Transitie nader beschouwd

Transitie nader beschouwd

Wmo-wijzers geven in kort bestek de belangrijkste informatie weer over een thema dat belangrijk is rond de veranderingen in het sociale domein.
Zij zijn gebaseerd op kennis die verzameld is in de Werkplaats Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie, onderdeel van het kennisplatform Utrecht Sociaal.

De Wmo beoogt dat mensen met een beperking onderdeel zijn en blijven van de samenleving. Belangrijke bouwstenen hierbij zijn: op een zinvolle manier deelnemen aan activiteiten en sociale verbanden, en regie kunnen voeren over het eigen leven. Maar wordt dit ook bereikt met de veranderingen die nu op stapel staan? Neemt de zelfredzaamheid en participatie daadwerkelijk toe van burgers met een beperking of vervallen zij juist in sociaal isolement?

Bijlagen