Over het kUS

Hoofdthema’s en programma’s

De kUS partners hebben een gedragen, gemeenschappelijke kennisagenda ontwikkeld met vier brede hoofdthema’s die de inhoudelijke basis voor de werkplaatsactiviteiten vormt. Er is een doorsnijdend programma rondom corona en de coronamaatregelen toegevoegd. Binnen de hoofdthema’s werken we de komende tijd aan het opzetten en uitwerken van programma’s rondom maatschappelijke vraagstukken in de provincie. Dit gebeurt in regiegroepen waarin de verschillende perspectieven van inwoners, praktijk, beleid, opleiding en onderzoek vertegenwoordigd worden.


1. Hoofdthema: Gezonde sociale omgevingen en vitale netwerken

Omgevingen en gemeenschappen die gezondheid, ontwikkeling, sociaal functioneren en participatie bevorderen.

Gezonde sociale omgevingen en vitale netwerken omvatten: gezin, buurt, dorp, wijk, bewonersinitiatieven, bedrijfsleven, sportverenigingen enz.
Het betreft kennis over gezonde wijk aanpakken en werkwijzen om sociale cohesie, participatie en inclusie in de samenleving te bevorderen. We beogen dat kinderen sociaal, gezond en veilig kunnen opgroeien. Dat mensen waardevolle activiteiten en sociale rollen kunnen vervullen, in de buurt, door deelname aan sport, kunst en cultuur.

Programma
Vitale sociale basis
Dit programma kent twee deelprogramma’s:
– Waarde van inwonersinitiatieven
– Waarde van breed welzijnswerk

2. Hoofdthema: Participatie

Mogelijkheden om deel te nemen aan het leven in de buurt, aan inwonersinitiatieven, aan passend onderwijs, of aan de arbeidsmarkt.

Het gaat hier om een toegankelijke samenleving waarin mensen kunnen deelnemen aan initiatieven in hun wijk of buurt. De arbeidsmarkt dient het mogelijk te maken dat iedereen naar vermogen kan meedoen en in het onderwijs is voor ieder kind een passende plek. Mensen kunnen, als dat nodig is, gebruik maken van zorg en ondersteuning op maat. De toegang tot het rechtssysteem is goed geregeld.

Programma’s
Thuis in de samenleving: transformatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
Thuis in de samenleving. Wonen, welzijn, zorg voor ouderen in 2040
Meedoen naar vermogen: integraal werken aan arbeidsparticipatie

3. Hoofdthema: Preventie

Het voorkomen van problemen op het gebied van gezondheid en sociaal functioneren.

We willen voorkomen dat gezondheid, welzijn en sociaal functioneren bedreigd worden. Het betreft hier kennis van effectieve preventieve interventies, zoals bijvoorbeeld een kansrijke start voor kinderen, de inzet van ouderenconsulenten, schuldpreventie, voorkomen van huiselijk geweld, leefstijlprogramma’s, en maatschappelijke opvoeding op scholen. Een belangrijke vraag is ook hoe met elkaar samenhangende interventies op lokaal niveau effectief georganiseerd kunnen worden.

Programma’s
Voorkomen van huiselijk geweld
• Preventie Sociaal – Gezond

4. Hoofdthema: Kwaliteit van zorg- en dienstverlening

Maatwerk, integrale aanpak en continuïteit van zorg en ondersteuning

Voor mensen met een grote of continue ondersteuningsbehoefte is een goed samenspel nodig tussen professionals onderling, maar ook tussen vrijwilligers, buurtgenoten, mantelzorgers en professionals. Zodat iedereen de zorg en aandacht krijgt die nodig is. Er mogen geen gaten vallen. Het gaat hier o.a. om effectieve ondersteuning van mensen die veel belemmeringen ervaren, moeilijk regie kunnen voeren of zorgvragen kunnen stellen.

Programma’s
Verbinden van informele en formele zorg
• Lerende netwerken en interprofessionele samenwerking

5. Doorsnijdend programma: Maatschappelijke impact van coronamaatregelen

Dit betreft een doorsnijdend programma waarbij inzichten uit onderzoek naar de maatschappelijke impact van corona en de coronamaatregelen gebundeld worden. Aandachtgebieden hierbij zijn:
• Impact op armoede en schulden
• Impact op sociaal isolement
• Impact op kunst, sport en cultuur
• Impact van werken op afstand

Download hieronder een uitgebreider document over de thema’s en programma’s.

Bijlagen