Gezocht: coördinator Leergang Examencommissies

Gezocht: coördinator Leergang Examencommissies

Gezocht: Coördinator Leergang Examencommissies

Het werk van examencommissies is uitermate belangrijk met het oog op het borgen van de kwaliteit van de toetsing van opleidingen van de HU. Leden van de examencommissies dienen bij het uitoefenen van hun taken om die reden op een goede manier te worden ondersteund. Dat gebeurt door het College van Examencommissie (CvE), de examencommissies van de opleidingen en via professionaliseringsactiviteiten van onder meer het Teaching & Learning Network (TLN). TLN voert deze activiteiten uit onder de noemer ‘Leergang Examencommissies’. TLN is op zoek naar een coördinator voor de leergang voor leden van examencommissies.

Leergang Examencommissies

Binnen de HU volgen alle nieuwe leden van examencommissies een basiscursus gericht op hun werk als commissielid. Daarnaast biedt TLN een aantal verdiepende cursussen aan: een cursus juridische schrijfvaardigheid en een training voor het voeren van lastige gesprekken. Incidenteel voert TLN op verzoek professionaliseringsactiviteiten uit voor collega-instellingen voor hoger onderwijs. Voor een uitgebreidere toelichting op het aanbod: Leergang Examencommissie | TLN (husite.nl)

Activiteiten coördinator

Als coördinator van de leergang examencommissies voer je de volgende taken uit:

 • Coördinerende taken met betrekking tot de planning en organisatie van de TLN Leergang Examencommissies. In het kader van deze coördinerende taken onderhoud je contacten met uitvoerende docenten en trainers, met de netwerkregisseur TLN en met de collega’s die de Leergang ondersteunen op administratief, logistiek en communicatief gebied.
 • Het inventariseren van behoeften aan nieuwe activiteiten gericht op het uitvoeren van de rol van examencommissielid. In het kader van deze inventarisatie contacten onderhouden met het College van Examencommissies (CvE), examencommissies, toetscommissies, toets-expertgroepen (TEG’s), leernetwerken, instituten/opleidingen, kenniscentra, diensten (OO&S/Juridische Zaken, HR), de Certificeringscommissie en het Team Advisering Medezeggenschap (TAM).
 • Het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van – onderdelen van – nieuwe trajecten en het actualiseren van bestaande trajecten.
 • Het in het kader van het uitvoeren van het coördinatorschap bijhouden van wet – en regelgeving en jurisprudentie die doorwerkt in de rol en taken van de examencommissies.
 • Het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van professionalisering van examencommissies en het adviseren van collega’s en betrokken onderdelen binnen de HU.
 • Het afhandelen van aanvragen voor activiteiten/trajecten door externe opdrachtgevers (met name collega-hogescholen).
 • Het leveren van bijdragen aan de kwaliteitszorg m.b.t. de door de Leergang uitgevoerde activiteiten.

Profiel

 • Proactief: je bent als coördinator proactief en hebt een open oog en oor voor de ontwikkelbehoeften van leden van examencommissies en betrekt hen actief bij het inspelen op deze behoeften.
 • Responsief: je bent op de hoogte van ontwikkelingen rond de rol van examencommissies, signaleert kansen op (samen) leren, brengt mensen samen en reageert op manifeste – en latente ondersteunings – en professionaliseringsbehoeften m.b.t. het werk van (leden van) examencommissies.
 • Samenwerking: je bent communicatief sterk en een goede sparringpartner voor collega’s die een rol/taak vervullen m.b.t. het werk van de examencommissies, voor de collega’s binnen het eigen TLN-team en voor collega’s binnen het bredere netwerk.
 • Betrokkenheid: je bent betrokken op actuele ontwikkelingen rond het werk van examencommissies
 • Kennis en ervaring: je hebt bij voorkeur kennis en ervaring met het werk van examencommissies en/of ben je zelf commissielid geweest.

Rol en positie

Coördinator Leergang Examencommissies bij TLN is een rol, geen functie. Je bent beschikbaar voor circa 0,2 fte en in principe voor een periode van ten minste 2 à 3 jaar. Je eerste aanspreekpunt binnen TLN is de netwerkregisseur.

Keuzeproces

Voor vragen over de rol van coördinator leergang examencommissies en de activiteiten die in het kader van de leergang worden georganiseerd kun je terecht bij de huidige coördinator Mathi Vijgen: mathi.vijgen@hu.nl.

Met het oog op mogelijke aansluiting  bij het TLN-netwerkteam wordt een keuzeproces gehanteerd. Een oriëntatiegesprek en een inzetgesprek maken deel uit van dit proces. Voor informatie over het verloop van dit keuzeproces en algemene informatie over de activiteiten en organisatie van TLN kun je contact opnemen met netwerkregisseur TLN, Aart van Bruggen: aartvanbruggen@hu.nl

Je kunt tot en met vrijdag 15 april 2022 je belangstelling voor het vervullen van de rol van coördinator leergang examencommissies kenbaar maken.