Werkplekleren IA

Begeleiden van werkplekleren

Begeleidt u een voltijd- of deeltijdstudent van het Instituut Archimedes? Dan kunt u gebruik maken van onderstaande documentatie. Hiermee weet u precies wat u kunt verwachten van de student en van Hogeschool Utrecht.

Doet uw student mee aan de pilot ‘Pedagogisch Bekwaam’ dan vindt u alle benodigde documenten onder het gelijknamige kopje.

Planningen en Gidsen

Leerwerkovereenkomst

De leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en de Hogeschool Utrecht. Deze dienen alle partijen te lezen, in te vullen en te onderteken. De student neemt hierin het voortouw.
Na de ondertekening maakt de student een scan van de overeenkomst en zorgt hij dat deze geüpload wordt in Onstage.

LWO Deeltijd 2022-2023

LWO VT jaar 1 2022-2023

LWO VT jaar 2-3 2022-2023

Leerwerkovereenkomst VT jaar 4 LIO 2022-2023

Leerwerkovereenkomst Minor Docent beroepsonderwijs

LWO_masters_2021-2022

Leerwerkplan en zelfanalyse

Tijdens alle modules van werkplekleren werkt de student aan leervragen die voor hem/ haar op dat moment relevant zijn. Hiervoor wordt door de student een leerwerkplan opgesteld. Om te komen tot de leervragen, wordt onderstaand proces in de eerste drie weken van de stagemodule doorlopen (dikgedrukt de stappen waarbij de werkplekbegeleider actief is betrokken).

  1. De student oriënteert zich op zijn/ haar nieuwe school (context, visie, leerlingen);
  2. De student vult een zelfanalyse in die gekoppeld is aan de dan gevolgde Studie en Werk module (deze verschilt dus per module), waaruit naar voren komt waarin de student al sterk is ontwikkeld en wat aandachtspunten (en mogelijke aanknopingspunten voor leervragen) zijn op dit moment;
  3. De student stelt een leerwerkplan op in het format dat hieronder is toegevoegd (ter informatie);
  4. De student bespreekt het leerwerkplan met de werkplekbegeleider en laat hem/ haar daarna een handtekening onder het plan zetten;
  5. Het leerwerkplan wordt afgestemd met de instituutsopleider, die het plan uiteindelijk definitief moet goedkeuren;
  6. De student start het traject van het werkplekleren formeel op

leerwerkplan format

Zelfanalyseformulieren
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4

Lesobservatie

Lesobservatie

Tijdens de B- modules van Studie en Werk (2B, 3B en 4B) vindt er een lesbezoek plaats door de instituutsopleider en de werkplekbegeleider. Dit lesbezoek heeft naast het ontwikkelingsgerichte ook een beoordelend karakter. In de afrondingsfase van de stage weegt dit mee bij de beoordeling van het functioneren als docent. Het gaat bij de beoordeling om een les die geheel zelfstandig wordt gegeven, dus zonder interventies van de werkbegeleider.

Tijdens de les wordt geobserveerd aan de hand van de OTA. Dit is een digitale tool, waartoe studenten via een account toegang hebben. Studenten versturen vanuit de OTA een uitnodiging aan observatoren. Door op de link in de uitnodiging te klikken, ontvangen observatoren het lesobservatieformulier dat digitaal ingevuld kan worden. Voor observatoren is hier beneden een handleiding beschikbaar. Hier zijn ook praktische tips opgenomen voor het nagesprek.

Handleiding Observatie Tool Archimedes – lerarenopleider v1.0 def

Beoordeling

Een student rondt de A modules af (2A, 3A en 4A) met een eindpresentatie of een leerwerkverslag, waarin hij zijn ontwikkelingen toont als leraar in opleiding. De B modules kunnen alleen worden afgesloten met een leerwerkverslag. Daarnaast bezoeken de werkplekbegeleider en de instituutsopleider (bij voorkeur samen) in de B modules een les van de student. De geobserveerde les moet op het niveau zijn van het betreffende leerjaar en wordt met de Observatie Tool Archimedes (OTA) afgenomen. In de handleiding OTA (zie mapje “lesobservatie”) wordt toegelicht hoe de beoordeling van een les tot stand komt.

n.b.: Studenten die in het nieuwe curriculum beginnen of aan de pilot deelnemen (vakken exact, jaar 2 en 3) worden op een andere manier beoordeeld. Zie hiervoor de map “Voltijd studenten stageplaatsen en nieuw curriculum”.

Hieronder zijn twee type beoordelingsformulieren te vinden:

  • Praktijkbeoordelingen: deze worden gebruikt en ingevuld door de student en de werkplekbegeleider aan het einde van een Studie en Werk module (curriculum studiejaar 2, 3 en 4). Deze beoordelingsformulieren gaan over het functioneren op de leerwerkplek.
  • Beoordelingen van het eindproduct: de eindpresentatie of het leerwerkverslag. Deze wordt gebruikt en ingevuld door de instituutsopleider, indien mogelijk samen met de werkplekbegeleider.

Praktijkbeoordeling – 1B – 2022-2023

Praktijkbeoordeling – 2A – 2022-2023

Praktijkbeoordeling – 2B – 2022-2023

Praktijkbeoordeling – 3A – 2022-2023

Praktijkbeoordeling – 3B – 2022-2023

 

Beoordeling eindproducten-1B 2022-2023

Beoordeling-eindproducten-2A-2022-2023

Beoordeling-eindproducten-2B-2022-2023

Beoordeling-eindproducten-3A-2022-2023

Beoordeling-eindproducten-3B-2022-2023

Beoordeling-eindproducten-4A-2022-2023

Intervisie

Op opleidingsscholen wordt er één keer in de twee weken intervisie georganiseerd door de schoolopleider en/of instituutsopleider.

Klik hier voor de intervisiedata voor collegejaar 2021-2022

In onderstaand document zijn vele intervisiewerkvormen te vinden.

Kessels en Smit Intervisie methoden

Kessels & Smit. (z.d.). Intervisiemethodes. Geraadpleegd op 2 juni 2021, van https://www.kessels-smit.com/files/Intervisiemethodes.pdf

Pilot Pedagogisch Bekwaam

Alle voltijdstudenten van exact (natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en techniek) nemen deel aan de module ‘Pedagogisch Bekwaam 1.’
Pedagogisch Bekwaam is een module van 15 ec’s en een pilot binnen de lerarenopleidingen exact. In deze pilot wordt uitgegaan van leeruitkomsten. Werkplekleren, leren op de opleiding en plaats- en tijd onafhankelijk leren (online) worden geïntegreerd. Er wordt niet alleen een ander onderwijsconcept gehanteerd, ook de toetsing is anders vormgegeven. Met deze veranderingen beogen we onder meer dat de student meer eigenaarschap ervaart over zijn eigen leerproces en de kloof tussen leren op de opleiding en de werkplek wordt verkleind.

In deze filmopname wordt de cursus toegelicht: Opbouw Pedagogisch Handelen A.mp4

 

Onderstaande documenten bieden informatie om studenten binnen pedagogisch bekwaam te begeleiden. Hier staan ook de begeleidingsinstrumenten voor de werkplekbegeleider:

Opbouw Pedagogisch Handelen A

Informatie voor werkplekbegeleider PB1

Leeractiviteit 2 Voor een groep staan

Leeractiviteit 6 eigen leervraag werkplekleren

Feedbackformulier PB1 2021-2022