Begrijpen, willen en kunnen. Cruciale pijlers in effectieve publieke dienstverlening

Begrijpen, willen en kunnen. Cruciale pijlers in effectieve publieke dienstverlening

Bij publieke dienstverlening zoals schuldhulpverlening wordt vaak een groot beroep gedaan op de zelfredzaamheid en het doenvermogen van burgers. Publieke organisaties willen hun dienstverlening zo inrichten dat deze effectief en efficiënt is maar ook aansluit bij de behoeften van hun doelgroep, waaronder relatief veel lager opgeleiden.

Het doel van het project was om te verkennen welke knelpunten lager opgeleide burgers tegenkomen als zij gebruik maken van publieke dienstverlening en op basis daarvan oplossingsrichtingen uit te werken. De resultaten geven een overzicht van de knelpunten waar lager opgeleiden tegenaan lopen bij het gebruik van publieke dienstverlening. Daarnaast worden goede praktijken opgehaald waarmee publieke dienstverleners hun diensten proberen te verbeteren.

Download het rapport en een zelf-assessment om je eigen effectiviteit in de samenwerking met lager opgeleide cliënten te onderzoeken

Bijlagen