Integraal werken ontrafeld

Integraal werken ontrafeld

In deze notitie wordt verkend wat nu eigenlijk onder ‘integraal werken’  verstaan, en hoe zich dat vertaalt (of tot een Babylonische spraakverwarring leidt) rond de transformaties in het brede sociaal domein.
In deze notitie schetsen we eerst kort een aantal gehanteerde definities en invalshoeken rond integraal werken. Vervolgens richten we onze blik op een viertal onderscheiden, maar niet te onderscheiden vensters op integraal werken: het burger- of leefwereldvenster; het venster van de sociaal professional; het organisatievenster (incluis de randvoorwaarden); en tot slot het beleids- en bestuurlijke venster. We besluiten deze notitie met een beschouwing over de samenhang tussen deze vensters: het raamwerk.
Dit werkdocument is bedoeld als een theoretisch en analytisch kader voor ons onderzoek naar integraal werk in de beroepspraktijk en publicaties hierover.

Bijlagen