Onderzoek

Onderzoek

De projecten van het kUS worden uitgevoerd in drie werkplaatsen: Werkplaats Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie, Werkplaats Arbeid en Inclusie en de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd.

Het kennisplatform wil innovatie op het sociale domein in de provincie Utrecht stimuleren. Leidend hierbij is de regionale kennisagenda. Hiervoor is een bescheiden budget beschikbaar voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Aanvragen kunnen gehonoreerd worden totdat dit budget op is.

Onderstaand vindt u lopende projecten.

 

Projecten

Vathorst inclusief

WERKPLAATS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN PARTICIPATIE
Vathorst inclusief is een project waarbij het doel is om cliënten te ondersteunen bij het actief meedoen aan activiteiten in de wijk of de stad, en het ontwikkelen van een op participatie en inclusie gerichte benadering, waarbij (langdurige) zorg en welzijn/maatschappelijke ondersteuning en participatie beter op elkaar aansluiten. Lees meer >

Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen

WERKPLAATS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN PARTICIPATIE
In deze werkplaats willen bewoners en medewerkers van vier woonprojecten in Utrecht ontdekken hoe goed het mengen van verschillende typen bewoners gaat in de praktijk. Het draait om vier bijzondere woonvormen in Utrecht, waarbij ex-dak- en thuislozen, mensen met psychische kwetsbaarheid en andere burgers met elkaar samenwonen en samen activiteiten ondernemen. Lees meer >

Begeleiding Nieuwe Stijl

WERKPLAATS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN PARTICIPATIE
Vereenvoudiging van de indicatiestelling en ontwikkelen van een integrale werkwijze voor de dienstverlening aan burgers met een gespecialiseerde begeleidingsbehoefte.
 Dat is het doel van dit project. Lees meer >

CoSIE

WERKPLAATS ARBEID EN INCLUSIE
Dit project richt zich op de ontwikkeling van een co-creatieproces op het gebied van sociale en publieke dienstverlening en streeft naar service innovaties door een samenwerkend en gebruikersgericht co-creatieproces toe te passen en te testen. Lees meer >

Lokaal en integraal werken aan participatie

WERKPLAATS ARBEID EN INCLUSIE
Gemeenten willen de zelfredzaamheid en participatie van hun inwoners vergroten. Een belangrijk aspect daarvan is het stimuleren van toeleiding naar betaald werk. Een uitdaging op dit terrein is het ontwikkelen van integrale aanpakken om dit zo effectief mogelijk te kunnen doen. Centrale vragen in dit project zijn: Wat zijn effectieve werkwijzen om vanuit een integrale aanpak de toeleiding naar werk te bevorderen? En hoe kunnen daarbij de behoeften en mogelijkheden van de cliënt centraal gesteld worden? Lees meer >

Participatie Jongeren met een LVB

WERKPLAAT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN PARTICIPATIE
Het project heeft tot doel om de elementen te determineren van een aanpak die jongeren met een licht verstandelijke beperking helpt om meer deel uit te maken van de samenleving, op de terreinen opleiding, werk en sociale participatie in de wijk. Hierbij is de vraag van belang hoe de samenwerking tussen diverse betrokkenen (jongeren zelf, hun omgeving, gemeente, politie, jeugdhulpverlening, etc.) optimaal vormgegeven kan worden zodat er een sluitend steunsysteem ontstaat, dat bijdraagt aan positieve gezondheid en maatschappelijke participatie. Lees meer >

Profiel Informele Zorg LVB

WERKPLAATS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN PARTICIPATIE
Verbetering van de samenwerking van professionals met het sociale netwerk van mensen met een verstandelijke beperking. Lees meer >

Werkzame factorenmodel ontwikkelwerkplaats

WERKPLAATSEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN PARTICIPATIE EN ARBEID EN INCLUSIE
Onderzoek om de werkzame factoren te bepalen zodat het model als leer- en ontwikkelvorm verder onderbouwd en uitgebouwd kan worden. Lees meer >

Oudewater Werkt

WERKPLAATS ARBEID EN INCLUSIE
Beschrijven van een aanpak en waar mogelijk verbeteren om kwetsbare inwoners naar werk toe te leiden. Lees meer >

Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van armoede

WERKPLAATS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN PARTICIPATIE
Ontwikkelen van een werkwijze voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van processen en structuren die tot (verborgen) armoede leiden of die bestendigen. Lees meer >

Integrale aanpak mbo-studenten met psychische problemen

ACADEMISCHE WERKPLAATS TRANSFORMATIE JEUGD
Mbo-studenten met psychische problemen door een integrale samenwerking  zódanig maatwerk bieden en begeleiden dat schooluitval wordt voorkomen, studenten een diploma halen of anderszins begeleiding krijgen die aansluit bij hun wensen. Lees meer >

Gewoon opvoeden in de wijk

ACADEMISCHE WERKPLAATS TRANSFORMATIE JEUGD
Gewoon opvoeden in de Wijk is een van de deelprojecten binnen de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht (AWTJU). Het beoogt een bijdrage te leveren aan het realiseren van de transformatiedoelen, in het bijzonder aan het demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren. Centrale vraag is: Op welke wijze kunnen de Utrechtse wijkprofessionals en Buurtteams Jeugd en Gezin in samenwerking met ouders en betrokken burgers het gewoon opvoeden in de wijk versterken? Het project richt zich op de vorming van netwerken rondom opgroeien en opvoeden en wordt uitgevoerd in Hoograven, Kanaleneiland en Leidsche Rijn. Om deze wijknetwerken tot stand te brengen, gaat in elke pilotwijk een Wijkacademie van start. Een Wijkacademie bestaat uit een kerngroep van ouders en andere bewoners die in gesprek gaan over opvoedvraagstukken en activiteiten bedenken om deze vraagstukken in de wijk aan de orde te stellen en andere bewoners daarbij te betrekken. Meer weten? >

 

Afgesloten projecten

WERKPLAATS ARBEID EN INCLUSIE: INNOSI
Sociale investeringen in lokale gemeenschappen zijn van belang voor de toekomstige werkgelegenheid, maatschappelijke participatie, het sociaal beleid en mogelijk ook voor andere beleidsterreinen zoals onderwijs, aldus de Europese Commissie. Uiteindelijk moeten de investeringen bijdragen aan sociale cohesie en de stabiliteit in de maatschappij bevorderen. Lees meer >