Stage-App

Over het project

Van juni 2019 tot en met juni 2021 werken wij aan het project Online Stagebegeleiding. Dit project wordt financieel ondersteund door de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs van het Ministerie van OCW. Deze regeling wordt gecoördineerd door SURF. Op deze pagina van SURF is ook informatie over het project te vinden.

Werkplekleren

In het hoger beroepsonderwijs leren alle studenten op enig moment in hun toekomstige beroepspraktijk. Goede begeleiding van het leerproces is cruciaal voor het succes van leren op de werkplek. De begeleidingstijd die docenten in het hbo krijgen om stagiairs te begeleiden is echter vaak zeer beperkt.

Stage-App

Om de kwaliteit van de stagebegeleiding te verhogen, is het nodig om de spaarzame begeleidingstijd zo goed mogelijk te benutten. Hiertoe willen wij stagiairs meer de regie geven over het begeleidingsproces tijdens hun stage en dit proces online vormgeven. Via de inzet van een Stage-App worden studenten gestimuleerd en gefaciliteerd om online te reflecteren op hun leerervaringen op de werkplek.

Online Stagebegeleiding

Vanuit de app kan de student (plaats- en tijdonafhankelijk) online begeleiding initiëren. Tevens kan de student de online stagebegeleiding inhoudelijk invulling geven doordat vanuit de Stage-App data over het werk- en leerproces eenvoudig met de begeleider kunnen worden gedeeld. Voor docenten creëren we een handreiking ‘didactiek voor online stagebegeleiding’ zodat zij hun studenten goed online kunnen begeleiden.

In pilots bij drie opleidingen voeren we dit online onderwijs uit, en na een grondige evaluatie dissemineren we de opgedane kennis over online stagebegeleiding.