Houvast in het begeleiden van wendbaar vakmanschap

De afgelopen viereneenhalf jaar keek het SIA RAAK-PRO onderzoeksproject ‘Ruimte voor Wendbaar Vakmanschap: leren en begeleiden in hybride leeromgevingen‘ naar hoe je studenten wendbaar vakmanschap kunt bijbrengen in een leerwerkomgeving, en wat daarvoor nodig is. Het project, in samenwerking uitgevoerd met hoofdonderzoeker Marco Mazereeuw (NHL Stenden) en (docent-)onderzoekers van een zevental partners, is onlangs succesvol afgerond.

Hoofdonderzoeker Anne Khaled gaf onlangs een interview aan HU Onderzoek in het kader van de afronding van het project. Lees het artikel: Opbrengsten onderzoek bieden houvast in het begeleiden van wendbaar vakmanschap.

De resultaten van het onderzoek zijn verschenen in een eindrapportage ‘Begeleiden van wendbaar vakmanschap in hybride leerwerkomgevingen in het mbo‘. De tools en producten (zoals een gesprekswaaier, de begeleidingsapp, een stroomdiagram en twee kennisclips) voortkomend uit het onderzoek zijn te bekijken en te downloaden via de website Ruimte voor Wendbaar Vakmanschap.