Minisymposium Grote zorgen, grote kansen in het Sociaal Domein – 10 juli 2020

Minisymposium Grote zorgen, grote kansen in het Sociaal Domein – 10 juli 2020

Dit agenda-item heeft plaatsgevonden op vrijdag 10 juli en is niet meer actueel

Datum: Vrijdag 10 juli 2020
Tijd: 10:00-11:30 uur
Locatie: Online via Teams. Na aanmelden ontvangt u uiterlijk een dag vooraf de link naar het symposium.

Terwijl woningbouwcorporaties en burgemeesters de noodklok luiden over de toename van de sociale problematiek in de wijken en de commissie Manshanden (VNG 2020) pleit voor meer investering in de 0-de lijn, worden juist welzijnsorganisaties bedreigd door grote bezuinigingen. Hoe bouwen we in deze spagaat een leefbare samenleving voor de toekomst?

Onder leiding van Eric van den Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland, organiseert de Werktafel Welzijn van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS), samen met de welzijnsorganisaties uit de regio Utrecht en Gooi en Vechtstreek een minisymposium over de onmisbare kracht van welzijnswerk in en met de Sociale Basis.

 

 

Vier sleutelfiguren in het sociaal domein, op het gebied van sociaal werk, burgerinitiatief, jeugdzorg en onderwijs trappen af met een prikkelende ‘pitch’. Zij gaan live met elkaar in gesprek.
U kunt actief participeren door vooraf via het aanmeldformulier een kwestie in te brengen of een vraag te stellen. Een selectie van de kwesties wordt voorgelegd aan het panel. U krijgt ook de mogelijkheid om te stemmen over ingebrachte kwesties en te reageren tijdens het debat.

Wij stellen u voor:

Hans van Ewijk werkt al 40 jaar in de sociale sector en kan met recht nestor van het sociaal werk worden genoemd. Hij sloot zijn werkende leven af aan de Universiteit van Humanistiek als hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk. Nu hij met pensioen is, begeleidt hij promovendi, doet hij onderzoek en adviseert hij gemeenten en maatschappelijke organisaties in het sociaal domein bij maatschappelijk urgente kwesties, is hij internationaal actief en laat hij zich heel soms verleiden bij te dragen aan symposia als deze.

 

 

Hartger Wassink is adviseur, onderzoeker en publicist. Hij begeleidt bestuurders en toezichthouders in de sectoren onderwijs, wonen en zorg. Zijn focus ligt daarbij op het leggen van de verbinding tussen de strategie van de instelling en de waarden van belanghebbenden in de lokale omgeving. Hij schreef verschillende boeken en artikelen over leiderschap en goed bestuur.

 

 

Thijs van Mierlo werkt voor het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) vanaf 2006 in verschillende rollen en functies en vanaf 2017 als directeur van deze vereniging van actieve bewoners. Het LSA verenigt mensen die in allerlei georganiseerde verbanden samenwerken om hun directe omgeving mooier, beter en leefbaarder te maken. Hierdoor is het veel bewonersgroepen in de loop van de jaren gelukt om hardnekkige problemen in hun eigen wijk aan te pakken, mooie projecten te organiseren en aan tafel te komen bij beleidsmakers en beslissers.

 

Carine Thesingh is de afgelopen 12 jaar bestuurder geweest van non-profit organisaties in het sociaal domein van wijkwelzijn tot voorschoolse educatie. Eerder heeft ze werkzaamheden gedaan in de uitvoering en het management van jeugdhulpverleningsorganisaties, maatschappelijk werk en jongerenwerk. Zij stelt: de sociale basis vind ik heel belangrijk omdat er zo van vanuit de leefwereld de juiste ondersteuning geboden kan worden aan en samen met bewoners, ouders en kinderen.

 

Doelgroep
Professionals en bestuurders uit zorg en welzijn, raadsleden, wethouders en ambtenaren uit gemeenten, professionals en bestuurders uit de (geestelijke) gezondheidszorg, schoolbestuurders en -directeuren, bestuurders woningcorporaties, studenten, docenten en onderzoekers van kennisinstellingen.

Toelichting en verdieping
Al voor de coronacrisis dienden zich verschillende sociale kwesties aan. Onder de kop ‘Verward op eigen benen’ publiceerde NRC Handelsblad een indringende rapportage over ‘de GGZ naar de wijk’, met daarin een pleidooi voor een krachtiger regierol van de gemeente in de sociale basis?
Het manifest ‘Lijm de zorg’ werd gepresenteerd met een oproep om de ‘stille ramp’ in de jeugdzorg en de GGZ te stoppen. ‘De wachtlijsten groeien, mensen met complexe én urgente problematiek kunnen nergens terecht’, aldus de opstellers. De coronacrisis versterkte de roep om een sterkere sociale basis. Burgemeesters luiden de alarmbel vanwege de verwachte toename van sociale problematiek in de kwetsbare wijken en in de rapportage “De kracht van wijd reiken” (Commissie Manshanden, VNG) van maart 2020 wordt gesteld dat “transformatie niet plaatsvindt door in de tweede lijn te snijden, maar door in de nulde lijn te investeren”. En in de nasleep (…) van de coronacrisis buitelen rapporten over elkaar, waarin het belang van nabijheid en een andere (in)richting van het samenleven wordt bepleit. Zie onder andere het onderzoek van de koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes, waarin het belang van de ‘waakvlam’ wordt benadrukt. Een functie die bij uitstek sinds jaar en dag door welzijnswerk wordt onderhouden.

De overheid verwacht steeds meer van inwoners, van ervaringsdeskundigen en van cliënten en hun netwerken, onder verwijzing naar ‘de sociale basis’ waar zich heel veel innovatieve initiatieven aandienen en waar de ‘de participatiesamenleving’ gestalte krijgt. Dat die potentie er is wordt onderschreven door het welzijnswerk, maar dat vraagt wel aandacht en ondersteuning.

Opmerkelijk is daarom dat het aloude Welzijnswerk voortdurend ontbreekt in dit verhaal terwijl het onverdroten en onmisbaar werkt aan het sociaal weefsel van de samenleving. Dat sociaal weefsel weet telkens weer een vangnet te bieden voor mensen die het tijdelijk of meer structureel niet lukt om mee te doen. Welzijn is inmiddels bijna een geuzennaam… Die handschoen willen de welzijnsorganisaties in de regio Utrecht en Gooi en Vechtstreek oppakken.

In het “Pleidooi voor de sociale basis” doen betrokken organisaties een voorzet om samen met gemeentes en partners van maatschappelijke organisaties in de (gezondheids)zorg, onderwijs, volkshuisvesting, veiligheid en in de ‘civil society’ te werken aan een duurzame, daadkrachtige en veerkrachtige sociale basis. Een sociale basis die bewoners in wijken, buurten en dorpen voorziet en ondersteunt in een sociaal veilige omgeving, waar mensen zich om elkaar kunnen en durven bekommeren. Onze visie is, en dat wordt ondersteund door tal van onderzoek, dat een dergelijke robuuste sociale basis radicaal kosten gaat besparen op de korte en middellange termijn in duur(der)e zorg, zowel in gezondheidszorg, GGZ, jeugdzorg en veiligheid en schuldenproblematiek.
Onze gasten debatteren met elkaar over de realiteit en illusies over de kracht en onmacht van de sociale basis… De sociale basis en het welzijnswerk is ‘laaghangend fruit’: zowel financieel (een makkelijke bezuinigingsprooi), maar juist ook als een grote kans om met weinig middelen veel te bewegen…

Aanmelden
Geen velden gevonden.

Georganiseerd door