Afstandsonderwijs

Online proctoring

Let op: proctoring is alleen nog beschikbaar in periode B 20/21

Op de HU gaan we tijdelijk online proctoring als laatste alternatief  inzetten bij het afnemen van kennistoetsen. Het gaat om toetsen die (door de Coronamaatregelen) niet op een andere manier getoetst kunnen worden. We doen dit om studievertraging te voorkomen.

Online proctoring is een manier van online toetsen, waarbij studenten op iedere plek met internetverbinding een toets kunnen maken. De software markeert (op basis van vooraf ingestelde criteria) opvallend gedrag. Vervolgens worden alleen de gemarkeerde opnames door docenten (proctoren) bekeken om het gemarkeerde opvallende gedrag en de situatie te beoordelen of er eventueel sprake is van verdenking van onregelmatigheid. Docenten maken in dat geval een proces-verbaal op en overhandigen dit aan de examencommissie (zoals dit ook bij reguliere toets-afnames gebeurt). De examencommissie zal dan zorgvuldig onderzoek doen waarbij uiteraard sprake is van hoor- en wederhoor.

Bij de HU gebruiken we de proctoring-software van Proctorio, in combinatie met een toetsafname via de toetsapplicatie TestVision.

Geen zorgen
Wij weten dat veel studenten zich zorgen maken om door de software onterecht als fraudeur te worden aangewezen. Maar de software stelt geen fraude vast, de beelden met opvallend gedrag worden door medewerkers van de HU bekeken. En je wordt daarbij echt niet meteen als fraudeur bestempeld als je even wegkijkt om na te denken! Het beste is om je tijdens je tentamen te gedragen zoals je dat normaal tijdens ieder ander tentamen ook zou doen. Probeer je daarom inhoudelijk op je tentamen te concentreren.

Voorbereiding op een toets met online proctoring

In het kort de stappen om je voor te bereiden op je toets met online proctoring:

+/- 3 weken voor de toets:
1. Regel een rustige ruimte met stabiel internet (tips: gebruik indien mogelijk een netwerkkabel) een goede laptop (inclusief webcam en microfoon)
2. Vraag indien nodig je voorzieningen aan. Voorzieningen als extra toetstijd en claroread zijn te combineren met proctoring. Heb je echter andere voorzieningen toegekend gekregen door de examencommissie, neem dan contact op met je studentendecaan (decanaat@hu.nl) om te bespreken wat te doen
3. Onderneem actie indien je privacyvragen of bezwaren hebt.

+/- 1 week voor de toets:
1. Lees de instructies goed door, ken de belangrijkste aandachtspunten; lees eventueel het privacy-statement, bekijk het instructiefilmpje (waarschijnlijk beschikbaar in de 2e helft juli)
2. Check je geldige ID (en plak zonodig je BSN af)
3. Installeer Chrome en de chrome plug-in
4. Installeer Claroread (indien van toepassing)
5. Doorloop de systemcheck van Proctorio (indien oefentoets beschikbaar)
6. Bereid je goed voor op de toets

+/- 1 uur voor de toets:
1. Vraag huisgenoten om rekening met je te houden: niet teveel internetdata gebruiken, briefje op de deur
2. Houd je ID bij de hand, ken je HU e- mailadres en wachtwoord
3. Voorbereiding van de ruimte (stil, geen andere personen, leeg bureau, verlichting, waterflesje, stroomaansluiting, persoonlijke spullen uit beeld)
4. Lees de aandachtspunten door:
– geen bril op tijdens de ID-check (wel tijdens tentamen)
– druk NOOIT op ‘stop screensharing’! Gebruik eventueel de ‘hide’ optie
– meld verstoringen van de toets buiten jouw macht ALTIJD via de chatfunctie van Proctorio, of als dat niet lukt via onlinetoetsing@hu.nl
– lees wat je moet doen bij technische problemen
5. Toiletbezoek

Na de toets:
1. Verwijder desgewenst Chrome en de Proctorio plug-in.
2. Geef feedback via de enquête over proctoring (indien beschikbaar)

Technische problemen?

Chatsupport Proctorio

Neem bij technische problemen en vragen bij gebruik Proctorio contact op met de Engelstalige chatsupport van Proctorio. De support is beschikbaar in Chrome na de installatie van de proctorio plug-in.

Start live support chat

 

Als Proctorio je écht niet kan helpen:

 • Bij hardwareproblemen neem contact op met de HU-helpdesk 088-4816666 optie 6. (ma-vr, 8-17 uur) De hulpmogelijkheden zijn beperkt want jouw PC is geen HU-apparaat 
 • Andere problemen: onlinetoetsing@hu.nl (ook tijdens de toets)

Handleiding, regeling en documentatie

Veel gestelde vragen

Algemeen

Wat is online proctoring?

Online Proctoring is online toezicht. Er bestaan meerdere vormen van online proctoring. De scope van deze FAQ is beperkt tot de vorm proctoring middels geautomatiseerd reviewen met software van Proctorio. De software werkt met geautomatiseerde reviewondersteuning en opslag van proctorgegevens (o.a. de beelden). Reviewers kijken dus niet live mee met wat je doet maar kijken achteraf alleen naar momenten waarop de software signaleert dat sprake is van ‘afwijkend gedrag’. Bij het configureren van de software wordt per tentamen vooraf aangegeven wat afwijkend gedrag is. Mag de student bijvoorbeeld wel of geen naslagwerk gebruiken tijdens het tentamen, of andere software opstarten? Afwijkend gedrag is bijvoorbeeld als een student wegloopt of wegkijkt, of als er iemand anders in de ruimte wordt gedetecteerd. De reviewer krijgt hiervan een melding via een rapportage die automatisch wordt gegenereerd op basis van gedrag dat vooraf als ‘afwijkend’ is gedefinieerd. De reviewer kan die specifieke momenten terugkijken en beoordelen of er sprake is van een ‘verdenking van onregelmatigheid’. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld het drinken van een glaasje water wordt gezien als ‘verdenking van onregelmatigheid’. De proctorgegevens (zoals de beelden) blijven een maand opgeslagen, waarna ze automatisch worden verwijderd, tenzij de examencommissie meer tijd nodig heeft om de beelden in te kunnen zien vanwege een verdenking van onregelmatigheid.​

Kan ik oefenen met geproctorde toetsen?

Als je docent een oefentoets voor je heeft klaargezet kan je een geproctorde toets oefenen.

Wanneer krijg ik mijn cijfer?

Je krijgt je cijfer binnen het reguliere nakijktermijn, tenzij anders gecommuniceerd wordt door je opleiding.

Privacy

Hoe waarborgt de HU mijn privacy?

De Hogeschool Utrecht vindt privacy erg belangrijk en gaat daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In de Privacyverklaring leggen we uit wat er gebeurt met jouw persoonsgegevens en hoe we jouw privacy waarborgen als je een toets maakt met online toezicht, verder proctoring genoemd.

Is er een privacy- en securityscan gedaan bij het selecteren van de proctor tool?

In de verwerkingsovereenkomst zijn alle afspraken vastgelegd waar de aanbieder van de proctortool zich aan moet houden. Deze zijn conform de Europese richtlijnen voor privacy. Bij de onderhandelingen met deze aanbieder is steeds scherp gekeken en geoordeeld op de maatregelen die de aanbieder van de proctortool neemt om de privacy te beschermen.

Blijft mijn device ook na de toets toegankelijk voor protorio of anderen?

Nee, enkel tijdens het maken van de toets kan Proctorio meekijken met de webcam en de microfoon gebruiken. Zodra je Proctorio afsluit is je device niet meer toegankelijk. Er blijven (buiten de geïnstalleerde plugin) geen gegevens van Proctorio achter op je device. Ook is het niet mogelijk je device over te nemen.

Wat gebeurt er met de vastgelegde data en door wie wordt deze bekeken?

De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het maken van een toets op afstand met online toezicht worden in eerste instantie geautomatiseerd verwerkt. Ze worden uitsluitend ingezien door medewerkers van de HU die uit hoofde van hun functie een rol hebben in de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden en voor wie het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een examinator. Dit gebeurt alleen in die gevallen waarin via het systeem onregelmatigheden zijn ontdekt die kunnen wijzen op afwijkend gedrag.

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens die ik deel als ik een vraag stel via de chat?

Als je gebruik maakt van de chat voor vragen die je tijdens het maken van de toets hebt over de proctoringtool, dan worden jouw e-mail en IP adres direct versleuteld en opgeslagen bij een organisatie die deze gegevens in opdracht van Proctorio verwerkt in de VS.

Welke persoonsgegevens van mij worden verwerkt?

Als je online een toets maakt waarbij de HU online toezicht houdt met behulp van proctoring, dan verwerkt de HU de volgende persoonsgegevens: Voor en achternaam; E-mailadres; Foto van je Identiteitsbewijs: Identiteitskaart, Rijbewijs of Paspoort (zonder BSN); Een foto van jou, die genomen wordt via de webcam van jouw laptop of computer; Video en audio-opnames van jou en de kamer waar je je toets maakt, gemaakt via de webcam van jouw laptop of computer; Beeldschermactiviteiten tijdens het maken van de toets; Aanslagen op het toetsenbord; Hoofd- en oogbeweging; Het IP-adres van het computernetwerk waarmee jouw laptop of computer verbonden is; De internetpagina’s die je bezoekt tijdens de toetsafname; Jouw antwoorden op de toetsvragen.

Bij wie kan ik terecht met vragen over hoe de HU met mijn privacy omgaat?

Je kunt je vraag over privacy stellen aan de privacydesk. Mail naar askprivacy@hu.nl.

Worden mijn gegevens verkocht aan derde partijen?

Nee, de gegevens worden niet verkocht aan andere partijen.

Worden mijn gegevens wel opgeslagen in betrouwbare landen?

Ja, de gegevens worden opgeslagen in landen die zich aan onze privacywetgeving moeten houden.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

in elk geval een maand, en wanneer er sprake is van een vermoeden van onregelmatigheid en de examencommissie hier onderzoek naar moet doen, of in geval er een beroepszaak of bezwaarprocedure loopt, kunnen de gegevens langer worden bewaard, maar niet langer dan nodig.

Waar worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Jouw persoonsgegevens die voor het maken van de toets worden verwerkt, worden uitsluitend versleuteld bewaard door landen binnen de Europese Unie. Wanneer je tijdens de toets gebruik gemaakt van een e-mail of chatbericht aan de helpdesk, dan worden jouw IP adres en je e-mailadres volgens afspraken in de verwerkersovereenkomst (beveiligd en versleuteld) opgeslagen in de VS.

Wie kunnen er bij mijn persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens worden alleen door een beperkte groep HU-medewerkers ingezien.De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het maken van een toets op afstand met online toezicht worden in eerste instantie geautomatiseerd verwerkt. Ze worden uitsluitend ingezien door medewerkers van de HU die uit hoofde van hun functie een rol hebben in de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden en voor wie het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een examinator. Dit gebeurt alleen in die gevallen waarin via het systeem onregelmatigheden zijn ontdekt die kunnen wijzen op afwijkend gedrag.

Waarom heeft de HU mijn persoonsgegevens nodig?

Bij het maken van een toets op een locatie van de HU doen we dit door middel van fysieke surveillance. Nu we online toetsen, doen we dat op aan andere manier dan je gewend bent en zullen we jouw persoonsgegevens ook op een andere manier verzamelen en gebruiken. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:a. authenticatie. Er wordt na het maken van de toets gecontroleerd of jij degene bent voor wie je je hebt uitgegeven;b. fraudecontrole. Er wordt na het maken van de toets gecontroleerd of je je tijdens het maken van de toets gehouden hebt aan de geldende regels en geen gebruik gemaakt hebt van ongeoorloofde bronnen zoals spiekbriefjes, chats en internet.

Hoe onderbouwt de HU de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ (artikel 6.1 (f) AVG). Dit houdt in dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang en jouw rechten en vrijheden daarbij voldoende zijn geborgd.De HU is op basis van de Wet hoger onderwijs (WH) vrij om de praktische organisatie van examens in te vullen. Bij deze invulling moet altijd een afweging worden gemaakt tussen de belangen van de instelling en de impact op de privacy van de studenten. Deze afweging moet worden vastgelegd. Door de Covid19-pandemie is het niet mogelijk om examens op grote schaal op een locatie van de HU af te nemen. In die gevallen waarin het niet mogelijk is een alternatieve vorm van toetsing te kiezen en ook andere vormen van toezicht niet mogelijk zijn, heeft de HU er in deze uitzonderlijke situatie voor gekozen de examens via online proctoring af te nemen. Dit heeft impact op de privacy van de student, die de HU via verschillende maatregelen zoveel mogelijk zal beschermen.

Wordt mijn BSN nummer opgeslagen?

Nee, het BSN nummer is niet nodig voor het afnemen van de online toets. Bij je rijbewijs en identiteitskaart staat je BSN nummer achterop en zal deze ook niet te zien zijn bij de scan. Bij het paspoort staat hij wel voor op (verwerkt in een langere code) en kun je deze het beste afplakken. Mocht je per ongeluk vergeten zijn je BSN af te plakken, dan wordt het BSN alleen versleuteld opgeslagen en alleen ingezien door de HU medewerker die het ID bewijs controleert.

De privacyverklaring van de HU komt niet overeen met wat Proctorio zelf aangeeft in zijn privacyverklaring, hoe kan dat?

De privacyverklaring op de site van Proctorio betreft de regelingen in de VS. Met Europese universiteiten en scholen zijn andere afspraken gemaakt,die gelden binnen de Europese Privacywetgeving. De privacyverklaring van de HU is op deze afspraken gebaseerd.

Welke gegevens worden er in VS opgeslagen en waarom staat dat dan niet bij delen met derden?

Alleen de gegevens die gedeeld worden met de helpdesk van Proctorio, bij technische problemen bij de toets, worden in de VS opgeslagen. Ze worden verder niet gedeeld met derden.

Security

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

De HU heeft technische en organisatorische afspraken gemaakt met Proctorio om de verwerking van jouw gegevens te beschermen. Daarin is onder andere opgenomen dat gegevens die tijdens het online toezicht vastgelegd worden, versleuteld worden verstuurd en opgeslagen. De opgeslagen gegevens zijn alleen door medewerkers van de HU in te zien die betrokken zijn bij het controleren van de toetsafname en niet door Proctorio zelf of andere klanten van Proctorio.

Wat doet de HU als er een datalek is bij Proctorio?

Proctorio heeft allerlei beveiligingsmaatregelen genomen om het risico op een datalek zo klein mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door de gegevens direct te versleutelen en de bestanden op te slaan op beveiligde systemen. Toch is een datalek nooit uit te sluiten en hebben we hier afspraken gemaakt conform de AVG wetgeving bij een datalek.

In de verwerkersovereenkomst hebben we vastgelegd dat Proctorio ons (onze Functionaris Gegevensbescherming) bij een datalek onmiddellijk op de hoogte brengt, bijdraagt aan het onderzoek naar het datalek en maatregelen neemt om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. De FG zal ook direct de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)op de hoogte brengen van een datalek en indien nodig zal de AP een onderzoek instellen. Meer informatie over de datalekprocedure is te vinden op AskHU.

Als er een hack is, zijn mijn persoonsgegevens dan in te zien?

Alle persoonsgegeven worden versleuteld opgeslagen. Toch is er bij een datalek nooit volledig uit te sluiten dat er persoonsgegevens lekken. Dit is helaas niet te garanderen.

Voorzieningen

Welke apparatuur heb ik nodig om een online tentamen te maken? 

Om een toets met online proctoring te maken maken heb je een eigen computer nodig met daarop de browser Chrome en een proctorio plug-in. De webcam en microfoon van de computer zijn nodig om proctorio te gebruiken. Daarbij dient je computer aan de minimale systeemeisen van Proctorio te voldoen, deze zijn te vinden op: De https://proctorio.com/support#faq

Wat moet ik doen als mijn webcam en/of microfoon niet werkt?

Stap 1) Probeer dit zelf aan de praat te krijgen
Stap 2) Probeer apparatuur te lenen van een iemand in jouw omgevin
Stap 3) Neem contact op met de helpdesk
Stap 4) Ga naar de examencommissie / je decaan

Wat moet ik doen als ik geen laptop heb en ook niet kan beschikken over een laptop met werkende webcam en microfoon? 

Informeer eerst bij familie of vrienden of je een geschikte laptop kunt lenen voor je toets. Als dit echt niet lukt neem dan tijdig, in elk geval enkele dagen voor de toetsdatum, contact op met de de examencommissie via HUKAS.

Is Google Chrome noodzakelijk of kan ik ook een andere browser gebruiken?

Google Chrome én de Google Chrome plugin van Proctorio zijn noodzakelijk om een toets met Proctorio te maken. Toetsen in TestVision waarbij geen gebruik wordt gemaakt van Proctorio kunnen ook via andere browsers worden gemaakt (Chrome, Edge en Firefox zijn de aangeraden browsers voor TestVision).

Heb ik een printer nodig?

Nee, tenzij dit expliciet aangegeven is door jouw docent voor een specifieke toets

Zijn er eisen voor de inrichting van mijn kamer?

Er moet voldoende belichting zijn.

Mag ik een spiegel op mijn kamer hebben?

Ja, het is geen probleem als er een spiegel op in een kamer hangt.

Moeten docenten ook software downloaden op hun computer?

Ja, docenten moeten ook de browser Google Chrome downloaden en moeten ook de Proctorio plug-in downloaden.

Kan ik de camera van het ene device gebruiken (bijvoorbeeld van een tablet) en de toets dan op een ander device maken (bijvoorbeeld een laptop)?

Nee, alles moet via hetzelfde device gedaan worden.

Kan de toets ook vanuit het buitenland afgenomen worden?

Zolang je ergens een rustige ruimte hebt, met stabiel internet en een computer met webcam, microfoon en google chrome kan je de toets maken. Houdt wel rekening met mogelijk tijdsverschil tussen het land waar jij de toets maakt en Nederland.

Hoe wordt rekening gehouden met speciale voorzieningen 

Als je recht hebt op speciale voorzieningen, dan kun je dit bespreekbaar maken bij de decaan.

Wat moet ik doen als Claroread niet alles voorleest?

Claroread heeft een setting waarmee niet de pagina wordt voorgelezen maar hetgene wat onder je muis staat, dit zou het probleem moeten oplossen. Deze optie is te vinden onder ‘geavanceerde spraak’.

Tijdens de toets

Ik krijg de foutmelding ‘uw sessie is verlopen’

De onderstaande stappen verhelpen deze foutmelding:

 • Ga in Chrome naar het volgende adres (geen http of www ervoor zetten!): chrome://flags/#same-site-by-default-cookies
 • Chrome laat nu een pagina zien met allerlei instellingen. De bovenste instelling is: SameSite by default cookies
 • Deze instelling staat moet op ‘Disabled’ worden gezet.
 • Zodra de instelling op ‘Disabled’ wordt gezegd vraagt Chrome (middels een balk onderin de browser) om de browser (niet Windows) te herstarten.
 • Pas na een herstart van de browser is de nieuwe instelling actief.
 • Log vervolgens opnieuw in via http://hu.testvision.nl/online/kandidaten

Er wordt aangekondigd dat er een 'Roomscan' gemaakt moet worden. Wanneer en hoe doe je dat?

De roomscan vindt plaats direct nadat je alle andere stappen bij Proctorio hebt doorlopen en direct voordat je kan beginnen met je tentamen. Wanneer je een laptop gebruikt, dan beweeg je de laptop zodat je kamer zichtbaar is. Als je gebruik maakt van een losse webcam dan beweeg je de webcam zodat de kamer zichtbaar is. Niet in alle gevallen is een roomscan onderdeel van het proces wat je doorloopt voor de start van de toets.

Blokkeert Proctorio het gebruik van mijn laptop? Is het nog mogelijk om documenten te openen?

Afhankelijk van de gekozen set instellingen door de docent kan je tijdens de afname van een toets meer of minder gebruik maken van functies van je browser en computer. Als de gekozen instellingen van de docent een bepaalde functie (zoals het openen van documenten) niet beperkt, wordt gebruik maken van die functie nog steeds opgeslagen.

Mijn boeken staan op een ipad/e-reader, maag ik deze gebruiken tijdens het tentamen?

Nee, tenzij dit expliciet aangegeven is door jouw docent voor een specifieke toets.

Gaan de pre-checks van mijn toetstijd af? Hoeveel tijd kosten de pre-checks?

Je tijd in TestVision gaat pas lopen nadat je na de pre-checks op ‘starten’ klikt. De pre-checks duren ongeveer 5 minuten.

Ik moet met meerdere mensen tegelijk in dezelfde ruimte hetzelfde tentamen maken. Mag dat?

Nee dat is niet de bedoeling. Geluiden en bewegingen van een andere persoon in de ruimte waar je je toets maakt worden geregistreerd tijdens jouw tentamen. Dat kan leiden tot een melding in de rapportage van jouw toets.

Hoe wordt getoetst op fraude?

De Proctorio software doet een aantal dingen.

 1. Via identificatie en verificatie zorgen dat jij bent wie je zegt dat je bent en zorgen dat alles werkt voordat je begint met je tentamen.
 2. Tijdens je tentamen de mogelijkheden die je hebt om van bepaalde functies van je computer of browser gebruik te maken beperken.
 3. Tijdens je tentamen webcambeelden, het scherm van je computer en je microfoon opnemen. Op basis van die derde categorie (opnames) gaat de software automatisch kijken welke studenten op welke momenten mogelijk verdacht gedrag vertonen en die momenten worden dan gemarkeerd.

Hierna gaat een medewerker naar die gemarkeerde momenten kijken of er echt iets aan de hand is of dat de student bijvoorbeeld alleen maar een slokje water dronk. Als die medewerker denkt dat er echt iets aan de hand zou kunnen zijn, wordt er contact gezocht met de examencommissie die er dan zelf nog een keer naar kijkt. Je gedrag wordt dus niet door de software als fraude bestempeld, hier kijken altijd minstens twee verschillende personen naar.

Hoe werkt de ID-scan en hoe kan ik mij legitimeren? 

Je kunt je legitimeren met je identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. De scan leest de gegevens van je ID uit en versleutelt die ook direct. Alleen medewerkers van de HU die de ID controle uitvoeren, kunnen de gegevens op jouw ID bewijs zien. Als je BSN op de voorkant van je ID bewijs staat, vragen we je om die af te plakken.

Loopt de tijd door als mijn internet uitvalt of als ik bijvoorbeeld uit de toets gegooid wordt?

Als je de toets hebt gestart en je zit tijdelijk niet meer in de toets dan loopt de tijd niet door.

Wat moet ik doen als ik de melding krijg dat ik te weinig RAM / werkgeheugen heb?

Probeer zoveel mogelijk tabbladen en applicaties te sluiten. Als dat niet werkt kan het helpen om de computer opnieuw op te starten. Over het algemeen kan je ook met de waarschuwing gewoon de toets doorlopen.

Is het een probleem als mijn internetverbinding tijdens het tentamen wegvalt?

TestVision slaat elke minuut alle gegeven antwoorden op. Daarnaast slaat TestVision de gegeven antwoorden op als je naar een andere vraag navigeert.

Wat moet ik doen als de pop-up van Proctorio in de weg zit of als ik het onprettig vind om mezelf te zien tijdens een toets?

Je kan de pop-up van Proctorio minimaliseren waardoor je jezelf niet meer ziet. Ook kan je de pop-up verplaatsen naar een plek die jij prettig vindt.

Mag ik eten of drinken tijdens mijn toets? 

Ja je mag drinken uit een doorzichtig flesje of beker. Ook een snack eten kan, maar ga niet uitgebreid eten want al die bewegingen worden geregistreerd en kunnen leiden tot meldingen van afwijkende bewegingen en geluiden.

Wat moet ik doen als de webcam niet wil focussen op mijn ID-bewijs?

Er zijn verschillende dingen die je kan proberen. Het ID-bewijs rond bewegen, met name van de camera af en naar de camera toe. Ook kan het met verlichting in de ruimte te maken hebben, dit kan te veel of juist te weinig zijn. Als dit alles niet helpt dan zal het aan je hardware liggen. Uiteindelijk is het aan de docent achteraf of hij of zij jou goed genoeg kan identificeren.

Mag ik tijdens mijn toets naar de WC?

Nee, dat mag niet.

Wat moet ik doen als ik tijdens het tentamen problemen ondervind met het gebruik van online proctoring 

Storingen kun je aangeven in de chatfunctie van Proctorio. Mocht je niet meer online kunnen dan kun je ook met de HU contact opnemen via onlinetoetsing@hu.nl. De meldingen worden geregistreerd. Als het probleem niet door jezelf of door de helpdesk opgelost kan worden en je moet je toets afbreken, dan kun je dit melden bij de examencommissie en een verzoek indienen om de toets opnieuw te doen.

Wat moet ik doen als tijdens de toets Proctorio niet meer zichtbaar is maar ik nog wel in de toets zit?

Sluit de browser via het kruisje rechtsbovenin (dus geef niet binnen de toets aan dat je klaar bent). Bij het sluiten van de browser blijven al je TestVision antwoorden bewaard. Start dan opnieuw de browser en navigeer weer naar de toets, Proctorio zou dan gewoon weer op moeten starten.

Als ik tijdens mijn tentamen een hulpvraag indien via mail naar onlinetoetsing@hu.nl, wordt dat dan als fraude gezien?

Proctorio zal dit markeren als onregelmatigheid, maar omdat de beelden bij twijfel bekeken worden door een examinator zal gezien worden dat het een hulpvraag betreft en dit dus niet als fraude bestempelen. Stuur daarom je vraag niet via je mobiele telefoon in maar via de pc waarop je de toets maakt, dat maakt het zichtbaar voor de examinator.

Mag ik de toetsvragen fotograferen of kopiëren of op een andere manier bewaren?

Nee, dat mag niet. Je mag ook geen schermafbeeldingen vastleggen of de toets met een camera opnemen.

Hoe weet ik hoeveel tijd ik nog heb?

Hoeveel tijd je nog hebt is onderin je beeld zichtbaar tijdens een TestVision toets.

Proces & Bezwaar

Wat als ik mijn tentamen niet kan maken of mis?

Wanneer je bent ingeschreven voor de toets en je maakt de toets niet, dan wordt in plaats van een resultaat NA (Niet Aanwezig) ingevoerd in Osiris. Je hebt dan wel een toetskans gehad.

Mag ik weigeren deel te nemen aan geproctorde toetsen? 

Ja. Het registreren en vastleggen van persoonsgegevens is wettelijk aan strenge eisen gebonden. Binnen de HU is een Functionaris Gegevensbescherming aanwezig; deze FG kan je alles uitleggen op gebied van privacy bescherming. Wanneer je toch nog onoverkomelijke bezwaren tegen een geproctorde toets hebt kun je een verzoek om een andere toetsvorm doen bij de examencommissie.

Kan ik ook bezwaar maken en zo ja, waar kan ik terecht?

Afhankelijk van de reden van het bezwaar en de eventuele toekenning van een voorziening word je doorverwezen:

 • Als toetsafname op de HU met een laptop van de HU een oplossing voor je zou kunnen zijn (bijvoorbeeld omdat dan je eigen kamer niet in beeld is of omdat je geen software op je eigen laptop wilt installeren), dan kun je een aanvraag doen bij de examencommissie via HUKAS. Let op deze voorziening is zeer beperkt beschikbaar!
 • Als je om privacy-redenen niet deel wil nemen en toetsafname op de HU en afname met een HU-laptop geen oplossing voor je is, of deze is niet meer beschikbaar, dan kun je dit kenbaar bij de functionaris gegevensbescherming, mevrouw Roos Roodnat. Mail dan naar roos.roodnat@hu.nl

Nog geen antwoord op de vraag?

Het antwoord op mijn vraag staat er niet bij, wat nu?

Wanneer het antwoord op je vraag nog niet in deze FAQ staat dan kan je middels onderstaand formulier de vraag stellen. Het formulier is niet de ingang voor het maken van bezwaar.

 

enEnglish