Privacy statement

Privacy

Op deze pagina’s vind je informatie over de manier waarop Hogeschool Utrecht zorgdraagt voor de kwaliteit van de informatie op haar online platforms. Je vindt hier ook een toelichting op ons privacybeleid en een link naar de cookieverklaring waarin we het gebruik van cookies toelichten.

De informatie op deze pagina’s heeft betrekking op de website Digitale HU

Kwalitatief informatiebeheer

De informatie op onze websites komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Hogeschool Utrecht. De hogeschool besteedt uiterste zorg aan een zo actuele, toegankelijke, correcte en complete manier van informatievoorziening. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten of dat informatie gedurende een periode wijzigt. Hogeschool Utrecht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de websites. Hogeschool Utrecht behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Hogeschool Utrecht is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Aan de officiële regelingen van Hogeschool Utrecht geldend binnen de aangegeven periode, die via de websites zijn gepubliceerd kunnen uiteraard wel rechten worden verbonden.

Het is mogelijk dat via de websites toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen en social media platforms van derden. De hogeschool kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina’s, platforms of websites.

Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons door jou worden verstrekt. Hierbij hanteren wij de Privacyverklaring Hogeschool Utrecht als kader en houden wij ons aan de eisen, die de AVG (nieuwe Europese privacywetgeving) ons stelt.

Recht van betrokkenen

De privacywet geeft alle mensen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt een set specifieke rechten.

 • Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Hogeschool Utrecht van je verzamelt in te zien.
 • Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Hogeschool Utrecht van je verzamelt te wijzigen indien deze niet juist of incompleet zijn.
 • Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Hogeschool Utrecht van je verzamelt te laten verwijderen maar alleen in de volgende gevallen:
  • de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
  • je een gegeven toestemming intrekt en deze toestemming de enige grondslag is waarop de verzameling is gebaseerd;
  • wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verzameld.
 • Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens bij Hogeschool Utrecht te beperken (stil te laten zetten). De gegevens mogen dan alleen nog worden verwerkt in de volgende gevallen:
  • met jouw toestemming;
  • voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsverordening;
  • ter bescherming van de rechten van anderen.

Gegevens opvragen, wijzigen en verwijderen

Wil je jouw gegevens opvragen en wijzigen dan kun je dit aanvragen bij de Privacy Desk via ons webformulier Privacyverzoek.

Om je snel van dienst te zijn is het prettig wanneer je ons aangeeft in welke applicatie of website je specifiek geïnteresseerd bent. Om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen vragen we je je te legitimeren. Upload hiervoor een kopie/scan van een geldig identiteitsbewijs in het formulier waarbij je de pasfoto en het BSN nummer hebt afgeschermd. Deze scan/kopie zullen we direct na identificatie vernietigen.

(Technische) beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens Hogeschool Utrecht van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. De kwaliteit van de technische beveiliging wordt met regelmaat getest.

Functionaris gegevensbescherming

Hogeschool Utrecht heeft een interne toezichthouder op de Verwerking van Persoonsgegevens aangesteld. Deze toezichthouder wordt functionaris gegevensbescherming genoemd (hierna: “FG”). De FG zal door Hogeschool Utrecht tijdig worden betrokken bij alle aangelegenheden waar Persoonsgegevens bij komen kijken. De wettelijke taken en bevoegdheden van de FG geven deze functionaris een onafhankelijke positie bij Hogeschool Utrecht. Hogeschool Utrecht zal de FG aanmelden bij de toezichthoudende autoriteit.

De taken van de FG houden in:

 • het informeren en adviseren van alle betrokken partijen over hun verplichtingen onder de AVG;
 • het toezien op de naleving van de AVG en andere relevante privacywetgeving.
 • het toezien op de naleving van dit privacybeleid door Hogeschool Utrecht;
 • het toezien op een Privacy Impact Assessment;
 • het samenwerken met de toezichthoudende autoriteit;
 • fungeren als eerste aanspreekpunt voor de toezichthoudende autoriteit.

Slotopmerkingen

Deze tekst kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in deze tekst zullen via de website bekend worden gemaakt. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Deze tekst is laatst gewijzigd op 19 november 2018