crowd-2045498

Werkalliantie in (semi) gedwongen kader

Reclasseringswerkers, jeugdbeschermers, schuldhulpverleners en woonbegeleiders: ogenschijnlijk uiteenlopende werkvelden en doelgroepen. Maar zij hebben als belangrijk gemeenschappelijk kenmerk dat hun werk plaatsvindt in een context van drang of dwang.

Ze werken met cliënten (en hun leefomgeving) op grond van een opdracht, aan hen verstrekt door justitie, gemeente, of woningbouwvereniging. Hun professionele bemoeienis is gericht op het voorkomen van herhaling (van delinquentie, huiselijk geweld, ernstige schulden, woonoverlast) en het bevorderen van maatschappelijke participatie. Hun professionele rol en expertise omvat – naast het bieden van hulp en steun – het monitoren van risico’s, controle op naleving van voorwaarden en het afwegen van de belangen van individuele cliënten tegen het maatschappelijke belang. Hierin verschillen zij van hulp- en dienstverleners in vrijwillig kader, die vooral – of alleen – in actie komen op grond van vragen of behoeften van cliënten en hun leefomgeving zelf.

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht werkt aan een onderzoek naar kenmerken en belang van de werkalliantie tussen cliënten en professionals die werken in een (semi) gedwongen kader. Op deze site houden wij u op de hoogte van de vorderingen binnen dit onderzoek

wrijving wit