Themabijeenkomst Verstandig duikelen

Themabijeenkomst Verstandig duikelen

Verstandig duikelen – de complexe praktijk van sociale professionals

Vanuit de leefwereld van bewoners werken over de professionele grenzen heen: hoe geef je dat vorm in een wijk? Met begeleiding van de Stichting Presentie hebben professionals in twee Utrechtse proeftuinen hier ervaring mee opgedaan. Hun praktijk laat zich kenschetsen als duikelen: meebewegen en toch weer in positie komen. Maar hoe doe je dit verstandig? Hoe werk je vanuit verschillende organisaties gezamenlijk present in een wijk? Hoe helpt diepgaand leren de professional om meer overwogen beslissingen te nemen over zijn handelen? Wat is er nodig aan randvoorwaarden in organisaties en vanuit de lokale overheid om het present werken te doen slagen? Hoe kunnen de opleidingen present werken (m.n. signaleren) en diepgaand leren een plek geven in het onderwijs?

Tijdens deze themabijeenkomst geeft Stichting Presentie een toelichting op een onderzoek hiernaar in twee Utrechtse buurten.

Erna gaan we met elkaar in gesprek om verschillende perspectieven uit te wisselen.
Wat vraagt verstandig duikelen van organisaties, van de politiek en beleidsmedewerkers, van het onderwijs en van de professionals?

Datum 21 januari 2019

Programma

13.00 Ontvangst
13.30 Welkom door dagvoorzitter Renske Schamhart, docent Instituut Ecologische Pedagogiek en onderzoeker lectoraat Jeugd, Hogeschool Utrecht
13.35 Toelichting op het onderzoek: Verstandig duikelen door Judith Leest en Marije van der Linde, Stichting Presentie
14.00 Reactie vanuit onderwijs door Els Overkamp, hogeschoolhoofddocent Instituut voor Social Work en onderzoeker Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning, Hogeschool Utrecht
14.10 Leefwereldgericht werken in de praktijk Vraaggesprek met professionals Boudewijn Roeterink, sociaal makelaar, en Wilma Kuiper, buurtteam jeugd en gezin
14.25 De politieke aard van Sociaal Werk, wat zou dat kunnen zijn? door Margot Scholte
14.45 Pauze
15.00 Tafels
16.30 Afsluiting

Tafels

Tafel 1: Verdiepend leren
Hoe kun je ‘onderzoekend leren’ en ‘verstandigheid’ in de praktijk oefenen?

Kunnen duikelen zonder je ‘uit het lood geslagen te worden’ vraagt om een specifieke vorm van beheer, onderhoud en leren: Binnen de stichting Presentie noemen we dat ‘verstandigheid’. Aan deze leertafel nodigen we de deelnemers uit om te proeven aan deze manier van leren in het leefwereldteam. Aan de hand van een zelf ingebrachte casus onderzoeken de deelnemers samen – met behulp van een hulpschema ‘verstandigheid’ hoe je verstandig duikelen kunt oefenen.

Judith Leest en Marije van der Linde

Tafel 2: De politieke aard van het sociaal werk
Hoe kunnen we de inherent politieke aard van het werk van sociale professionals (helpen) vormgeven in de dagelijkse praktijk?

In het onderzoek leggen we uit waartussen sociale professionals zich te bewegen hebben. We werken uit dat ze daarbij een koers of een zwaartepunt nodig hebben. In termen van de presentietheorie gebruiken we daarvoor het woord ‘finaliseren’: weten waar je vak uiteindelijk over gaat. Of: het lood in de duikelaar. Wat er ook voor nodig is, is gevoel voor het politieke. Hoewel de professionals dit meestal niet zelf in termen van politieke gevoeligheid duiden, denken wij dat we een deel van hun worstelingen wel zo kunnen en moeten begrijpen: sociaal werk is politiek werk. Tegelijk zijn veel professionals daar in de praktijk verlegen mee. Hoe kun je ‘het politieke’ in je concrete werk (h)erkennen, agenderen, adresseren? Of hoe kunnen beleidsmakers hen hier andersom in helpen en faciliteren? Wat doe je als je merkt dat sturen op zelfredzaamheid in de praktijk leidt tot gezinnen die als boemerang terugkeren?

Ard Sprinkhuizen en Margot Scholte

Tafel 3: Opleiden tot verstandige duikelaars
Hoe leiden we professionals zo op dat ze beweeglijk werken zonder hun ‘lood’ te verliezen? Hoe rusten we hen toe om juist de meest kwetsbaren ook te bereiken en van steun te zijn? Wat is er in het onderwijs nodig om ook de inherent politieke aard van het vak te begrijpen, te herkennen en te kunnen hanteren? Wat is er nodig om lerende professional te worden?

De huidige nadruk op vaardigheden en competenties lijkt niet altijd voldoende om professionals in de praktijk van alledag uit te rusten om in alle tientallen praktijksituaties te kunnen schakelen. En om adequaat om te gaan met de vele spanningen en complexiteit die het sociaal domein kenmerken.

Mirjam Gademan en Inge Scheijmans

Tafel 4:  De beleidsmatig-politieke en organisatorische inbedding
Wat zijn de organisatorische randvoorwaarden of hulpmiddelen om de professional als verstandige duikelaar zijn werk te laten doen? In hoeverre wordt daarin nu al voorzien? Wat kan er anders/ beter? Wat zijn de beleidsmatig politieke en organisatorische consequenties van leefwereldgericht werken?

Het beeld van de duikelaar impliceert ook nog iets over de ondergrond. Op rul zand is het lastig in beweging komen. De bedding waarop sociale professionals hun vak uitoefenen is relevant.

Jan den Bakker

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden.

 

Switch to English English