Niet toegestane minoren (Not allowed minor courses)

For English, see below

Voor de invulling van je profileringsruimte is vooraf goedkeuring van de examencommissie van je opleiding nodig. De examencommissie kijkt namelijk of de minor van jouw keuze van hbo-niveau is en of er geen onacceptabele overlap is met het verplichte curriculum van je eigen opleiding.

De examencommissie heeft van enkele minoren die in studiejaar 2023-2024 worden aangeboden al vastgesteld dat deze geen hbo-niveau hebben en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je eigen opleiding. Kijk hieronder bij jouw instituut welke minoren door de examencommissie zijn afgekeurd wegens geen hbo-niveau en/of onacceptabele overlap met het verplichte curriculum.

Verzoeken tot het invullen van je profileringsruimte met deze minoren zullen om die reden door de examencommissie ook worden afgewezen. Niet mee eens? Verzoeken aan de examencommissie dien je in via HUKAS. Informatie over het indienen van een verzoek bij een examencommissie is daarnaast ook opgenomen in de studiegids van je opleiding en daarnaast te vinden op Ask HU.

————————————————————————————————–

Prior approval of the Examination Board of your study program is required to fill in your profile space. The Examination Board will check whether the minor of your choice is of HBO level and whether there is no unacceptable overlap with the compulsory curriculum of your own study programme.

The Examination Board has already determined that some minors in academic year 2023-2024 do not have a higher professional education level and/or have an unacceptable overlap with the compulsory curriculum of your own study programme. Check below at your institute which minors have been rejected by the Examination Board because of no HBO level and/or unacceptable overlap with the compulsory curriculum.

Requests to fill in your profile space with these minors will therefore also be rejected by the Examination Board. Do not agree with? Requests for the Examination Board can be submitted via HUKAS. Information about submitting a request for an Examination Board is also included in the study guide for your study program and can also be found on Ask HU.

Instituut Archimedes

Tweedegraads lerarenopleidingen

 • Docent Beroepsonderwijs 2.0
 • Dutch Language and Culture for International Students (wel toegestaan voor de Engelstalige variant van de tweedegraads lerarenopleidingen)

Tweedegraads lerarenopleidingen (behalve Aardrijkskunde)

 • Versnellen in de master 1e graads lerarenopleiding Aardrijkskunde

Tweedegraads lerarenopleidingen (behalve Biologie)

 • Versnellen in de master 1e graads lerarenopleiding Biologie

Tweedegraads lerarenopleidingen (behalve Duits)

 • Versnellen in de master 1e graads lerarenopleiding Duits

Tweedegraads lerarenopleidingen (behalve Engels)

 • Versnellen in de master 1e graads lerarenopleiding Engels

Tweedegraads lerarenopleidingen (behalve Frans)

 • Versnellen in de master 1e graads lerarenopleiding Frans

Tweedegraads lerarenopleidingen (behalve Natuurkunde)

 • Versnellen in de master 1e graads lerarenopleiding Natuurkunde

Tweedegraads lerarenopleidingen (behalve Nederlands)

 • Versnellen in de master 1e graads lerarenopleiding Nederlands

Tweedegraads lerarenopleidingen (behalve Scheikunde)

 • Versnellen in de master 1e graads lerarenopleiding Scheikunde

Tweedegraads lerarenopleidingen (behalve Wiskunde)

 • Versnellen in de master 1e graads lerarenopleiding Wiskunde

Tweedegraads lerarenopleidingen Duits

 • Taal en Cultuur Duits

Second degree Teacher of Education in German

 • Taal en Cultuur Duits

Tweedegraads lerarenopleiding Engels

 • English Language and Culture

Second degree Teacher of Education in English

 • English Language and Culture

Tweedegraads lerarenopleiding Spaans

 • Taal en Cultuur Spaans

Second degree Teacher of Education in Spanish

 • Taal en Cultuur Spaans

Instituut Gebaren Taal en Dovenstudies

Leraar/tolk NGT en Ad Schrijftolk

 • Taal en Cultuur Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek

Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) en ALPO

 • Oriëntatie op Primair Onderwijs

Institute for People & Business

Bedrijfskunde

 • Business IT Management
 • Introduction Business & IT
 • Data & Procesanalyse
 • Finance for non-financials
 • Managementvaardigheden
 • MKB-adviseur
 • Project Management

Facility Management

 • Business IT Management
 • Charismatisch Leiderschap
 • Data & Procesanalyse
 • Het Ontwerpen en Managen van Evenementen
 • Introduction Business & IT
 • Brand Experience & Event Design
 • Managementvaardigheden

Human Resource Management
(deeltijd/parttime)

 • Coaching

Logistics Management

 • Data & Procesanalyse
 • Introduction Business & IT
 • Finance for non-financials
 • Managementvaardigheden
 • MKB-adviseur

Alle IPB-opleidingen

 • Verbindend Leiderschap in Transities
 • Digital Business Information

Instituut voor Veiligheid

Integrale Veiligheidskunde

Studenten kunnen meedoen aan het aanmeld- en inschrijfproces voor een HU-minor zoals op deze site staat beschreven, maar van de hieronder genoemde minoren wordt voor aanvang van de loting door de examencommissie gecheckt of de minor overlap heeft met het examenprogramma van de student. Indien er teveel overlap is, kan de student niet voor de minor worden ingeloot. Als de student niet aan de loting heeft deelgenomen, moet de student zelf toestemming voor het volgen van de minor vragen aan de examencommissie.

Students can participate in the application and registration process for a HU minor as described on this site, but the Examination Board checks before the start of the draw whether the minor overlaps with the student’s examination program for the minors listed below. If there is too much overlap, the student cannot be selected for the minor. If the student did not participate in the lottery, the student must request permission from the Examination Board to take the minor.

 • Acute Zorg
 • Asset Management in de Gebouwde Omgeving
 • Big Data & Design
 • Big Data & Design – English
 • Brand Experience & Event Design
 • Business Innovation with Blockchain
 • Business Innovation with Blockchain – English
 • Business Managament Analytics
 • Business Solutions
 • CampusDoc
 • CampusDoc – English
 • Circulaire Stad
 • Cloud-Native Software Development
 • Co-design Studio
 • Customer Due Diligence
 • Data Driven Business
 • Datamanagement
 • Datavisualisatie en Infographics
 • De Leefbare Stad
 • Design for Health
 • Digital Business Innovation
 • DOG – Durf te Ontwikkelen en Groei
 • Domotica
 • Educatieve Games & Digitale Geletterdheid
 • Entrepreneurship
 • Financial Markets & Investments
 • Globalizing Business
 • Hoe ga JIJ om met fraude?
 • Het Ontwerpen en Managen van Evenementen
 • ICT voor Niet-ICT’ers
 • Impact: maatschappelijke veranderingen door creativiteit
 • Intensive Care
 • International Business Skills
 • International Development Work
 • Introduction Business & IT
 • Klantbeleving in de nieuwe Economie
 • Leefstijl Coaching
 • Leiderschap voor Bestuurlijk Actieve Studenten
 • Managementvaardigheden
 • Marketing van Duurzame Oplossingen
 • Mindful Communication – English
 • Mindful Communiceren
 • Music 4 the Millions
 • Music Marketing and Management
 • Next Level Engineering
 • Procesdevelopment in the Chemical Industry
 • Procesautomatisering
 • Project Management
 • Project van je Leven
 • Publieke Inkoop & Aanbesteden
 • Railtechniek
 • Smart Sustainable Cities
 • Social Robotics
 • Software Development Life Cycle
 • Sports Management
 • Treasury Management
 • Treasury Management – English
 • Verbindend Leiderschap in Transities
 • Versnellen in de master 1e graads lerarenopleiding Biologie
 • Verzekerbaarheid, onderscheid en solidariteit

Instituut voor Social Work

Social Work

 • Werken in het Jeugddomein (SKJ).

Deze minor is niet toegestaan voor studenten met het profiel Jeugd, of die dit profiel in de toekomst willen kiezen. Dit staat ook vermeld in de studiegids van de opleiding en in de cursusbeschrijving.

This minor course is not allowed for students with the Youth profile, or who want to choose this profile in the future. This is also stated in the study guide of the program and in the course description.

Instituut voor Recht

HBO-Rechten

 • Recht voor niet-juristen

Gerechtsdeurwaarder

 • Geld en Schulden
 • Recht voor niet-juristen

Sociaal Juridische Dienstverlening
Deeltijd (parttime)

 • Aan de Slag met Werk en Inkomen
 • Arbeidsrecht in de Praktijk
 • Geld en Schulden
 • Recht voor niet-juristen

Sociaal Juridische Dienstverlening
Voltijd (fulltime)

 • Recht voor niet-juristen

Instituut voor Ecologische Pedagogiek

Ecologische Pedagogiek

 • Adviserend Samenwerken met Ouders
 • Stilstaan bij Gedrag
 • Werken in het Jeugddomein

Institute for Finance & Accounting

Accountancy

 • Finance for non-financials

Finance & Control

 • Business Management Analytics
 • Finance for non-financials

Finance, Tax & Advice

 • Finance for non-financials
 • Financial Markets & Investments
 • MKB-adviseur

Institute for International Business Studies

International students 

Only international students who lived for more than half of their lives abroad are exempted for the minor abroad requirement. International students can do their minor in the Netherlands. The requirement for these minors are:

1. the minor needs to be English taught;
2. the minor can not have overlap in content with the IB programme.

Based on overlap, the following minors are NOT allowed:

 • English Language and Culture
 • Professional and (Pre-) Master Skills in English

For former IBMS students (MBIB- exam package), two extra minors are also NOT allowed, namely:

 • Business Management Analytics
 • Treasury management – English (this course is not allowed for IBMS students with the specialization IFIN).

International students can enroll themselves via Osiris from 10 – 17 March for an English minor. After 17 March, Osiris will be closed again and registration for a minor is only possible via a request to the Examination Board (HUKAS).

Non-international students

For non-international students the study abroad is mandatory and if they register for a HU minor, they will be deregistered by the Examination Board.

When non-international students want an exemption for the abroad requirement based on personal circumstances, they first need the support of the directors of IB. When the directors of IB support their request, they can contact the Examination Board (HUKAS) for minor registration in Osiris. Please note: support from the directors is mandatory for these requests.

Institute for Marketing and Commerce

Commerciële Economie

 • E-marketing and Social Media
 • Finance for non-financials
 • Managementvaardigheden

Ondernemerschap & Retail Management

 • Entrepreneurship
 • Managementvaardigheden
 • Ondernemerschap
 • Project van je Leven

Ondernemerschap & Retail Management
Cohort 2017 en eerder (cohort 2017 and earlier)

 • MKB-adviseur
 • Project Management

Voor de ORM studenten van cohort 2017 en eerder gelden de volgende afspraken: Voor alle minoren vraag je altijd goedkeuring aan je mentor en de examencommissie. Hierbij let de mentor er o.a. op dat de inhoud hbo-niveau heeft en dat er geen overlap is met het ORM-curriculum.

For ORM students from cohort 2017 and earlier the following agreements apply: For all minors you always ask your mentor and the exam board for permission. The mentor will pay attention to the hbo-level of your minor and if there is no overlap with your major.

Ondernemerschap & Retail Management
Cohort 2018 en later (cohort 2018 and later)

 • Charismatisch Leiderschap
 • Co-Design Studio
 • Finance for non-financials

Instituut voor Paramedische Studies

Farmakunde

 • Managementvaardigheden

Management in de Zorg

 • Managementvaardigheden

Instituut voor Verpleegkundige Studies

Medische Hulpverlening

 • Aan de Slag met Werk en Inkomen
 • Acute Zorg
 • Adviserend Samenwerken met Ouders
 • Afasie, dysarthrie, dysfagie
 • Brand Experience & Event Design
 • Charismatisch Leiderschap
 • Docent Rekenen/gecijferdheid (+ bevoegdheid vo/mbo)
 • Klimaatcrisis en Veiligheid
 • Sport and Entertainment Marketing
 • Verzekerbaarheid, onderscheid en solidariteit

Verpleegkunde

 • Aan de Slag met Werk en Inkomen
 • Adviserend Samenwerken met Ouders
 • Afasie, dysarthrie, dysfagie
 • Brand Experience & Event Design
 • Charismatisch Leiderschap
 • Docent Rekenen/gecijferdheid (+ bevoegdheid vo/mbo)
 • Intensive Care
 • Klimaatcrisis en Veiligheid
 • Sport and Entertainment Marketing
 • Stilstaan bij Gedrag
 • Verzekerbaarheid, onderscheid en solidariteit

Instituut voor Bewegingsstudies

Alle minoren zijn toegestaan (All minor courses are allowed).

Institute for Design & Engineering

Technische Bedrijfskunde

 • Business Management Analytics
 • Digital Business Innovation
 • Finance for non-financials
 • Managementvaardigheden
 • Project Management

Technische Bedrijfskunde
Student heeft de keuzemodule Business and IT (BUIT) in het examenprogramma opgenomen.
Student has included the module Business and IT (BUIT) in their exam program.

 • Business IT Management
 • Data & Procesanalyse
 • Digital Transformation
 • Introduction Business & IT

Institute for Life Sciences & Chemistry

Alle minoren zijn toegestaan (All minor courses are allowed).

Institute for ICT

HBO ICT

 • Big Data & Design
 • Big Data & Design – English
 • Business IT Management
 • Business Solutions
 • Data Driven Business
 • Data & Procesanalyse
 • Datamanagement
 • Digital Transformation
 • Entrepreneurship
 • ICT voor niet ICT’ers
 • Introduction Business & IT
 • Ondernemerschap
 • Privacy en Informatieveiligheid
 • Software Development Life Cycle

Instituut voor Media

Communication & Multimedia Design

 • Brand Experience & Event Design
 • Creative Expression

Journalistiek

 • Cross-border Journalism
 • Cultural Journalism

Instituut voor Communicatie

Creative Business

 • Brand Experience & Event Design
 • Digital Business Innovation
 • English Language and Culture
 • International Advertising
 • International Business Skills
Switch to English English