Samenvatting, conclusies en actiepunten Oud Goud Enquête

April 2019

In onderstaande tekst heeft het dagelijks Bestuur van de Vereniging de resultaten van de ledenenquête uit 2018 samengevat, conclusies weergegeven en actiepunten geformuleerd.
Deze tekst is vastgesteld op de bestuursvergadering van 16 april 2019 en ook als dit printvriendelijke pdf-bestand te downloaden.
De volledige uitkomsten van de enquête worden gepresenteerd in dit pdf-document (10 blz.).


Vereniging Oud Goud Enquête 2018 Samenvatting, conclusies en actiepunten

April 2019

In het najaar van 2018 werd onder de (395) leden van de Vereniging een vragenlijst uitgezet om de mening te horen over de activiteiten van de vereniging.
De respons was hoog: ruim 50% , 200 leden hebben de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd.
De cijfermatige uitwerking van de resultaten is beschikbaar als pdf-bestand beschikbaar. (zie hierboven).
In deze notitie worden de belangrijkste resultaten vermeld. Daarnaast doet het bestuur aanbevelingen voor acties die in de komende tijd opgepakt moeten worden.

 

Activiteiten van de vereniging

Resultaten

Meer dan tweederde van de respondenten geeft aan dat zij deelnemen aan de activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. Ruim 90% waardeert deze activiteiten als goed/voldoende.

Uit de 183 reacties die gegeven werden valt op te maken dat er vooral belangstelling is voor activiteiten die ingaan op ontwikkelingen in het onderwijs, samen met docenten, excursies waarbij interessante gebouwen/gelegenheden betrokken zijn en waarbij de contacten met collega’s voorop staan. De suggesties die werden ingebracht variëren van het noemen van een concreet museum of gebouw tot onderwerpen voor lezingen. Er was ook een hartenkreet dat aandacht verdient: er wordt bij de huidige ontwikkelingen binnen het vakgebied te weinig meegenomen uit de geschiedenis!

Conclusies en actiepunten

 • Er is een duidelijke behoefte aan de activiteiten zoals die door de vereniging georganiseerd worden. Deze zullen gecontinueerd worden.
 • Het bestuur zal het initiatief nemen om jaarlijks een activiteitenkalender op te zetten, waarbij enerzijds rekening wordt gehouden met de wens om dit te doen samen met collega’s uit een bepaald domein, maar daarnaast meer en meer voor alle leden door de domeinen heen.
 • Aan de leden zal uitdrukkelijker en met herhaling gevraagd worden om thema’s in te brengen en zelf voor de organisatie zorg te dragen, gesteund door het bestuur.

 

Informatievoorziening vanuit de vereniging

Resultaten

De digitale Nieuwsbrief, die de vereniging maandelijks per email verzendt, wordt door iets minder dan de helft van de leden altijd gelezen, terwijl iets meer dan de helft deze soms leest. Méér dan 90% van de respondenten vindt de inhoud van de Nieuwsbrief goed/voldoende.

Uit de enkele reacties die gegeven werden valt op te maken dat het soms lastig is om de huidige structuur van de hogeschool te snappen of dat men juist meer vanuit de eigen instituten wil vernemen.

Op de website van de vereniging vindt ruim 80% van de respondenten relevante informatie. Een kleine 30% waardeert de website als goed en ruim 40% als voldoende. Als toelichting wordt aangegeven dat de inhoud van de website verouderd is/lijkt. Het merendeel van de reagerende leden zegt de website nooit/zelden/voor het eerst te bezoeken.

Ruime 80% van de respondenten vinden dat het jaarlijkse Oud Goud Magazine voor hen interessante items bevat. Een kleine 45% waardeert het Magazine als goed en 41% als voldoende. Toch wordt in de toelichting enige keren aangegeven dat de inhoud gedateerd is, fotoverslagen-in-druk niet nodig zijn, de aanpak (papieren versie) verouderd en veel te veel kleur en met slechte foto’s. Ook wordt gesteld dat de stukken voor de ALV wel nodig zijn.

Conclusies en actiepunten

 • De digitale Nieuwsbrief voldoet aan een behoefte, zowel naar inhoud als frequentie. Deze zal dan ook gecontinueerd worden. De redactie zal erop toezien dat waar nodig, de inhoud voorzien zal worden van enige toelichting en/of verwijzing, waardoor de weergegeven inhoud toegankelijker wordt voor de leden.
 • De website zal moeten worden geactualiseerd en (nog) beter onder de aandacht van de leden gebracht, bijvoorbeeld door een regelmatige vermelding in de Nieuwsbrief. Het bestuur zal een oproep onder de leden doen om hieraan mee te werken.
 • Vooralsnog zal eenmaal per jaar het Magazine worden samengesteld, waarbij rekening gehouden zal moeten worden met de gemaakte opmerkingen over typografie/opmaak en inhoud.

Voorzieningen van Hogeschool Utrecht

Resultaten

Ruim 17% van de respondenten maakt gebruik van de HU-Mediatheek, zoals het raadplegen van de catalogus en/of informatie opvragen. Bijna 9 % van de leden leent weleens iets uit de mediatheek. Daarbij werden de volgende opmerkingen gemaakt: geweldige voorziening, lastig om een lenerskaart te krijgen, ik weet niet hoe het werkt.

De HU-Klinieken (een voorziening van het Instituut Paramedische Studies) wordt gebruikt door 18% van de respondenten. Door de 38 respondenten die een reactie gaven werden verschillende opmerkingen gemaakt die uiteenliepen van : prima, goede voorziening, deskundige behandeling tot kritische opmerkingen over klantvriendelijkheid. Ook wordt aangegeven dat het niet bekend is hoe je hiervan gebruik kunt maken.

Dat je als oud-HU-medewerker gebruik kunt maken van een collectiviteitskorting zorgverzekering en schadeverzekeringen blijkt uit de resultaten. Ruim 50% van de respondenten geeft aan dat zij gebruikmaken van de zorgverzekering en ruim 14% van de schadeverzekering. Sommige respondenten geven aan dat ze dat eigenlijk wel willen, maar niet gedaan hebben of niet weten hoe je dat doet, anderen geven aan dat het voordeel nihil is of dat er andere kortingsmogelijkheden zijn.

De informatievoorziening vanuit de Hogeschool is tweeledig: Trajectum en SharePoint.  Nadat in juni 2018 het hogeschoolblad Trajectum uitsluitend digitaal is (https://trajectum.hu.nl/) is de papieren versie verdwenen. Driekwart van de respondenten geeft aan dat zij de digitale Trajectum willen blijven ontvangen.

Ruim 22% van de respondenten maakt gebruik van SharePoint, waarvoor verplicht inloggen bij de HU noodzakelijk is. Bijna een derde geeft aan dat zij wel van SharePoint gebruik willen maken, maar dat niet kunnen omdat ze geen wachtwoord hebben. Uit de gegeven toelichtingen blijkt dat veel respondenten moeite hebben met inloggen, het wachtwoord vergeten zijn, het een gedoe vinden een nieuw wachtwoord aan te vragen of zelfs opgehouden zijn met proberen in te loggen.  Een enkeling zegt niets van de informatie op SharePoint te snappen.

Ruim 26% van de respondenten zou graag (weer) gebruik maken van de informatiefaciliteiten van de bibliotheek van Universiteit Utrecht. Een krappe 18% heeft daarvan al gebruik gemaakt. Uit de opmerkingen die bij deze vraag geplaatst zijn, kan worden opgemaakt dat men niet goed weet hoe hiervan gebruik gemaakt kan worden.

 

Conclusies en actiepunten

 • Hoewel slechts een klein deel van de leden actief gebruik maakt van de voorzieningen van de HU-Mediatheek verdient het aanbeveling om een goede regeling met deze mediatheek te onderhouden. Ook is meer en duidelijke informatie naar de leden toe noodzakelijk. Het bestuur zal dit actief oppakken en de leden over de resultaten informatie geven.
 • Er moet blijvend aandacht gegeven worden aan de mogelijkheid voor leden om van de HU-Klinieken gebruik te maken. Het bestuur zal te gelegener tijd de kritische geluiden en de complimenten doorspelen naar de leiding van de HU-Klinieken.
 • Het bestuur zal blijven toezien dat oud-medewerkers gebruik kunnen blijven maken van de collectiviteitsvoordelen van verzekeringen. Er zal nog beter informatie gegeven worden over deze mogelijkheid via Nieuwsbrief en website van de vereniging.
 • Vanuit de vereniging zal duidelijker informatie gegeven moeten worden over de mogelijkheid om de digitale Trajectum te ontvangen. Het bestuur zal actie ondernemen om de leden (met hun toestemming) bij Trajectum aan te melden.
 • Hoewel het daadwerkelijk gebruik van SharePoint niet wijdverspreid onder de leden is, lijkt de belangstelling groter indien het inloggen voor minder problemen zou zorgen. Het bestuur zal spoedig gerichte actie ondernemen om aan de leden duidelijk te maken hoe zij kunnen inloggen, een nieuw wachtwoord aanvragen etc. Ook zal het bestuur op korte termijn starten met het opschonen van de informatie op de eigen SharePoint-site. Dit wordt des te meer noodzakelijk omdat in 2019 SharePoint binnen de hogeschool zal worden uitgefaseerd.
 • Omdat ruim een kwart van de leden aangegeven heeft (weer) gebruik te willen maken van de informatievoorzieningen van de UU-Bibliotheek, zal de vereniging hiervoor de nodige stappen moeten ondernemen. Het bestuur zal hierin het voortouw nemen en voor de zomer 2019 de leden informeren over de mogelijkheden. Tevens zal het bestuur nagaan wat de mogelijkheden bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) zijn.

Actieve deelname aan de vereniging

Een gering percentage van de respondenten geeft aan (misschien) een actieve rol te willen spelen binnen de vereniging (4-16%). Het bestuur zal deze personen actief benaderen indien een passende bijdrage voor de vereniging wordt gevraagd.