Toetsen met assessments, een voorbeeld

Hoe toets je competentieontwikkeling van studenten op een goede manier? Een passende vorm van toetsing is het competentiegerichte assessment. Daarbij wordt een integratief oordeel gegeven over het competentieniveau van de student. Een voorbeeld hiervan vind je bij de lerarenopleidingen van Instituut Archimedes. In deze blog vertel ik hier meer over.

Visie op opleiden

Bij  de lerarenopleidingen van Instituut Archimedes worden studenten competentiegericht en duaal opgeleid. Ze leren op de opleiding én op hun leerwerkplek, vanuit eigen leervragen, waarmee ze hun eigen ontwikkeling sturen. Zo kan de ene student in een bepaalde periode bv. vooral werken aan het uitbreiden van zijn repertoire aan didactische werkvormen, terwijl een andere student juist meer focust op klassenmanagement. De studenten relateren hun eigen competentieniveau steeds aan het competentieprofiel van een docent. Om aan het eind van de opleiding aan te tonen dat ze voldoen aan de bekwaamheidseisen voor een leraar, doen ze een competentiegericht assessment.

Functie van assessments

Assessments kunnen een ontwikkelingsgerichte en een kwalificerende functie hebben. In ontwikkelingsgerichte assessments ligt de nadruk op de ondersteuning van het  leerproces door de kandidaat feedback te geven t.a.v. zijn competentieontwikkeling, in kwalificerende assessments gaat het in de eerste plaats om de kwalificatie voor het beroep van docent.

Assessments bij de lerarenopleidingen

Het assessment bij Instituut Archimedes is een kwalificerend assessments dat wordt afgenomen door twee gecertificeerde assessoren: één is werkzaam bij Instituut Archimedes, de ander is werkzaam als docent in het voortgezet onderwijs of het beroepsonderwijs. Beiden zijn niet de directe begeleider van de kandidaat.

Tijdens het assessment verzamelen de assessoren informatie over het competentieniveau van de kandidaat. Dit doen ze aan de hand van de bewijsstukken die de student laat zien in een portfolio, een presentatie of een lesbezoek en een criterium gericht interview. De student selecteert zelf bewijsstukken uit het materiaal dat hij tijdens de opleiding heeft verzameld tijdens verschillende stages en bij het maken van beroepsproducten. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een lessenserie die de student ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd heeft, feedback van leerlingen of een lesobservatie van een begeleider tijdens een stage.

Basishouding van de assessor

Competentiegericht beoordelen vraagt een grondhouding van de assessor die er op gericht is de kandidaat zo veel mogelijk in de gelegenheid te stellen zijn competenties te etaleren. Dat betekent dat de assessor in de fase van informatie verzamelen tijdens het assessment op zoek gaat naar wat een kandidaat wél in huis heeft, ook als hij dat in eerste instantie niet duidelijk aan lijkt te tonen. Een goede assessor gaat niet meteen uit van zijn eigen interpretaties en oordelen, maar kijkt verder, vraagt door en legt zo nodig zelf (nieuwe) verbindingen tussen  op verschillende plekken aangeleverde bewijzen.

Tot stand komen van de beoordeling

Het integratieve oordeel wordt vastgesteld door de in het assessment verzamelde gegevens over het competentieniveau van de kandidaat te vergelijken met de bekwaamheidseisen. Dat betekent dat competenties niet apart worden beoordeeld, maar in onderlinge samenhang (holistisch beoordelen). Docenten kunnen immers op meerdere manieren competent zijn en daarbij op verschillende wijze gebruik maken van onderliggende kennis, vaardigheden en houdingsaspecten. Hoe competent handelen zich manifesteert is bv. afhankelijk van de school of de klas waaraan ze lesgeven, maar ook van de eigen stijl die ze als docent hebben ontwikkeld.

Het betekent ook dat er geen vaste lijst is van bewijsstukken die kandidaten tijdens het assessment zouden moeten laten zien: iedereen is immers op zijn eigen manier competent en zal dat dus ook op zijn eigen manier aan moeten tonen. De bewijsstukken die een kandidaat laat zien zijn kenmerkend voor hem en zijn verkregen in de specifieke context waarin hij als (aankomend) docent heeft gefunctioneerd.

Het integratieve karakter zie je ook terug in het uiteindelijke eindoordeel. Studenten krijgen geen punten voor de verschillende onderdelen met een gewogen gemiddelde als eindoordeel, maar één samenhangend waardeoordeel over het geheel: voldaan of onvoldaan. Op het beoordelingsformulier wordt dit eindoordeel in woorden verantwoord.

Geschoolde assessoren

De kwaliteit van een competentiegericht assessment wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de assessoren. Bij Instituut Archimedes volgen alle assessoren daarom een basistraining en een aansluitend certificeringstraject. In hoeverre zo’n training en certificering noodzakelijk zijn als je gaat werken met assessments, hangt af van de keuzes die je maakt bij het inrichten van het assessment. Gebruik je een assessment als een verdiepend criteriumgericht interview bij een beroepsproduct met afgebakende leeruitkomsten? Dan is het wellicht nuttig om je interviewtechnieken op te frissen en met de verschillende beoordelaars te kalibreren. Voor een assessment waarbij een complete set van competenties aangetoond moet worden is een meer uitgebreide training op zijn plaats.

Meer weten?

Meer weten over assessments? Kijk dan op deze site bij de toetsvorm ‘Competentiegericht assessment’. Wil je meer weten over de praktische uitwerking bij de lerarenopleidingen? Kijk dan in de Handleiding Assessment Startbekwaam 2017-2018 van Instituut Archimedes. Bureau Assessment en Validering van Instituut Archimedes verzorgt trainingen op het gebied van assessments en kan hierbij adviseren. Op 28 mei verzorgen ze bovendien een masterclass over assessmentontwikkeling. Hier kun je daar meer over lezen.

 

 

Reageer