Handboek Steunend Relationeel Handelen

Handboek Steunend Relationeel Handelen

In zorg en welzijn is er verschuiving gaande van instrumentele zorg naar relationele zorg. De relatie tussen professional en cliënt vormt de bedding voor goede zorg. Hierbij wordt persoonsgerichte zorg ingebed in de betekenis van sociale netwerken. Daarnaast is het belangrijk dat de samenleving de mogelijkheden biedt om mee te tellen en mee te doen. Individuele dienstverlening richt zich ook op maatschappelijk functioneren en sociale inclusie. Dit handboek belicht al deze facetten.

In de methodiek Steunend Relationeel Handelen worden deze uitgangspunten uitgewerkt. Deze methodiek is gebaseerd op inzichten uit: presentietheorie, positieve psychologie, krachtgericht werken, sociale inclusie en herstel- en ervaringskennis.

Steunend Relationeel Handelen richt zich op mensen in kwetsbare posities. Centraal in het handelen van de professionals staan vier kernhandelingen: verbinden, verstaan, verzekeren en versterken.

Het eerste deel van het boek bevat een theoretische uitwerking. Vervolgens gaat het over praktische toepassingen, zoals in de ggz, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, jeugdzorg, forensische zorg en zorg voor ouderen en vluchtelingen. Ook is er aandacht voor mensen met autisme, niet aangeboren hersenletsel en een verstandelijke beperking.  Daarnaast wordt ingegaan op kwartiermaken, arbeidsreïntegratie, zelfhulp, mantelzorg, complexe situaties en een gezonde leefstijl.

https://www.swpbook.com/boeken/1/geestelijke-gezondheidszorg/2066/handboek-steunend-relationeel-handelen