HU-kaders

Als je met toetsing aan de slag gaat, werk je bij de HU binnen de volgende kaders:

  • Het HU toetskader  is een hogeschoolbreed document dat richting geeft bij het ontwikkelen van toetsbeleid, het toetsprogramma en de toetsen. Op deze site vind je handige hulpmiddelen voor het formuleren van je toetsprogramma, toetsen en toetstaken. Het HU toetskader is een uitwerking van de HU Onderwijsvisie.
  • ​OER staat voor Onderwijs- en Examenregeling. Het is de vertaling van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) naar onze hogeschool. In de OER vind je alle wet- en regelgeving, bijvoorbeeld over het bindend studieadvies, vrijstellingen en een extra tentamenkans. Per studiejaar is er een geldende OER. Hier kunnen veranderingen in zitten ten opzichte van het jaar ervoor.
  • Als invulling van landelijk gemaakte afspraken rondom toetsdeskundigheid heeft de HU een eigen kader BKE vastgesteld. In dit kader is onder andere vastgelegd dat het streven is dat alle HU docenten uiterlijk in 2020 de BKE kwalificatie hebben behaald.