Gezondheidsvaardigheden

Thema Gezondheidsvaardigheden

Van Nederlandse burgers wordt steeds meer verwacht dat zij een actieve rol op zich nemen in de zorg voor hun eigen gezondheid en ziekte en die van hun naasten. De burger is eigenaar is van de eigen gezondheid en neemt hierin de regie (Kaljouw, 2015). Om dit te kunnen moet de burger wel beschikken over gezondheidsvaardigheden, nodig om zelf gezonde keuzes te maken en een gezonde leefstijl aan te houden.

Enkele feiten

Bij gezondheidsvaardigheden gaat het om cognitieve en sociale vaardigheden die de burger nodig heeft voor het verkrijgen, begrijpen en toepassen van informatie voor het bevorderen of behouden van een goede gezondheid (WHO,2014), om het voorkómen van ziekten door een gezonde manier van leven, maar ook om het vinden van de weg in de gezondheidszorg, de keuze voor een ziekenhuis, het communiceren met de zorgverlener, meebeslissen over de behandeling en die voor een deel ook zelf uitvoeren (zelfmanagement) (rvz,2013). Niet iedereen is daar even goed toe in staat. Drie op de tien Nederlanders (28,7%) heeft problemen met het vinden, begrijpen, beoordelen en/of toepassen van gezondheidsinformatie (Pelikan et al., 2012).
Gezondheidsvaardigheden zijn tot op zekere hoogte ‘leerbaar’ en kunnen dus verder ontwikkeld worden (Rademakers, 2014). In Amerika zijn verschillende effectieve interventies ontwikkeld om het zelfmanagement bij individuen en groepen te bevorderen. Deze zijn wel ontwikkeld binnen de context van de Amerikaanse samenleving en niet direct toepasbaar in de Nederlandse samenleving. In Nederland en Europa bestaan veel minder interventies waarvan de effectiviteit bekend is. Hier ligt voor zorgprofessionals en onderzoekers een duidelijke taak.

Meedoen?

Wil jij betrokken worden bij het ontwikkelen van effectieve interventies voor het ontwikkelen van gezondheidsvaardigheden bij de Nederlandse burger?

Klik door naar de lopende projecten binnen het thema Gezondheidsvaardigheden