Werkgroep 4 Disseminatie

Werkpakket 4: Implementatie, communicatie en disseminatie

In dit werkpakket worden de activiteiten ontwikkeld die bijdragen aan kenniscirculatie, onderwijsontwikkeling en disseminatie. Praktijk: De ontwikkelde kennis wordt ontsloten via de website Taalexpert.nl, een website die eerder met een SIA RAAK subsidie is ontwikkeld. De website wordt goed bezocht door studenten en professionals (gemiddeld 5000 bezoekers per maand, waarvan meer dan de helft terugkerende bezoekers zijn). Taalexpert wordt uitgebreid met het platform DigiTaal, hier zal alle informatie over toepassing van games in taaltherapie te vinden zijn. Op het platform DigiTaal worden ontwikkelde kennis en tools beschikbaar gesteld: het beoordelingsformulier en de toelichting hierop, toegang tot de geïntegreerde database appvinder (werkpakket 1), de handreiking Samen Gamen en videovoorbeelden, en de uitkomsten van het effectonderzoek, (abstracts van) publicaties, achtergrondinformatie, aanbevelingen voor de praktijk, en presentaties.

Via het platform DigiTaal op Taalexpert.nl kunnen logopedisten de taaltherapie module in de appvinder benaderen om te zoeken naar geschikte games, en kunnen ze bovendien zelf games beoordelen. Om vervuiling van de database te voorkomen worden beoordelingen inhoudelijk gecontroleerd door een logopedist uit het consortium, voordat ze gepubliceerd worden. Het consortium draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid om ook na afronding van het project game-beoordelingen te laten verifieren door een logopedist. Binnen het consortium is ondersteuning van de functionaliteit van de database ook na afloop van het project geborgd.

Zowel onderzoekers van het lectoraat Logopedie van de Hogeschool Utrecht als van het lectoraat Kind, Taal en Ontwikkeling van de Hanzehogeschool plaatsen nieuwe content op de site. Op deze manier is de actualiteit van de informatie op Taalexpert.nl ook in de toekomst gewaarborgd. Door inzet van beide lectoraten zal ook na afloop van het project voor logopedisten relevante content op de site te vinden zijn. Content van de websites met onderzoeksprojecten van HU en de Hanzehogeschool wordt doorgeplaatst op Taalexpert.nl.

Auris, Kentalis, NSDSK en Pento verspreiden kennis vanuit en informatie over het project via de lijn en de binnen de organisaties gebruikelijke interne communicatiekanalen. Door middel van een ludieke mailing wordt het platform DigiTaal op Taalexpert.nl en de geïntegreerde database appvinder onder de aandacht gebracht van bij het consortium werkzame logopedisten. Aanvullend hierop worden social media (LinkedIn, Twitter, Facebook) ingezet.

De ontwikkelde kennis wordt gebruikt bij het ontwikkelen van een praktische workshop ‘Samen Gamen’. Hierin leert de professional om de ontwikkelde kennis en tools toe te passen in de beroepspraktijk. Logopedisten van het consortium nemen hier gratis aan deel.

Onderwijs: De workshop voor logopedisten van het consortium wordt geïntegreerd in het bachelor onderwijs en vertaald naar het post/initieel onderwijs. Bij de opleiding Logopedie aan de HU zal het toepassen van tabletgames tijdens taaltherapie worden behandeld binnen het tweedejaars vak Communicatieve Taaltherapie (cluster Taal en Spraak). Bij de Hanzehogeschool wordt de ontwikkelde kennis geïntegreerd in het tweedejaars vak Spraaktaalontwikkeling, en binnen de leerwerkplaats Logopedie. Ook Logopedie studenten van ander hogescholen kunnen via het platform Digitaal op taalexpert.nl informatie over gebruik van games in taaltherapie vinden en deze kennis gebruiken in hun opleiding.

Kennis: De resultaten van de studies worden bekend gemaakt via vier publicaties in de internationale wetenschappelijk tijdschriften: International Journal of Language & Communication Disorders, Child Language Teaching and Therapy, Computers and Education en International Journal of Game Based Learning. Publicaties zijn open access. Voor Nederlandse professionals wordt de kennis toegankelijk gemaakt door twee publicaties in de vakbladen Nederlands Tijdschrift voor Logopedie en Van Horen Zeggen. Ook worden de bevindingen gepresenteerd op een Nederlands congres voor professionals (NVLF congres), en op een internationaal congres (ASHA). In aanvulling hierop worden resultaten van de studies bekend gemaakt door het plaatsen van persberichten in de eigen media van consortiumpartners, het aanleveren van persberichten bij vakbladen voor logopedisten, game ontwikkelaars, en het algemene publiek, en door het plaatsen van updates op social media (LinkedIn, Twitter, Facebook).

Databeheer en -management: Data uit het project worden beheerd en bewaard conform de richtlijnen van de Hogeschool Utrecht (Gerrits, Buijs, Duijnstee, Hoeksema, Versendaal & Zuidweg, 2014).