Programma’s
Meedoen naar vermogen: integraal werken aan arbeidsparticipatie

Meedoen naar vermogen: integraal werken aan arbeidsparticipatie

Meedoen naar vermogen, waar mogelijk in arbeid, is cruciaal om het beroep op zorg te verkleinen en heeft een positief effect op het fysieke en mentale welbevinden van burgers (zie onder meer Adelmeijer & De Jong, 2014[1]; Schuring, 2010[2]). Als het inkomen van mensen stabiel is en mensen niet meer onder druk van financiële problemen staan, ontstaat er bovendien ruimte om te werken aan problematiek op andere leefgebieden. In het sociaal domein zetten zorg- en welzijnsprofessionals zich daarom in toenemende mate in om de zelfredzaamheid en participatie van hun cliënten te vergroten. Een belangrijk aspect daarvan is de toeleiding naar betaald en vrijwilligerswerk.

Als gevolg van complexe en versnipperde wet- en regelgeving en een verscheidenheid aan professionals met verschillende deskundigheden en expertises, verloopt de samenwerking tussen professionals op het terrein van werk en inkomen en andere afdelingen in veel gemeenten moeizaam. Inwoners krijgen daardoor niet altijd passende ondersteuning. Er worden vaak korte termijn oplossingen geboden (focus op werk om primair inkomen te vergaren zonder aandacht voor vraagstukken op andere levensgebieden) en er is maar beperkt oog voor de lange termijn (het vinden van duurzaam, passend werk).

Verbinding tussen de domeinen Jeugd, Wmo en Werk en Inkomen is juist daarom van belang. Dit is een vraagstuk waar professionals en gemeenten al langere tijd mee worstelen en waar we vanuit dit programma oplossingen voor uitwisselen, aanreiken en ontwikkelen.

[1] Adelmeijer M., D. De Jong (2014) Werk is de beste zorg. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet. Utrecht: Berenschot
[2] Schuring, M. (2010) Schuring, M The Role of Health and Health Promotion in Labour Force Participation. Thesis Erasmus MC, University Medical Centre Rotterdam

Doel(en) van het programma

Dit programma beoogt de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties in het sociaal domein, gemeenten en andere partijen op het terrein van arbeidsparticipatie te verbeteren. Ook biedt het programma gemeenten de gelegenheid om van elkaar te leren. We doen dit door:

  1. Het opzetten van een leernetwerk waarin we kennis kunnen delen en lokale ontwikkelingen kunnen stimuleren.
  2. Inrichting van een kennisportal.
  3. Het aanbieden van een innovatietraject in de vorm van een leergang voor vijf gemeenten. Deelname aan de leergang draagt er aan bij dat gemeenten actief aan de slag gaan. Kennis en inzichten worden gedeeld binnen het leernetwerk van dit programma.

Met dit programma willen we er aan bijdragen dat professionals werkzaam in het sociaal domein in meer met elkaar (integraal) samenwerken, gebruikmaken van elkaars kennis en expertise, en werken vanuit een gezamenlijke visie op (arbeids)participatie. Op die manier stellen professionals de vraag van een inwoner centraal en leveren zij meer maatwerk.

Doelgroep(en) waar het programma zich op richt

Dit programma richt zich zowel op professionals actief op het terrein van zorg en welzijn, als op professionals actief op het terrein van werk en in komen (zowel binnen gemeenten als bij het UWV).

Hoofdthema kennisagenda kUS waarop het programma aansluit

Dit programma sluit aan bij het hoofdthema Participatie: creëren van mogelijkheden om deel te nemen aan het leven in de buurt, aan inwonersinitiatieven, aan passend onderwijs, of aan de arbeidsmarkt.

Initiatiefgroep/betrokken organisaties

Hogeschool Utrecht
Movisie
Divosa
SAM
Gemeente Houten

Activiteiten in het programma

  • Leernetwerk ‘Lokaal & integraal werken aan participatie’ voor professionals, inwoners en beleidsmakers van waaruit we inspiratiebijenkomsten (o.a. webinars, kennisateliers) organiseren;
  • Een kennisportal met publicaties, instrumenten en handreikingen over ‘wat werkt’ op het gebied van integrale samenwerking op het snijvlak van zorg & welzijn en werk & inkomen;
  • Advisering en ondersteuning gemeenten op het gebied van integrale samenwerking op het snijvlak van zorg & welzijn en werk & inkomen.

Projecten

  • VIMP: Verspreidings- en implementatie-impuls (ZonMw): met als doel het verder verspreiden en implementeren van kennis uit het project ‘Lokaal & Integraal Werken aan Participatie’ (looptijd 1 januari 2022 – 31 december 2022)

Kennisbronnen

Gegevens contactpersoon

Joep Binkhorst: joep.binkhorst@hu.nl