Werkplekleren IA

Begeleiden van werkplekleren

Begeleidt u een voltijd- of deeltijdstudent van het Instituut Archimedes? Dan kunt u gebruik maken van onderstaande documentatie. Hiermee weet u precies wat u kunt verwachten van de student en van Hogeschool Utrecht.

Doet uw student mee aan de pilot ‘Pedagogisch Bekwaam’ dan vindt u alle benodigde documenten onder het gelijknamige kopje.

Planningen en Gidsen

Leerwerkovereenkomst

De leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en de Hogeschool Utrecht. Deze dienen alle partijen te lezen, in te vullen en te onderteken. De student neemt hierin het voortouw.
Na de ondertekening maakt de student een scan van de overeenkomst en zorgt hij dat deze geüpload wordt in Onstage.

Leerwerkovereenkomst Voltijd jaar 1 

Leerwerkovereenkomst Voltijd jaar 2 en 3

Leerwerkovereenkomst Voltijd jaar 4 – LIO

Leerwerkovereenkomst Deeltijd jaar 1, 2, 3 en 4

Leerwerkovereenkomst Minor Docent beroepsonderwijs

Leerwerkplan en zelfanalyse

Tijdens alle modules van werkplekleren werkt de student aan leervragen die voor hem/ haar op dat moment relevant zijn. Hiervoor wordt door de student een leerwerkplan opgesteld. Om te komen tot de leervragen, wordt onderstaand proces in de eerste drie weken van de stagemodule doorlopen (dikgedrukt de stappen waarbij de werkplekbegeleider actief is betrokken).

  1. De student oriënteert zich op zijn/ haar nieuwe school (context, visie, leerlingen);
  2. De student vult een zelfanalyse in die gekoppeld is aan de dan gevolgde Studie en Werk module (deze verschilt dus per module), waaruit naar voren komt waarin de student al sterk is ontwikkeld en wat aandachtspunten (en mogelijke aanknopingspunten voor leervragen) zijn op dit moment;
  3. De student stelt een leerwerkplan op in het format dat hieronder is toegevoegd (ter informatie);
  4. De student bespreekt het leerwerkplan met de werkplekbegeleider en laat hem/ haar daarna een handtekening onder het plan zetten;
  5. Het leerwerkplan wordt afgestemd met de instituutsopleider, die het plan uiteindelijk definitief moet goedkeuren;
  6. De student start het traject van het werkplekleren formeel op

Format Leerwerkplan (alle jaren)

Zelfanalyseformulieren
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4

Lesobservatie

Tijdens de B- modules van Studie en Werk (2B, 3B en 4B) vindt er een lesbeoordeling door de instituutsopleider en de werkplekbegeleider plaats. Deze lesbeoordeling weegt in de afrondingsfase mee bij de beoordeling van het functioneren als docent. Het gaat bij de beoordeling om een les die geheel zelfstandig wordt gegeven, dus zonder interventies van de werkbegeleider.

Tijdens de les wordt geobserveerd aan de hand van de DOT. De DOT is een digitale tool, waarin de lesobservatie zit verwerkt. Zie voor het instrument en de handleiding onderstaande documenten:

De digitale versie van DOT is pas weer vanaf februari 2022 beschikbaar. Inloggen is helaas niet meer mogelijk. Tot die tijd kan de papieren versie van DOT gebruikt worden voor lesobservaties en het nabespreken van lessen.

Instrument voor Docent Observatie en Reflectie v1.1 papierenversie

Handleiding DOT

Beoordeling

Een student rondt de A modules af met een eindpresentatie of een leerwerkverslag, waarin hij zijn ontwikkelingen toont als leraar in opleiding. De B modules kunnen alleen worden afgesloten met een leerwerkverslag. Daarnaast zit in de B modules een lesbezoek door de werkplekbegeleider en de instituutsopleider. Dit lesbezoek moet op het niveau zijn van het betreffende leerjaar en wordt met het digitale observatie formulier (DOT) afgenomen.

Deeltijdstudenten starten tijdens S&W 1B met werkplekleren. Daarom is er geen praktijkbeoordelingsformulier voor deeltijdstudenten voor S&W 1A.

Hieronder zijn twee type beoordelingsformulieren te vinden:

  • Praktijkbeoordelingen: deze worden gebruikt en ingevuld door de student en de werkplekbegeleider aan het einde van een Studie en Werk module. Deze beoordelingsformulieren gaan over het functioneren op de leerwerkplek. De formulieren hebben als naam ‘aangepaste uren’ omdat studenten iets minder uren aanwezig hoeven te zijn op hun leerwerkplek i.v.m. de coronamaatregelen.
  • Beoordelingen van het eindproduct: de eindpresentatie of het leerwerkverslag. Deze wordt gebruikt en ingevuld door de instituutsopleider, indien mogelijk samen met de werkplekbegeleider.

Praktijkbeoordeling 1A VT 2021 2022
Praktijkbeoordeling 1B 2021 – 2022
Praktijkbeoordeling 2A 2021-2022
Praktijkbeoordeling 2B 2021-2022
Praktijkbeoordeling 3A 2021-2022
Praktijkbeoordeling 3B 2021-2022
Praktijkbeoordeling 4A 2021-2022
Praktijkbeoordeling 4b 2021-2022

Beoordeling eindproducten 1A 2021-2022 DEELTIJD
Beoordeling eindproducten 1A 2021-2022 VOLTIJD
Beoordeling eindproducten 1B 2021-2022
Beoordeling eindproducten 2A 2021-2022
Beoordeling eindproducten 2B 2021-2022
Beoordeling eindproducten 3A 2021-2022
Beoordeling eindproducten 3B 2021-2022
Beoordeling eindproducten 4A 2021-2022

Intervisie

Op opleidingsscholen wordt er één keer in de twee weken intervisie georganiseerd door de schoolopleider en/of instituutsopleider.

Klik hier voor de intervisiedata voor collegejaar 2021-2022

In onderstaand document zijn vele intervisiewerkvormen te vinden.

Kessels en Smit Intervisie methoden

Kessels & Smit. (z.d.). Intervisiemethodes. Geraadpleegd op 2 juni 2021, van https://www.kessels-smit.com/files/Intervisiemethodes.pdf

Pilot Pedagogisch Bekwaam

Alle voltijdstudenten van exact (natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en techniek) nemen deel aan de module ‘Pedagogisch Bekwaam 1.’
Pedagogisch Bekwaam is een module van 15 ec’s en een pilot binnen de lerarenopleidingen exact. In deze pilot wordt uitgegaan van leeruitkomsten. Werkplekleren, leren op de opleiding en plaats- en tijd onafhankelijk leren (online) worden geïntegreerd. Er wordt niet alleen een ander onderwijsconcept gehanteerd, ook de toetsing is anders vormgegeven. Met deze veranderingen beogen we onder meer dat de student meer eigenaarschap ervaart over zijn eigen leerproces en de kloof tussen leren op de opleiding en de werkplek wordt verkleind.

Onderstaande documenten bieden handvatten om studenten binnen pedagogisch bekwaam te begeleiden

Gids voor begeleiding in de praktijk bij Pedagogisch Bekwaam 1
Feedbackformulier
Leeruitkomsten overzicht