Mijn buurt is leuk en gezellig! De betekenis van de buurt voor Marokkaans-Nederlandse jongeren in achterstandswijken

Mijn buurt is leuk en gezellig! De betekenis van de buurt voor Marokkaans-Nederlandse jongeren in achterstandswijken

Naast een wetenschappelijke bijdrage levert dit proefschrift een bijdrage aan de manier waarop beleidsmakers de aanwezigheid van Marokkaans-Nederlandse jongeren, vooral jongens, binnen buurten, in het bijzonder herstructureringsbuurten, problematiseren en stigmatiseren en op basis daarvan allerlei beleidsmaatregelen nemen. De afgelopen jaren is er veel sloop, renovatie of nieuwbouw gepleegd in de buurten waar dit onderzoek is gedaan. Beleidsmakers hebben, met behulp van krachtwijkgelden, miljoenen geïnvesteerd in deze buurten. In de afgelopen jaren zijn verschillende beleidsevaluaties uitgebracht over de al dan niet succesvolle inzet van
deze gelden. In deze evaluaties is nauwelijks tot geen aandacht voor het perspectief van jongeren en de manier waarop zij deze buurten beleven. Deze studie vult deze leemte op met kennis die gebruikt kan worden bij de (her)inrichting van buurten.
Daarnaast bied de promovendus met deze studie tegenwicht aan de wijze waarop met name jongens in het publieke en beleidsdebat worden gestigmatiseerd. Hun alledaagse praktijken in de buurt maken meer zichtbaar dan alleen overlast. De buurt blijkt voor jongeren een belangrijke plek voor de ontwikkeling van hun identiteit te zijn, waar zij hun vrienden ontmoeten en waar zij zich thuis voelen. Zolang inzicht hierin ontbreekt, zal beleid zich blijven richten op maatregelen die jongeren weren uit de openbare ruimte. Dit beleid is in tegenspraak met de behoefte van jongeren aan transitieplaatsen waar zij kunnen experimenteren op weg naar volwassenheid.

Download hieronder het gehele proefschrift

Bijlagen