Betekenisonderhandeling

Omschrijving De leerling neemt deel aan gesprekken waarin de betekenis van nieuwe begrippen wordt verkend, afgebakend en uitgediept.
Toelichting Leren vindt op school plaats in een sociale context: leerlingen leren van en met elkaar en van en met hun leraren. Taal speelt daarin een grote rol. Het gaat erom samen te praten en vanuit ieders referentiekader en taalvaardigheidsniveau nieuwe begrippen te verkennen, af te bakenen en uit te diepen. Actief meedoen in interactie wordt beschouwd als essentieel voor het verwerven van begrippen. Bij betekenisonderhandeling gaat het erom samen actief te bedenken en te verwoorden wat een bepaald vakbegrip nu precies inhoudt, hoe je het kunt waarnemen, hoe het tot stand komt et cetera. Samen wordt bekeken wat een begrip wel en niet betekent, wat het precies inhoudt en iedereen kan zijn eigen kennis inbrengen om samen verder te komen. Praten over de leerstof voegt iets wezenlijks toe aan een goede uitleg van de leraar en een duidelijke tekst. Interactie over de leerstof is een wezenlijk onderdeel van het leerproces. Belangrijk hierbij is dat kennis niet een vaststaand gegeven is, maar geconstrueerd wordt in contact met anderen.
Zie ook vakmatig redeneren; verwerving vakbegrippen; spreken; luisteren; pre- en misconcepten; betekenisonderhandeling organiseren
Praktijkvoorbeelden Begripsontwikkeling:

Mondelinge activiteiten: