Privacy en Informatieveiligheid : van big data tot de human factor

Op vele werkterreinen is er behoefte aan kennis over informatieveiligheid, en professionals die een regierol kunnen vervullen ten aanzien van dit thema. In onze samenleving is veiligheid van informatie een hot item, o.a. vanwege cyberdreigingen en aangescherpte regels omtrent privacybescherming, in zowel de publieke als private sector. Een multidisciplinaire insteek is daarbij dus vanzelfsprekend. In huidige maatschappij krijg je als professional in veel gevallen te maken met ‘informatiegestuurd’ werken. Veelal gaat dit gepaard met het werken met meerdere informatiesystemen en het verwerken van grote hoeveelheden data.

In deze multidisciplinaire minor wordt het thema informatieveiligheid vanuit verschillende invalshoeken (organisatorisch, technische, gedragswetenschappelijk, ethisch en juridisch) benaderd. Je leert op welke manieren informatie (Big Data) gebruikt wordt en wat hiervan de gevolgen (kunnen) zijn.  Je verdiept je in de menselijke factor in informatieveiligheid, want enkel technische maatregelen werken niet afdoende: hoe gedragen mensen zich en hoe kun je dat gedrag beïnvloeden. Vanuit een juridisch perspectief kijk je naar de verwerking van persoonsgegevens en leer je wat wel en niet mag aangaande het verzamelen, verwerken en delen van informatie en wanneer je datalekken moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Sinds 25 mei 2016 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle organisaties in de publieke en private sector krijgen tot mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming te brengen. Er is dus behoefte aan mensen die opgeleid zijn op dit gebied; deze minor sluit daarop aan. Studenten die zich in deze richting profileren kunnen de komende jaren dan ook rekenen op een prima arbeidsperspectief. Zo biedt de minor een goede voorbereiding op een rol als Privacy Officer (ook wel Functionaris Gegevensbescherming genoemd of Data Protection Officer).

Je leert een aantal basisbegrippen uit de ICT-security: beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid,  en cryptografie. Je leert ook naar de ethische en maatschappelijke aspecten van data gebruik te kijken. Vanuit deze brede basis ben je vervolgens in staat een afgewogen oordeel te vormen rondom informatieverwerking en veiligheid.

Ingangseisen

Geen ingangseisen.