Onderzoek

Waar gaat het onderzoek VerstaaNT2 over?

Mensen die het Nederlands als tweede taal leren (NT2-leerders) geven aan dat de uitspraak van het Nederlands, en hun (on)verstaanbaarheid, een groot struikelblok is in het dagelijks leven. Het belemmert hen in participatie in de Nederlandse maatschappij. Er is nauwelijks aandacht voor uitspraak in bestaande taallessen. Aanbod van alleen woorden en grammatica is echter ontoereikend.

NT2-docenten herkennen dit knelpunt: zij zien het belang van uitspraak en verstaanbaarheid, maar geven aan kennis en vaardigheden te missen om dit te kunnen onderwijzen. Hetzelfde geldt voor taalvrijwilligers, die laagdrempelig NT2-leerders ondersteunen. Logopedisten daarentegen hebben kennis over uitspraak, maar zijn relatief onbekend met de wereld van volwassen NT2-educatie en worstelen met de manier waarop ze kunnen bijdragen.

Doel van het onderzoek
Met het onderzoek VerstaaNT2 willen we in samenwerking met deze betrokkenen tools ontwikkelen, die gericht zijn op de verbetering van de verstaanbaarheid van de NT2-leerder. Ook willen we de kennis en kunde die er rondom dit onderwerp is bundelen en zorgen voor een betere samenwerking tussen alle betrokkenen.

Onderzoeksvraag
Hoe kunnen we de kennis en expertise bundelen en toegankelijk maken voor alle betrokkenen om zo de uitspraak en verstaanbaarheid en de positie van de NT2-leerder in de maatschappij te verbeteren?

Methode
We maken gebruik van gebruikers- en ontwerpgericht onderzoek. Dit soort onderzoek is er op gericht om de wensen en behoeftes van alle betrokkenen te begrijpen en te verbinden met de kennis uit de literatuur en die van experts. Het onderzoek is verdeeld in vier fases: de Werkpakketten. In elk werkpakket organiseren we bijeenkomsten waarvoor we NT2-docenten, NT2-leerders, taalvrijwilligers en logopedisten uitnodigen.

Lees hieronder meer over de inhoud van de Werkpakketten.

Werkpakket 1 – Wat speelt er?

In Werkpakket 1 staat de vraag Wat speelt er centraal. Door dit werkpakket willen we goed begrijpen hoe NT2-leerders, NT2-docenten, taalvrijwilligers en logopedisten omgaan met het onderwerp verstaanbaarheid. Er is al kennis over de verstaanbaarheid van NT2-leerders verzameld in eerder onderzoek, dat is beschreven in de literatuur. Deze kennis vullen we aan met de inzichten van een aantal experts die de wetenschappelijke inzichten kennen en nu al toepassen in de dagelijkse praktijk. Dit zijn de pioniers op het grensvlak van logopedie en NT2 in Nederland.

Werkpakket 2 – Wensen en eisen

In Werkpakket 2 staat de vraag Wat willen de betrokkenen wél centraal. Welke wensen en eisen hebben NT2-leerders, NT2-docenten, taalvrijwilligers en logopedisten voor de nieuwe situatie en mogelijke oplossing? Dit werkpakket resulteert in een aantal richtlijnen voor de tools en de samenwerking. Deze richtlijnen gebruiken we om in Werkpakket 3 oplossingen te ontwikkelen.

Werkpakket 3 – Mogelijke oplossingen

Centraal staat de vraag: Kan het ook anders? Er worden meerdere conceptoplossingen ontwikkeld. Vervolgens vragen we de betrokkenen welke oplossingen zij graag willen zien. Zo zien we welke wensen en eisen van de betrokkenen prioriteit hebben. Kansrijke oplossingen werken we uit tot prototypes die in Werkpakket 4 geëvalueerd worden.

Werkpakket 4 – Evalueren van de oplossingen

Welke oplossing werkt en welke werkzame mechanismen liggen daaraan ten grondslag? We evalueren samen met alle betrokkenen de kansrijke oplossingsrichtingen en prototypes uit Werkpakket 3. In Werkpakket 4 komen tools en samenwerkingsproces bij elkaar om de geformuleerde onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden: Hoe kunnen we de kennis en expertise bundelen en toegankelijk maken voor alle betrokkenen om zo de uitspraak en verstaanbaarheid en de positie van de NT2-leerder in de maatschappij te verbeteren?

Financiering
VerstaaNT2 wordt gefinancierd via SIA RAAK-publiek.

Meedoen?
Meedoen met het onderzoek? Lees meer informatie onder Meedoen of neem direct contact met ons op via het contactformulier of verstaant2@hr.nl

 

G-JRLGWV62TG