Asset Management in de gebouwde omgeving

Context

Bedrijven in de renovatie- en onderhoudskolom hebben grote behoefde aan HBO-professionals die staan voor innovatief resultaat gericht samenwerken en integraal denken! Er ligt een grote opgave voor vernieuwing. Nog vaak communiceert de afdeling onderhoud/renovatie binnen een bedrijf onvoldoende met de afdeling nieuwbouw terwijl de bouwpraktijk schreeuwt om integraal denken.

Hoe draagt de minor hieraan bij? Wat zijn beroepsmogelijkheden?

In de beroepspraktijk wordt de term Asset Management gebruikt om renovatie en onderhoudsprocessen te sturen en te implementeren. Duurzaam omgaan met de schaarse ruimte in de stad betekent op basis van de risico’s voor en conditie van de gebouwde omgeving zorgvuldig afwegen of er wordt besloten tot onderhoud, renovatie, sloop of een combinatie daarvan.
Voor de beslissing voor het functioneel houden van de asset is het van groot belang welke keuze gedaan wordt en welke technische, budgettaire en sociale consequenties deze keuze heeft. Duurzaamheid (bruikbaar/ aanpasbaar/ houdbaar) en zuinig omgaan met materialen en energie vormen belangrijke afwegingen in de beslissing, maar ook het beperken van het ongemak voor de bewoners/gebruikers/ omwonenden tot een minimum. Een goede planning, een strakke organisatie op maat, een zorgvuldige werkwijze en heldere communicatie zijn bij de uitvoering kritische succesfactoren.

In deze minor leer je de principes van Asset Management, onderhoud en renovatie in de gebouwde omgeving toe te passen, waarbij Resultaat Gericht Samenwerken (RGS), supply chain management, waardebepaling (emotioneel, toekomstgericht, financieel) innovatie en integraal denken centraal staan.

Uitdrukkelijk zetten wij in op zowel vastgoed (bv. corporatiebezit) als kunstwerken ( bv. tunnel). Vastgoed en kunstwerken kennen uiteenlopende zwaartepunten maar doordat studenten op beide niveaus leren nadenken en onderzoeken wordt de horizon verbreedt en het kritisch denkvermogen rondom Asset Management.

Opzet van de minor

Blok A – THEORIE: theoretische kennisopbbouw rondom thema’s met vooral experts uit het beroepenveld, workshops, interviews en/of excursies. Wij proberen telkens experts te koppelen aan een dagdeel waardoor de expert in gesprek kan met de studenten en daarmee de leerintensiteit vergroot.
Tevens merken wij dat veel bedrijven heel graag een dag willen organiseren rondom een casus. Begeleiding vindt plaats door het bedrijf o.l.v. experts.
Bijkomend voordeel is dat studenten door dit contact stage- en afstudeerplekken kunnen vinden.

Blok B – PRAKTIJK: de student als onderdeel van een adviesteam werkt aan een real time opdracht van en voor een bedrijf uit het beroepenveld. Te vergelijken met een 10 weken durende stage. Gewerkt wordt bij en voor het bedrijf.

Daarmee gaan theoretische kennisontwikkeling en praktische toepassing hand in hand. De waardering daarvoor is groot bij de deelnemers.

Ingangseisen

De ingangseis is minimaal een behaald propedeuse examen. De minor richt zich op bij voorkeur minimaal 3e jaars studenten die een stage hebben afgerond.​