Over het kUS
Netwerken kUS

Netwerken kUS

Regionale samenwerking aan gezamenlijke koers

De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist werken samen in U10, omdat ze zich voor een gezamenlijke koers en gezamenlijke opgaven gesteld zien. Die koers  ‘Ontmoetingsplaats voor gezond stedelijk leven’ (uitgangspuntenPDF U10-Koers) is in de winter van 2017-2018 in alle twaalf gemeenteraden omarmd.

De regio Utrecht biedt werk en een hoge kwaliteit van leven; met een duurzame leefomgeving en een innovatieve economie. En de regio blijft groeien. Het is onze ambitie om deze groei te gebruiken om de regio groener, gezonder en slimmer te maken.

Als wij onze krachten bundelen, uitgaande van ieders sterke kanten, kunnen we onze krachten vermenigvuldigen. Daarbij past geen onderlinge concurrentie, maar complementariteit. Samen blijven optrekken is de boodschap. Alleen zo kunnen de gemeenten van de U10 zich sterker positioneren ten opzichte van andere regio’s en bijdragen aan een succesvolle ruimtelijk-economische ontwikkeling van de hele regio.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.utrecht10.nl


Kenniswerkplaats Gezondheidsverschillen in psychische gezondheid

Gemeente Utrecht, GGD regio Utrecht, Pharos en het Trimbos-instituut, hebben hun krachten gebundeld samen met lokale partners in het kennisnetwerk gezondheidsachterstanden en psychische gezondheid: integrale aanpak in de wijk. De missie van deze kenniswerkplaats is het bevorderen van de psychische gezondheid in stad/regio Utrecht van inwoners in een achterstandssituatie. Met deze kenniswerkplaats geven we een impuls aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het verbeteren van de mentale gezondheid in Utrecht. De Kenniswerkplaats organiseert regelmatig kennisateliers, waarin professionals uit beleid, praktijk en onderzoek elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen, zoals bijvoorbeeld de bijeenkomst over chronische stress in de wijk. Daarnaast is er een ZONMW-subsidie verworven voor de aanpak van chronische stress voor kwetsbare personen, waarvan Pharos de penvoerder is).

Meer informatie?
Kijk hier voor meer informatie.

Contactpersonen:


Omzien naar Elkaar

Omzien naar elkaar is in 2012 opgericht met als doel bewonersinitiatieven in de provincie Utrecht in de domeinen zorg, welzijn en wonen te stimuleren, te ondersteunen, te verbinden en te versnellen in hun ontwikkeling. Omzien naar elkaar heeft een uniek en groeiend netwerk met meer dan 30 bewoners-initiatieven in stad en provincie Utrecht.

Omzien naar elkaar:

 • levert ondersteuning aan initiatieven: coaching, vooruitkomsessies, sparsessies, bijwonen bestuursoverleg
 • organiseert op basis van behoeftes en thema’s van initiatieven themabijeenkomsten, werk- of inspiratiesessies of netwerkbijeenkomsten. Voor initiatieven en geïnteresseerde bewoners en professionals
 • agendeert, inspireert, jaagt aan, schakelt en werkt zelf mee – en gaat daarbij uit van de behoeften, eigenheid en eigen kracht van de initiatieven.
 • ontwikkelt en deelt kennis – en zoekt daarbij actief de samenwerking op met andere partijen in de domeinen zorg, welzijn en wonen
 • biedt een leer- en werkplaats aan voor (wijk)partners van bewonersinitiatieven gericht op een nieuw lokaal samenspel met meer eigenwijks leiderschap
 • heeft een stichting opgericht als vehikel om te kunnen samenwerken met partners en fondsen.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.omziennaarelkaar.nl


Netwerk Informele Zorg Utrecht

Informele zorg is zorg door vrijwilligers. Het gaat om zaken als een luisterend oor, praktische hulp of vriendschappelijk contact. Dat kan een enorme steun zijn voor mensen die ziek zijn, een beperking hebben of eenzaam zijn. De vraag naar Informele Zorg is dan ook groot. In Utrecht zijn verschillende organisaties actief die deze vorm van zorg door vrijwilligers bieden, ieder voor een eigen doelgroep. Al deze organisaties werken samen in het Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU).

In het NIZU bundelen meerdere organisaties hun krachten. Samen willen ze de kwaliteit van de informele zorg door vrijwilligers en de betrokken organisaties verbeteren. Dit doen ze door onderlinge uitwisseling van deskundigheid, faciliteiten en vrijwilligers. Maar ook door samen naar buiten te treden en zo goed mogelijk duidelijk te maken waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag.

Het NIZU kent een kern- en een netwerkgroep. De kerngroep bestaat uit directeuren en bespreekt beleidszaken, de netwerkgroep bestaat uit vrijwilligerscoördinatoren en overlegt over informele zorg in de praktijk. Samen staan deze organisaties voor duizenden vrijwilligers aan inzet per jaar en voor tientallen jaren ervaring. De groep eromheen is nog veel breder. Het gaat om migrantenorganisaties, taalorganisaties en vele wijk gebonden initiatieven.

Kerngroep NIZU

In de kerngroep zitten:

 • Al Amal
 • Handjehelpen
 • Hospice Utrecht & Stichting Thuis Sterven
 • Humanitas Utrecht
 • Present
 • Rode Kruis Utrecht Midden
 • Telefonische Hulpdienst
 • De Zonnebloem

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.nizu.nl


Netwerk Utrecht Zorg Ouderen

Het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen wil de samenhang in welzijn, wonen en zorg voor kwetsbare ouderen in de brede Utrechtse regio verbeteren en richt zich op het stimuleren en bevorderen van kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in de brede regio Utrecht. Belangrijk vertrekpunt hierbij is de behoefte van de oudere zelf. De ouderen die participeren in het netwerk hebben vetorecht bij de beoordeling van projecten vanuit het ouderenperspectief.

Kernthema’s NUZO:

 • Zelfredzaamheid
 • Integrale Zorg
 • Preventie

Het Ouderennetwerk biedt u: 

 • een lerend netwerk bestaande uit professionals en ouderen;
 • deelname aan de NUZO ouderen innovatieagenda in de regio;
 • diverse producten/werkwijzen/toolkits;
 • duurzame projecten die steeds door ontwikkelen;
 • een ouderenpanel met ruim 85 leden;
 • laagdrempelige mogelijkheden om kennis en ervaring te delen met elkaar in o.a. netwerk bijeenkomsten en via de NUZO nieuwsbrief.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op de site van het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen


Utrechtzorg.net

Utrechtzorg

Utrechtzorg is de arbeidsmarktorganisatie voor zorg en welzijn in de provincie Utrecht en Gooi- & Vechtstreek. Het is ons doel de regionale arbeidsmarkt samen met de zorg- en welzijnsorganisaties blijvend te versterken. Daarbij richten we ons op activiteiten die u als zorg- of welzijnsorganisatie minder makkelijk zelfstandig ontwikkelt. Simpelweg omdat we samen meer slagkracht en meer mogelijkheden hebben.

Vijfenzestig zorg- en welzijnsorganisaties zijn al deelnemer van Utrechtzorg. Zij vertegenwoordigen samen meer dan de helft van het aantal fte’s dat in de sector binnen de provincie Utrecht en Gooi- & Vechtstreek werkzaam is. De wensen en behoeften van deze organisaties vormen de basis voor onze activiteiten. Samen bouwen we aan een sterke arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Want een sterke arbeidsmarkt is voorwaardelijk om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op de site van Utrechtzorg


Onderzoeksnetwerk

Binnen het kUS Onderzoeksnetwerk ontmoeten onderzoekers elkaar om informatie uit te wisselen rond onderzoek en kennisontwikkeling in de provincie. Het betreft onderzoekers  van kennisinstellingen (universiteiten en hogeschool) en medewerkers monitoring en beleidsinformatie van de gemeenten.
In het netwerk bespreken we ook vragen vanuit gemeenten en het werkveld (zoals die o.a. binnenkomen via het Samen Wijzer Servicepunt) en vindt afstemming plaats. Daarnaast kunnen de leden  van het onderzoeksnetwerk benaderd worden om expertise te leveren en gastlessen te verzorgen in het onderwijs.

Contactpersonen zijn:
Universiteit voor Humanistiek – dr. Ellen Grootegoed
Universiteit Utrecht (bestuurs- en organisatiewetenschappen) – dr. Harmen Binnema
Universiteit Utrecht (sociale wetenschappen) – prof.dr. John de Wit
Hogeschool Utrecht (Kenniscentrum Sociale Innovatie)
– domein Jeugd: dr. Saskia Wijsbroek,
– domein Arbeid, Werk en Inkomen: dr. Josje Dikkers
– en domein Maatschappelijke Ondersteuning: dr. Jean-Pierre Wilken.


Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht

Binnen het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht worden praktijkprofessionals, docenten, studenten, jeugdigen, opvoeders, onderzoekers en beleidsmakers bij elkaar gebracht rond thema’s uit het brede jeugddomein. Het doel is om kennis en ervaring uit te wisselen en het onderwijs en de praktijk goed op elkaar aan te laten sluiten. Hiervoor worden verbindende, innovatieve oplossingen en onderwijsproducten ontwikkeld.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op deze site.


Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal is een netwerk van ouders, jeugdigen, praktijkorganisaties, gemeenten, opleidingen en kennisinstituten in de jeugdregio’s Eemland, Lekstroom, Utrecht-West en Zuidoost Utrecht. De netwerkpartners delen bestaande kennis en ontwikkelen samen nieuwe kennis om (boven)regionale jeugdvraagstukken aan te pakken.

Meer informatie?
Kijk op deze site.