Regie op eigen leerproces

Wat

Het HU-onderwijs stelt startende en werkende professionals in staat zelf de regie te voeren over hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en leerproces, door middel van een persoonlijk leertraject.

Hoe

De inrichting van het onderwijs biedt studenten de mogelijkheid zelf de regie te nemen over hun leerproces. Er zijn leeruitkomsten (eindkwalificaties) die aangeven welke resultaten behaald moeten worden, maar de student bepaalt zelf de weg, het tempo en de volgorde om daar te komen. Dit heet gepersonaliseerd leren. Dat vraagt om een curriculum met zo min mogelijk volgtijdelijkheid en veel zelfstandig te volgen modules. Leerwegonafhankelijke toetsing is het uitgangspunt. Studenten kunnen zelf kiezen of en in welke mate ze onderwijs en begeleiding nodig hebben.

Studenten hebben binnen de opleidingen van de HU steeds meer keuzemogelijkheden: in didactiek, profilering, plaats, tijd en tempo. De leeruitkomsten liggen vast, terwijl de leerweg die studenten volgen kan verschillen. Onderwijs, begeleiding en toetsing worden gepersonaliseerd en flexibeler. Ervarend leren, blended learning en leren in leerteams en in professionele leergemeenschappen, bieden de (aankomende) professional meer mogelijkheden tot reflectie en experimenteerruimte met nieuw gedrag. Dan is het belangrijk voor studenten om zelfsturend te worden in hun leren. Om te leren over zichzelf in relatie tot hun peers en de beroepspraktijk. En om te leren keuzes te maken voor hun loopbaan.

Gaandeweg zal de student steeds meer regie krijgen op zijn/haar eigen leerproces en leerpad. Het onderwijs verschuift van meer aanbodgericht naar toenemend vraaggericht. Sommige opleidingen. Opleidingen bepalen zelf de mate en snelheid van deze opbouw. Enkele opleidingen hebben al vanaf het eerste studiejaar een vraaggestuurd onderwijsaanbod.

Waarom

De arbeidsmarkt flexibiliseert en kennis en vaardigheden verouderen steeds sneller. Daardoor is het noodzakelijk voor professionals om zich voortdurend te blijven ontwikkelen, om zelf de regie te nemen over hun studie en loopbaan en zich te ontwikkelen tot een critical reflective practioner. Maatwerk en keuzemogelijkheden binnen opleidingen worden door de individualisering van de maatschappij ook steeds belangrijker.

Kennis en vaardigheden zijn alleen van waarde als ze later daadwerkelijk op het juiste moment ingezet kunnen worden. Daarom is leren een kernwaarde. Die kernwaarde bestaat uit:

  • de waarde van het leren zelf (ontwikkeling van lerend vermogen, regie, reflectie e.d.);
  • de waarde van de resultaten die je daarmee behaalt (al doende ontwikkelen van beroepscompetenties, betekenisvol bijdragen aan beroepsmatig handelen);
  • de waarde van de persoonlijke ontwikkeling door de impact van het leren op het bewustzijn (ontplooiing als persoon, ontwikkeling van impact en identiteit).

Het leren zelf en de professionele ontwikkeling van de student staan centraal. Het onderwijs is het meest effectief als het aansluit bij de behoefte van de student qua tempo, interesse en niveau. Deze manier van leren past bij de kennis, attitudes en vaardigheden die aankomende en werkende professionals nodig hebben. Ze hebben op de arbeidsmarkt van de 21e eeuw behoefte aan zelfstandigheid, keuzevrijheid, vertrouwen in hun eigen kunnen en positieve relaties met anderen. Autonomie, competentie en verbinding vormen de grondslagen onder intrinsieke motivatie. Beroepsuitoefening wordt ook steeds meer bepaald door de invloed van de persoonlijke identiteit, normen en waarden. Studenten moeten eigen keuzes leren maken en zich oriënteren op eigen kwaliteiten en voorkeuren. De studenten en professionals worden zo opgeleid om duurzaam inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt van de 21e eeuw, die doorlopend en in hoog tempo verandert.

Samenhang

De HU verbindt beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek met elkaar door de nauwe samenwerking van docenten, studenten, onderzoekers en werkveld. ‘Regie hebben op het eigen leerproces’ is de vertaling van een van de vijf uitgangspunten van de HU-onderwijsvisie, te weten: ‘Gepersonaliseerd leren als raamwerk voor talentontwikkeling’.

Voorbeeld

De opleiding Small Business & Retail Management van Hogeschool Utrecht biedt al enige tijd onderwijs op maat: zelf je leerroute bepalen, zelf je bronnen kiezen en leren aan de hand van projecten in de praktijk. En met meer inzet van ICT zullen de studenten in de toekomst nog meer de regie over het eigen onderwijs krijgen.