Docent NT2

Context

​Door toenemende  migratiestromen van o.a. vluchtelingen in Nederland is de vraag naar NT2-docenten enorm gegroeid. De HU is één van de zes aanbieders in Nederland van het gecertificeerde (door de beroepsvereniging NT2 erkende) traject voor ‘Docent NT2’. De minor is ontwikkeld op basis van bestaand post-initieel aanbod en met kennis vanuit de instituten IA en ITT.
Docenten NT2 geven Nederlands aan (volwassen) anderstaligen, vaak als onderdeel van hun inburgeringstraject, maar er is tegelijkertijd een dringende behoefte aan leerkrachten in het reguliere onderwijs met kennis van NT2 en tweedetaalverwerving, omdat veel anderstalige kinderen zonder een taal/inburgeringstraject in het onderwijs instromen. Studenten die deze minor volgen (en voldoende afronden) ontvangen, bij hun diplomering óók het certificaat Docent NT2 en daarmee brengen zij de expertise mee waar het (reguliere) onderwijs veel behoefte aan heeft.

Wat ga je doen?

In deze minor maak je kennis met alle facetten van het NT2-onderwijs. Je leert over tweedetaalverwerving, NT2-didactiek en aspecten van het NT2-docentschap in het primair onderwijs, bij Internationale Schakelklassen (ISK’s) en in het volwassenenonderwijs c.q. de inburgering. Parallel aan de theorie doe je ervaring op als NT2-docent. De opleiding bestaat uit twee modulen (A & B) van elk drie onderdelen. Substantieel onderdeel van de opleiding is een stage van twee dagen per week.

Opzet

De opleiding bestaat uit twee modulen, die de NT2-theorie (Wat is belangrijk in het proces van een tweede taal verwerven?) en de NT2-didactiek (Hoe kan je het beste lesgeven?) behandelen.
De opleiding houdt het brede scala aan doelgroepen in het NT2-onderwijs en NT2-werkveld voor ogen:

  • cursisten in de NT2/inburgering en participatietrajecten;
  • cursisten die werken aan een hoger niveau taalvaardigheid voor de Staatsexamens NT2;
  • alfa-cursisten en gemengde NT2/NT1 lesgroepen, laagopgeleide leerders;
  • ISK-leerlingen: 12-18-jarigen in de internationale schakelklassen van het voortgezet onderwijs of die van het basisonderwijs;
  • cursisten/werknemers die Nederlands leren en verbeteren voor werk, beroep of beroepsopleiding (taalgericht vakonderwijs in het mbo).

De eerste module richt zich vooral op de NT2-didactiek van de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden. Terwijl in de stage die vaardigheden verder worden uitgebouwd, richt de tweede module zich op thema’s als: lesgeven in de ISK-klas, Alfa-cursisten, langzame leerders, taal voor werk en beroep en de verschillende NT2-examens, etcetera.​

Ingangseisen

​De studenten die deze minor volgen moeten een onderwijsbevoegdheid hebben, of deze minor doen in het kader van hun lerarenopleiding.