HU ontwikkelt Handreiking Programmatisch Toetsen

HU ontwikkelt Handreiking Programmatisch Toetsen

Steeds meer HU-opleidingen stappen over op programmatisch toetsen, of overwegen dit te doen. Dit vraagt om een andere inrichting van processen en systemen. DLO werkt daarom aan een Handreiking Programmatisch Toetsen, die opleidingen duidelijkheid biedt over de mogelijkheden en randvoorwaarden.

Waarom programmatisch toetsen?

Bij programmatisch toetsen ontwerpen opleidingen een toetsprogramma waarbinnen over langere periodes wordt getoetst. Bijvoorbeeld een onderwijsperiode, een half jaar of zelfs een heel jaar. Summatieve beslissingen over het toekennen van studiepunten worden pas na een grotere onderwijsperiode, een half jaar of een jaar, genomen. Dit gebeurt op basis van een representatieve hoeveelheid bewijzen, ofwel ‘datapunten’. In het onderwijs zelf ligt de nadruk op rijke en frequente formatieve feedback. Deze manier van toetsen sluit aan bij principes van het HU Toetskader, zoals het centraal stellen van de formatieve functie van toetsing en toetsen in grotere eenheden.

Opleidingen noemen verschillende redenen om te beginnen met programmatisch toetsen. Bijvoorbeeld dat ze studenten meer integraal willen toetsen op hun competenties, in plaats van losse deelopdrachten en tentamens te beoordelen. Of dat door de frequente formatieve feedback de nadruk meer op het leerproces en de eigen motivatie van studenten komt te liggen, in plaats van op de summatieve toetsen die studenten moeten halen.

Waarom een Handreiking Programmatisch Toetsen?

Programmatisch toetsen heeft veel consequenties voor de organisatie van het onderwijs. Niet alleen het toetsprogramma verandert, ook het onderwijs dat op de toetsing voorbereidt moet anders worden georganiseerd. Daarbij is het belangrijk dat je als opleiding binnen de juridische kaders blijft, zoals het OER en het AVG-beleid. In de Handreiking leggen we uit welke consequenties deze kaders hebben voor de inrichting van programmatisch toetsen.

Daarnaast lopen opleidingen bij de implementatie van programmatisch toetsen tegen praktische vraagstukken aan. Zo zijn de ondersteunende diensten nu nog ingericht op onderwijsmodules met een vastgesteld aantal contacturen, die worden afgesloten met een of meer summatieve toetsen binnen systemen als GradeWork en TestVision. Opleidingen die programmatisch toetsen, organiseren hun onderwijs vaak anders. In de Handreiking willen we advies geven over hoe je zaken als de inroostering van onderwijsactiviteiten en de organisatie en administratie van summatieve beslismomenten goed kunt inrichten.

Een ander vraagstuk is welke systemen er gebruikt kunnen worden voor regelmatige tussentijdse formatieve feedback en de verzameling van datapunten voor het nemen van summatieve beslissingen. Hiervoor zijn verschillende systemen beschikbaar binnen Canvas, zoals Feedpulse en Speedgrader. Maar deze systemen zijn niet ingericht als formeel toetssysteem van de HU, zodat er apart moet worden nagedacht over bijvoorbeeld de privacy van studenten, de archivering van toetsgegevens en controle op plagiaat. Ook zijn de systemen niet altijd afgestemd op een geïntegreerde beoordeling van diverse soorten datapunten. In de Handreiking lichten we toe welke systemen de HU beschikbaar heeft en met welke randvoorwaarden je rekening moet houden bij het kiezen van systemen.

Wat doet de HU nog meer om programmatisch toetsen te faciliteren?

Bij het Kenniscentrum Leren en Innoveren en het Teaching & Learning Network (TLN) werken verschillende experts op het gebied van programmatisch toetsen. Zij delen hun kennis graag, bijvoorbeeld via de toetswebsite van de HU. Ook binnen de SKE is er aandacht voor programmatisch toetsen. Veel SKE’ers hebben zich al in dit onderwerp verdiept.

In het voorjaar van 2020 organiseert het HU netwerk Toetsing van TLN in samenwerking met DLO een workshop over programmatisch toetsen. Daarbij zullen zowel onderwijsinhoudelijke experts als experts op het gebied van processen en systemen hun inzichten delen.

Is jouw opleiding al bezig met programmatisch toetsen en lopen jullie tegen vragen of problemen aan? Of zou je binnen jouw opleiding graag het gesprek over programmatisch toetsen willen openen? Houd digitale.Hu en de toetswebsite dan in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom programmatisch toetsen. De Handreiking Programmatisch Toetsen zal naar verwachting in februari 2020 gepubliceerd worden.

Dit artikel is ook gepubliceerd op de toetswebsite.