Passend Onderwijs

Voor wie

Wil jij alles weten over inclusief onderwijs? Hoe alle leerlingen samen kunnen leren, maar iedere leerling wel op zijn of haar eigen niveau? Dan is de minor ‘Passend onderwijs’ echt iets voor jou. Je leert hoe je een leeromgeving kunt creëren waarin elke leerling optimaal kan leren, ongeacht culturele achtergrond, status, taal, talenten of beperkingen.

Je kunt deze minor ook volgens als deeltijdstudent. Vraag de minorcontactpersoon naar de mogelijkheden.

Ingangseisen

De minor ‘Passend onderwijs’ is bedoeld voor:

 • studenten van lerarenopleidingen
 • studenten (ecologische) pedagogiek die in het onderwijs willen werken
 • studenten IGTD/docent Gebarentaal
 • studenten van de PABO

Deeltijdstudenten
Je kunt de minor in deeltijd volgen als je beschikt over een werkplek die geschikt is om stage te lopen én je 2 dagen per week beschikbaar bent.

Inhoud

In Nederland vinden we dat onderwijs voor iedereen moet zijn. Sinds 2014 is wettelijk geregeld dat scholen voor alle leerlingen (ongeacht hun onderwijsbehoeften) onderwijs moeten bieden. Dit noemen we ‘passend onderwijs’. In deze minor krijg je inzicht, handvatten en een visie op het beter vormgeven van passend onderwijs in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. We maken de verbinding tussen de (internationale) theorie en (internationale) praktijk. Orthopedagogiek, gespreksvoering, observeren en visie op onderwijs zijn thema’s die aan de orde komen.

In het kader van onderzoek naar internationale perspectieven op passend onderwijs ga je op studiereis naar het buitenland. De reis wordt gesponsord, waardoor jouw eigen financiële bijdrage beperkt is. Ook ga je in deze minor stage lopen op een school die passend onderwijs in de praktijk uitvoert.

Leerdoelen

De student heeft kennis van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in het basisonderwijs/speciaal onderwijs en /of VO, kan die herkennen en vertalen naar gedrag.

Cursussen

Orthopedagogiek
We kijken naar leerlingen en groepen met speciale onderwijsbehoeften. De vraag hoe we (gedrags-) problemen in de klas zo veel mogelijk kunnen voorkomen staat centraal.

Gespreksvoering

Studiereis
Je gaat op een gesponsorde studiereis naar het buitenland.

Afstemmen op leerlingen
Je kunt leerlingen pas goed begeleiden in hun ontwikkeling als je een goed beeld van ze hebt. Daar ga je in deze cursus mee aan de slag; je gaat leerlingen observeren, stelt ontwikkelingsdoelstellingen op en je schrijft een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Professional in de Spiegel
Je krijgt inzicht in jouw aandeel in relaties met leerlingen, ouders en collega’s. Je onderzoekt jouw persoonlijke opvattingen en overtuigingen (de constructen), onderzoeken en tastbaar maken.

Onderzoek en leren in de meer inclusieve beroepspraktijk
Je voert praktijkgerichte opdrachten uit op je opleidingsschool en werkt aan je eigen leervragen. En daarmee aan de competenties die je wilt ontwikkelen.

Toetsing

Toetsing bestaat uit (stage)opdrachten, presentaties en verslagen.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde. Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

 • Overveld, K. van (2015) Groepsplan gedrag. Huizen: Pica (PO)
 • Overveld, K. van (2014) Groepsplan Gedrag In het Voortgezet Onderwijs. Huizen: Pica (VO)
 • Sprang, A. Van (2011) Orthopedagogiek. Een eerste oriëntatie. Den Haag: Boom Lemma uitgevers
 • Wolf, K. van der, & Beukering, T. van. (2009). Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren. Acco
 • Konig, A. (1995). In gesprek met de leerling. Houten: EPN
 • Overveld, K. van (2012) Groepsplan gedrag. Huizen: Pica.
 • Boog, G., Janson, D. & Memelink, D. Leren kun je observeren. Arnhem: Thieme Meulenhof.
 • Schuman, H. (2013). Passend onderwijs vanuit een internationaal perspectief. In: Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 52. nr. 3-4, pp. 155-171.
 • Harinck, F. (2009). Basisprincipes praktijkonderzoek. 5.4. Apeldoorn: Garant.

– www.lerenkunjeobserveren.nl (opnames van leerlingen gecategoriseerd in de drie aspecten kwalificatie, socialisatie en subjectwording)
– https://apps.datacare.nl/OVM/ (ontwikkelingsvolgmodel digitaal)
– Werkboek Professional inde spiegel, https://hu.xeroxwebwinkel.nl/

Rooster

Periode A en B. Op maandag en woensdag.

Extra kosten

400 euro