Hogeschool Utrecht ondertekent manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Hogeschool Utrecht ondertekent manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Hogeschool Utrecht is toegetreden tot het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Hiermee verweeft de HU maatschappelijk verantwoord inkopen in het beleid van de organisatie. Dit betekent onder andere klimaatneutraal, circulair, innovatief en sociaal inkopen. Van leveranciers wordt verwacht dat zij meer gaan samenwerken met het onderwijs.

Mark van Dortmont, inkoopadviseur bij de HU, vertelt: “Een organisatie die bij haar inkopen geen rekening houdt met haar omgeving is niet meer van deze tijd. Het is belangrijk dat de HU bij haar inkopen rekening houdt met haar maatschappelijke verankering, het milieu en haar invloed als grote organisatie op de lokale en regionale economie. Maatschappelijk verantwoord inkopen hoeft niet per definitie duurder en/of minder van kwaliteit te zijn.” Daarom gaat de afdeling Inkoop structureel kansen en mogelijkheden identificeren en analyseren op de (middel)lange termijn. Deze worden verwerkt in een actieplan MVI. “Waar mogelijk willen we samen met het onderwijs de kansen onderzoeken en vernieuwende en innovatieve ideeën in toekomstige aanbestedingstrajecten meenemen. Ook willen we meer gebruikmaken van leveranciers als bron van kennis en expertise en hen een actieve bijdrage laten leveren aan het onderwijs en onderzoek. Dit kan door middel van onder andere praktijkopdrachten en projecten uit de beroepspraktijk of eventueel het verzorgen van leerzame gastcolleges.”

Klimaatneutraal, innovatief en circulair inkopen
Een van de speerpunten is klimaatneutraal inkopen, dat wil zeggen inkopen met een neutraal of zelfs positief effect op het klimaat. “Denk hierbij aan het reduceren en/of compenseren van onze CO2-uitstoot bij dienstreizen, aanschaf van materiaal, aanschaf van papier met het FSC-keurmerk, maar ook bijvoorbeeld het energieverbruik van de HU dat op dit moment volledig uit 100% Nederlandse windenergie bestaat en energie afkomstig van de zonnepanelen op de daken”, aldus Van Dortmont.

Tevens is het van belang om innovatief in te kopen. “We willen de inkopen van de HU koppelen aan vraagstukken van de hogeschool zelf en deze samen met bestaande en potentiële leveranciers oppakken. Mijns inziens maken we nog te weinig gebruik van de kennis en expertise die bij marktpartijen aanwezig is. Dit kan door het organiseren van marktconsultaties, maar ook door meer functioneel te specificeren. Dit is een methodiek waarbij je vertelt aan de markt wat je wilt bereiken en de daarbij behorende randvoorwaarden. De markpartijen krijgen de ruimte om het ‘hoe’ in te vullen.” Mooie voorbeelden van innovatieve inkoop zijn volgens Van Dortmont de uitleenmuur en Wayfinder die inmiddels in alle HU-gebouwen zijn te vinden.

Ook circulair inkopen is een speerpunt. “Het gaat hierbij om inkopen zonder afval te genereren en nadenken over wat er na het gebruik van het product mee gebeurt. Alles wat in de afvalstroom terechtkomt, willen we gaan beschouwen als grondstof en niet als afval. De bewustwording hiervan in de organisatie is heel belangrijk en hier hebben we iedereen binnen de HU voor nodig”, meent de inkoopadviseur. In dit verband is het goed om duidelijke kaders en richtlijnen op te stellen. “Circulaire economie heeft bijvoorbeeld 114 verschillende definities en maatschappelijk verantwoord inkopen betekent voor iedereen wat anders. Binnen de HU gaan we uit van de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.”

Sociaal inkopen
Ten slotte levert sociaal inkopen een bijdrage aan de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van Dortmont: “Leveranciers stellen bijvoorbeeld arbeidsplaatsen ter beschikking voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook intern binnen de HU creëren we arbeidsplaatsen voor deze mensen.” Daarnaast wordt bekeken of een opdracht uitgevoerd kan worden door een sociale onderneming, zoals op dit moment uitgezocht wordt voor onder andere de glasbewassing. De HU zet tevens in op het welzijn van medewerkers van bijvoorbeeld het schoonmaakbedrijf. “We letten op de werkomstandigheden, beloning, veiligheid en inclusiviteit. Het is voor ons erg belangrijk dat iedereen zich thuis voelt binnen de HU.” De HU heeft eveneens eerder dit jaar de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend, waarbij volgens bepaalde principes de medewerkers beschermd worden tegen verregaande marktwerking.

Meepraten over MVI
Van Dortmont meent dat de HU al veel goed doet, bij alle aanbestedingen worden waar mogelijk bewust duurzame en sociale keuzes gemaakt. Ook vindt er op dit gebied samenwerking door de gehele organisatie plaats, zowel vanuit instituten, kenniscentra, de Green Office als de dienst Bedrijfsvoering. “Op dit moment is het echter nog te veel op het niveau van een individuele aanbesteding. Om nog beter de kansen en mogelijkheden te benutten, gaan we met een taakgroep MVI breder en thematisch een raamwerk creëren voor de middellange en lange termijn. Daarbij verkennen we tevens samenwerking met onze partners op het Utrecht Science Park. Zo proberen we werk te maken van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Een betere wereld begint immers met een betere vraag.”

Wil je meepraten over maatschappelijk verantwoord inkopen, stuur dan een mail naar inkoop@hu.nl.

Bron: HUOntwikkelt