Publicaties

Hier vindt u relevante publicaties van medewerkers van het Instituut voor Recht en het Lectoraat Toegang tot het Recht.

 

Berg-Smit, I.C. van den, (2013) De gerechtsdeurwaarder: ambtenaar en ondernemer. Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening en de gevolgen voor de opleiding (diss.), Apeldoorn/Antwerpen: Maklu-uitgevers

De gerechtsdeurwaarder ontwikkelde zich tot een zelfstandige professional. Dat werd zichtbaar in de Gerechtsdeurwaarderswet van 2001. De gerechtsdeurwaarder als vrije beroepsbeoefenaar met eigen civielrechtelijke aansprakelijkheid, die geen verbondenheid meer heeft met het gerecht, maar als zelfstandige professional in een vrij beroep werkt.

In 2001 is marktwerking gerealiseerd door het vestigingsbeleid te liberaliseren en de tarieven voor de opdrachtgevers vrij te geven. Dit heeft gevolgen gehad voor de onderlinge verhouding tussen de gerechtsdeurwaarders: van collega’s naar concurrenten. Grote opdrachtgevers zijn steeds machtiger geworden en konden de prijs bepalen: soms wordt onder de prijs gewerkt. Het bestaan van no-cure-no-pay en andere prestatiecontracten is door het onderzoek bevestigd; het gevolg van dit alles is afhankelijkheid van opdrachtgevers.

De commercialisering heeft ook gevolgen gehad voor de debiteur. Door het gevecht om de opdrachtgevers en de manier van contracteren zijn de verhoudingen verhard. Bij debiteuren komen meer verschillende gerechtsdeurwaarders langs om beslag te leggen. De beroepsorganisatie (KBvG) is daarom de laatste jaren actiever gaan optreden om de excessen van de marktwerking in te perken.

In deze context is aandacht voor hoge professionele en ethische standaarden noodzakelijk. In de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder moeten de kernwaarden uitdrukkelijk worden benadrukt, omdat door marktwerking de gerichtheid op deze waarden minder wordt en soms zelfs lijkt te verdwijnen.

Download hier het boek.

Berg-Smit, I.C. van den, (2015) Consequenties maatschappelijke ontwikkelingen voor de beroepsuitoefening van de (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder en de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder (eigen beheer).

Bollinger, S. (2013) A Dynamic Courtship. The Salvation Army and the Welfare State in the Netherlands (1887-1990), (Diss. VU University Amsterdam) Delft: Eburon.

Het Leger des Heils heeft al meer dan 125 jaar actief gestreden tegen sociale problematiek in Nederland. Gedurende deze periode heeft het Leger des Heils zich zowel ontwikkeld tot een bekende religieuze organisatie als ook als een belangrijke sociale dienstverlener. Deze twee karakteristieken (religieus en sociaal werk) worden door het Leger des Heils gezien als essentieel voor de eigen identiteit: van elkaar te onderscheiden, maar niet te scheiden. Deze studie laat echter zien dat deze dubbele identiteit ook voor een significant spanningsveld heeft gezorgd tussen de veranderende verzorgingsstaat en de eigen organisatie-identiteit. Want hoe kon een waardevrije overheid samenwerken met een weliswaar belangrijke, maar duidelijk religieuze welzijnsorganisatie? En aan de andere kant: wat betekende deze samenwerking voor de identiteit van het Leger des Heils?

In deze studie beschrijft Bollinger hoe de onderliggende beleidsdoelen van de verzorgingsstaat gedurende de 20e eeuw inwerkten op de identiteitsvorming van het Leger des Heils. Daarbij staan wederzijdse afhankelijkheid, de juridische identiteit (rechtsvorm) en de nadruk op professionalisering centraal. Duidelijk wordt dat deze langdurige relatie tussen de Nederlandse (verzorgings)staat en het Leger des Heils gekenmerkt wordt door tegenstrijdige krachten: aantrekking en afstoting, afhankelijkheid en autonomie, en zekerheid en flexibiliteit, die samen het beeld van een balts oproepen. Een balts die in het geval van het Leger des Heils een geheel eigen dynamiek laat zien.

Download hier het boek.

Bollinger, S. & Blik, H. van ’t, (red.) (2014) SJD en de nieuwe kwetsbaarheid. Een caleidoscopische blik op 25 jaar Sociaal Juridische Dienstverlening. Den Haag: Sdu Uitgevers

Brouwer, M. (2016) Toegang tot recht – strijd tussen toegankelijkheid en recht, Lectoraat Toegang tot het Recht, Hogeschool Utrecht, november 2016

Donkersgoed, L. van, (2014) Het ideaal van gelijke behandeling wordt bevorderd door praktijkdialoog in discretionaire ruimte. In: SJD en de nieuwe kwetsbaarheid. Een caleidoscopische blik op 25 jaar Sociaal Juridische Dienstverlening. Onder red. van S. Bollinger en H. van ’t Blik. Den Haag: Sdu Uitgevers.
(2009) Morele dilemma’s in de sociaal juridische dienstverlening: een professional is geen jukebox!

 

Geugjes, H.C. (2019) Socialezekerheidsrecht begrepen, Boom Juridisch

Socialezekerheidsrecht begrepen behandelt het socialezekerheidsrecht voor studenten in het hoger onderwijs. Bij de beschrijving van de verschillende regelingen op het gebied van de sociale zekerheid hanteert de auteur de levenscyclus: een bespreking van de sociale zekerheid ‘van de wieg tot het graf’.

Het boek is op een voor studenten toegankelijke manier geschreven, is praktijkgericht en bevat in ieder hoofdstuk voorbeelden ter verduidelijking. Met name staat de vraag centraal met welke vragen een cliënt in de praktijk te maken krijgt. Dit neemt niet weg dat Socialezekerheidsrecht begrepen een studieboek is, waarbij de stof wetsystematisch door de auteur wordt behandeld en diepgaand daarop wordt ingegaan.

Geugjes, H.C. & Wits, E., (2018) Arbeidsrecht begrepen, Boom Juridisch

Arbeidsrecht begrepen behandelt het individuele arbeidsrecht voor studenten in het hoger onderwijs. Minder wetenschappelijk-theoretisch en meer praktijkgericht. Minder historie en meer de bedoeling van de wetgever. Minder tekst achter elkaar en meer visualisatie. Heldere schema’s, checklists en praktijkcases ondersteunen de tekst. Kortom: het boek is vooral praktisch bruikbaar en de inhoud ligt op behoorlijk juridisch niveau.

In het boek wordt voortdurend geschakeld tussen de inhoud van de arbeidsovereenkomst, de wet en de cao. Ook vindt er een koppeling plaats tussen het arbeidsrecht en de sociale zekerheid, op sommige onderdelen een Siamese tweeling.

Kuiper, G. De legitimiteit van privacy-inperkende veiligheidsmaatregelen
Gerdo Kuiper (kuiper.g@hsleiden.nl
Gerdo doceert rechtsfilosofie en hij doet onderzoek naar veiligheid en privacy. Hij studeerde ‘Encyclopedie en Filosofie van het Recht’ en ‘Civiel recht’ aan de Universiteit Leiden. Momenteel werkt hij aan een promotieonderzoek (rechtsfilosofisch en jurisprudentieonderzoek) over privacy. Hij promoveert onder de supervisie van prof. mr. C.W. Maris (Universiteit van Amsterdam) en mw. mr. dr. Q.A.M. Eijkman (lector Toegang tot het Recht, Hogeschool Utrecht). Hij is werkzaam aan de Hogeschool Leiden. In 2010 ontving hij een NWO Promotiebeurs voor leraren voor onderzoek naar de legitimiteit van de inperkingen op het recht van privacy door veiligheidsmaatregelen van de overheid: Privacy in gevaar, rechtmatigheid, rechtvaardigheid en publieke legitimiteit.
– Vooral graag wat meer toelichting geven op het ‘doel’ van jouw onderzoek.
Het doel is om een theoretisch kader en een toepassing van dit kader te geven voor een afweging tussen enerzijds de veiligheidsmaatregel en anderzijds de inperking van privacy. Het kader is een combinatie van rechtsfilosofie (sociaal contract van Hobbes en Locke en een utilitaristische versus een deontologische benadering; Dworkin: ‘Rights as trumps’) en een toepassing in de (Europese) rechtspraktijk middels een jurisprudentieonderzoek.

Zie deze link voor  de bevindingen tot nu toe.
(Dit is een link naar artikel geschreven samen met Quirine Eijkman).- Waarom is het actueel?
Het is zeer actueel: denk aan alle veiligheidsmaatregelen die door de overheid worden genomen die ten koste gaan van individuele vrijheden waaronder de privacy, zoals bij de Wiv. en vele andere voorstellen.- En waarom is dit onderzoek nodig? Dit onderzoek zal zeer bruikbaar zijn als rechtsfilosofisch toetsingskader t.a.v. allerlei voorgenomen privacy-inperkende veiligheidsmaatregelen.

Logister, L. (2004) Creatieve democratie. John Deweys pragmatisme als grondslag voor een democratische samenleving.

Logister beschrijft hoe de Amerikaanse filosoof John Dewey in zijn versie van pragmatisme een positieve kijk op de mens ontwikkelt. De mens is een door gewoonten gedreven wezen dat in staat is op intelligente wijze vorm te geven aan de relatie met zijn natuurlijke en sociale omgeving. Deweys empirische ethiek gaat de discussie aan met de bekende platonische, kantiaanse en utilitaristische opvattingen. Vanuit deze antropologie en ethiek ontwikkelt Dewey een originele notie van gemeenschap en democratie. Met de reconstructie van Deweys denken levert Logister een filosofische onderbouwing voor een concept van democratie waarbij burgers meer dan nu betrokken zijn bij politieke besluitvorming.

Download hier het boek.

Ruitenberg, D. & Loon, J. van, (2013) Werken met doelgroepen in de sociaal Juridische Dienstverlening Pearson Benelux B.V.

Werken met doelgroepen in de Sociaal Juridische Dienstverlening biedt een unieke mogelijkheid om de specifieke doelgroepen van de SJD’er te leren kennen en met hen te leren omgaan in de praktijk. De doelgroepen worden beschreven aan de hand van wetenschappelijke theorie en de student leert vaardigheden op het gebied van motiverende gespreksvoering om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op veelvoorkomende situaties in het SJD-werkveld.

Aan de hand van casuïstiek worden de theorie en de vaardigheden op een levendige manier toegepast, op de wijze waarop de SJD’er deze in de werksituatie kan tegenkomen. De student wordt door middel van vragen gestimuleerd om na te denken over de stof en zich een SJDberoepshouding eigen te maken.

Dit boek is geschreven voor studenten Sociaal Juridische Dienstverlening en is uitermate geschikt om te gebruiken als voorbereiding op een stage of praktijktijd. Ook voor degenen die in het SJD-werkveld werken, is het zeer bruikbaar om inzicht in doelgroepen te vergroten en vaardigheden te verfijnen en uit te breiden.

Deleaan Ruitenberg en Josine van Loon zijn beiden psycholoog, geregistreerd supervisor en werkzaam als docent SJD bij de Hogeschool Utrecht. Zij verzorgen onderwijs op het gebied van methodiek, gespreksvoering en sociale wetenschappen.

Samim, P. & Bolk, A. (2016) De wereld van het recht. Een inleiding. Boom Juridisch

Wetsartikelen, verschillende indelingen in het recht, jurisprudentie en verdragen: veel studenten die de eerste stap zetten in de wereld van het recht voelen zich overdonderd door de hoeveelheid informatie die zij zich eigen moeten maken. Dit boek laat studenten stap voor stap de wereld van het recht verkennen. Daarbij wordt een levendige didactiek gehanteerd met voorbeelden die dicht bij de beleveniswereld van de student staan.

De wereld van het recht stelt in elk hoofdstuk de casus van een fictieve persoon centraal. Door de vragen van deze persoon te beantwoorden, leert de student wetten, regels en hun betekenis kennen. Schema’s helpen de studenten om het overzicht te behouden. Alle belangrijke rechtsgebieden worden behandeld, waaronder het vreemdelingenrecht, het straf(proces)recht en het internationale en Europese recht.

Samim, P. (2017) Vreemdelingenrecht begrepen, Boom Juridisch

Dit boek beoogt studenten kennis te laten maken met de wereld van het vreemdelingenrecht. De kernzaken van het vreemdelingenrecht worden in voor de studenten duidelijke taal uitgelegd. Tevens wordt gebruik gemaakt van vele praktische voorbeelden. Een deel van deze voorbeelden is fictief. Een ander deel is gebaseerd op rechterlijke uitspraken. Zodoende weten studenten hoe het vreemdelingenrecht in de praktijk wordt toegepast. Voorts worden vele ingewikkelde vreemdelingenrechtelijke onderwerpen schematisch weergegeven. Doordat het boek in vijf delen is verdeeld, is het niet alleen geschikt voor de zelfstandige cursus vreemdelingenrecht, maar ook voor cursussen waar het vreemdelingenrecht een onderdeel van is.

 

Sikkema, T. (2017)De schuld van incassodocumenten,Tijdschrift voor Taalbeheersing, nov. 2017

Het artikel is onder supervisie van Leo Lentz en Henk Pander Maat geschreven voor het Tijdschrift voor Taalbeheersing. Hier worden de problemen beschreven die lezers hebben met een aanmaning en de dagvaarding in het algemeen aan de hand van taakkenmerken en lezerskenmerken. Deze studie vormt de opmaat voor een experiment met revisies op stijl en structuur.

 

Verboon, E.M. (2017) De cliënt in beeld. Een onderzoek naar loyaliteit van mkb-cliënten in de advocatuur. Proefschrift UvA.

Het proefschrift De cliënt in beeld beschrijft een tot dusverre uniek onderzoek naar loyaliteit van mkb-cliënten in de advocatuur.  Een belangrijk inzicht uit dit onderzoek is dat cliëntloyaliteit vooral voortkomt uit klantwaarden ofwel positieve gebruikservaringen. Dat betekent dat advocaten zich dienen op te stellen als vraaggerichte dienstverleners, waarbij niet hun juridische expertise centraal staat maar dat wat cliënten echt helpt, in de vorm van klantwaarden.

Download hier het boek.

Verboon, E. et al., (2017), De cliënt in beeld. Een onderzoek naar loyaliteit van mkb-cliënten in de advocatuurNJB, 23, 9 juni 2017

Vermeulen, M. (2017) Gebruikers van het recht centraal. Legal Empowerment: een vorm van juridische emancipatie? Lectoraat Toegang tot Recht Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) & Instituut voor Recht, 30 januari 2017