden. Daarnaast is er de mogelijkheid om individueel in te schrijven voor de open-inschrijfgroep. Zie www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Werkbegeleider-samen-opleiden-in-vo-en-mbo voor de trainingsdata en het inschrijfformulier voor de open-inschrijfgroep.

Certificering

De training wordt afgerond met een eindopdracht. Als deze met voldoende resultaat is uitgevoerd wordt een certificaat uitgereikt. Voor de eindopdracht maken de deelnemers een beeldopname van een begeleidingsgesprek met een of meer docenten in opleiding waarin ze een of meerdere van hun zelf geformuleerde verbeterpunten of aandachtspunten uit de training bewust  toepassen.

 Lerarenregister

Deze training is opgenomen in het lerarenregister.

 

Programma

Globaal programma

In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

De deelnemers maken kennis met het werkplekbegeleiden en de verschillende rollen daarin, zowel op de stageschool als op de opleiding. Vervolgens ligt de focus van de training op de basishouding van een coach. Aan bod komen:  het voeren van een begeleidingsgesprek (o.a. oplossingsgericht communiceren), feedback geven en ontvangen, (helpen) reflecteren, koppelen van theorie aan de praktijk, observeren en beoordelen.  Aan de hand van theorie, voorbeelden, filmpjes en casussen uit de praktijk van de werkplekbegeleider gaan de deelnemers hiermee met interactieve opdrachten aan de slag.

Informatie bijeenkomsten

Bijeenkomst 1

In bijeenkomst 1 van de Werkplekbegeleider Training komen de volgende zaken aan de orde.

  • Opzet, doelen en werkwijze van deze basistraining
  • Basishouding van de werkplekbegeleider
  • Het werkplekleren en de taken van de werkbegeleider, schoolopleider en instituutsopleider
  • Werken aan je eigen ontwikkeling als werkplekbegeleider
Materialen

Format Leerwerkplan verkorte versie

kaartjes werkplekleren

eindopdracht training

Oefening 6 rollen van de leraar

Rugzak en koffer

Zelfanalyseformulier WB-bekwaamheden (1)

Bijeenkomst 2

Bijeenkomst 3

Bijeenkomst 4

Meer weten of vragen?

Meer informatie

De training kan als in-company training bij u op school worden aangeboden. Daarnaast is er de mogelijkheid om individueel in te schrijven voor de open-inschrijfgroep. Zie www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Werkbegeleider-samen-opleiden-in-vo-en-mbo voor de trainingsdata en het inschrijfformulier voor de open-inschrijfgroep.

Contact

Contactpersoon: Mieke van Berkel

Mail: mieke.vanberkel@hu.nl

Telefoonnummer: 06-41620841