Het Project
Het Project

Het Project

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Nederland krijgt steeds meer ouderen en chronisch zieken. Tot de meest voorkomende klachten van deze mensen behoren problemen in het fysieke functioneren, waardoor veel behoefte is aan beweegzorg. Fysiotherapeuten en oefentherapeuten bieden beweegzorg, veelal in buurt- en wijkverband. Dit zorgveld verandert: steeds meer ontstaat een zorgnetwerk om cliënten heen. Naast fysio- en oefentherapeuten biedt een groeiend aantal andere professionals beweegzorg aan: wijkverpleegkundigen, buurtsportcoaches, praktijkondersteuners.

Het veranderende zorgveld en de toenemende concurrentie dwingen fysiotherapeuten zich te positioneren en te profileren in de wijk. Echter, over het algemeen hebben ze te weinig kennis om met hun praktijk relevant, innovatief en onderscheidend invulling te geven aan de veranderende zorg. Ze geven aan niet te weten hoe ze hun waarde voor de kwaliteit van zorg goed kenbaar kunnen maken.

Studenten van de opleiding fysiotherapie, oefentherapie Cesar, Master fysiotherapie opleidingen en Topclass sterpunt studenten kunnen meehelpen bij de dataverzameling en verwerking in dit onderzoek.

Doelstelling

Dit onderzoeksproject ‘Moves in de beweegzorg’ onderzoekt, in samenwerking met fysiotherapie- en oefentherapiepraktijken en de brancheorganisatie KNGF, langs twee lijnen ‘innovatie’ en ‘positionering’ de vraag ‘Hoe kunnen fysiotherapeuten inspelen op en bijdragen aan de veranderende zorg in de wijken op een manier die -voor hen als MKB-organisaties- haalbaar en rendabel is?’.
De volgende deelvragen worden beantwoord:

Innovatie:

  1. Welke nieuwe zorgverleningsconcepten voor beweegzorg in de wijken zijn er?
  2. Wat zijn de succes- en faalfactoren voor implementatie van nieuwe concepten?
  3. Hoe ziet het adoptieproces voor nieuwe concepten voor beweegzorg in de wijk eruit?
  4. Waar staan fysiotherapeuten als het gaat om innovatie en wat zijn voor hen de ‘triggers’ en ‘barriers’?

Positionering:

  1. Wie zijn de stakeholders in het zorgnetwerk en wat zijn de te verwachten behoeftes aan beweegzorg in de wijken?
  2. Wat is de perceptie over de toegevoegde waarde van verschillende partijen en in het bijzonder de fysiotherapie aan de beweegzorg in de wijk?
  3. Welke positioneringsrichtingen sluiten aan op de beweegzorg in de wijken?
  4. Wat is er nodig voor fysio-/oefentherapie praktijken om een positioneringsscenario/-strategie in de praktijk te brengen?

Deze vragen en bijbehorende antwoorden zullen, in combinatie met analyse van succesvolle innovaties binnen de eerste lijn en kwalitatief onderzoek, inzicht geven in wat nu werkelijk belangrijke factoren voor innovatie en positionering zijn. Vervolgens worden, in co-creatie met betrokken praktijken en stakeholders uit het zorgnetwerk, een innovatie-adoptiemodel en positioneringsscenario’s ontwikkeld, gericht op beweegzorg in de wijk. Dit geeft de beweegprofessional in de eerstelijn handvatten voor zijn praktijk ten behoeve van zijn relevante en unieke bijdrage aan beweegzorg in de wijk. Maar ook handvatten voor een financieel gezonde praktijkvoering in de toekomst.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden samengevat in een toolkit waarmee fysiotherapeuten concreet aan de slag kunnen met profileren en positioneren in de wijk. Zo blijven ze in de toekomst een belangrijke beweegzorgpartner in het zorgnetwerk. Met als ambitie dat deze samenwerking beter en op een onderscheidende manier aansluit op de behoeften van de zorgvragende (oudere) wijkbewoners, goede kwaliteit van de beweegzorg oplevert en een financieel gezond model levert voor zowel de fysiotherapiepraktijken als de betrokken partners.
Daarnaast wordt de nieuw ontwikkelde kennis geïmplementeerd binnen onderwijs en onderzoek ten behoeve van het actueel opleiden van professionals in de gezondheidszorg.