Agressie en huiselijk geweld

“Huiselijk geweld komt veel voor, maar wordt helaas nog te vaak onvoldoende op tijd gesignaleerd en effectief aangepakt. De afgelopen jaren heeft de overheid actief beleid gevoerd om hier verbetering in te brengen. Onder andere door invoering van de Wet Meldcode inzake huiselijk geweld en kindermishandeling (2013), de invoering van Veili​g Thuis (2015) en de verplichting tot melding (2019). In de minor ‘Agressie en huiselijk geweld’ werken we met een brede invulling van het begrip ‘geweld’, daar er bijna altijd samenhang is tussen  verschillende vormen van geweld, bijvoorbeeld tussen agressie op straat en huiselijkgeweld. In deze minor komt er een breed scala van onderwerpen op het terrein van agressie/geweld  aan de orde.

Deze minor biedt een praktisch kader om mogelijkheden en instrumenten te benutten voor preventie en bestrijding van agressie en huiselijk geweld, zowel in de omgang met cliënten, patiënten en leerlingen, als in het vormgeven aan intersectorale samenwerking en beleid.

De aanpak van agressie en huiselijk geweld vraagt altijd om een intersectorale samenwerking.  Aan de minor nemen studenten van diverse opleidingen deel: naast studenten Social Work zijn er studenten uit de werkvelden Educatie, Zorg, Pedagogiek, Recht en Veiligheid,  wat op zichzelf al leerzaam is. Het vertrouwd raken met elkaars taal, werkwijzen  en inzichten blijkt een belangrijke voorwaarde te zijn voor samenwerking in de praktijk. Bij het werken aan minoropdrachten wordt deze diversiteit benut.

Aan de slag gaan met de aanpak van agressie en huiselijk geweld vraagt moed. Dit is een thema wat niemand ongemoeid raakt. Naast aandacht voor theorie en vaardigheden wordt er ook aandacht besteed aan professionele moed en professionele draagkracht. Het werken in de minor is intensief, daar werken aan de thema’s agressie en huiselijk geweld een appèl doet studenten die professionee nabijheid kunnen en durven inzetten.

Ingangseisen

Geen ingangseisen.