Passend Onderwijs

Context

“In inclusief onderwijs leren alle leerlingen samen, maar ieder op zijn of haar eigen niveau. Het gaat erom een leeromgeving te creëren waarin elke leerling optimaal kan leren, ongeacht culturele achtergrond, status, taal, talenten of beperkingen”

In Nederland vinden we dat onderwijs voor iedereen moet zijn. Sinds 2014 is wettelijk geregeld dat scholen voor alle leerlingen (ongeacht hun onderwijsbehoeften) onderwijs moeten bieden. Dit noemen we Passend onderwijs.

Wat ga je doen?

In deze minor krijg je inzicht, handvatten en een visie op het beter vormgeven van Passend onderwijs in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. ​
Er wordt nadrukkelijk de verbinding gemaakt tussen de (internationale) theorie en (internationale) praktijk. 
In het kader van onderzoek naar internationale perspectieven op Passend onderwijs ga je op studiereis naar het buitenland. Deze buitenlandreis, die een hoge waardering kreeg van onze eerdere deelnemers, wordt gesponsord. Daardoor blijft jouw eigen financiele bijdrage aan deze reis beperkt.

De minor bestaat uit vijf modules en een stage. In de stage voer je praktijkopdrachten uit die voorkomen uit de modules. Zo leggen we verbinding tussen theorie en praktijk. In de modules wordt onder andere aandacht besteed aan orthopedagogiek, gespreksvoering, observeren, visie op onderwijs.
Je loopt stage op een school die Passend onderwijs in de praktijk uitvoert. Een stageplek vindt je zelf of in overleg met de minorcontactpersoon. Je houdt je tijdens de stage bezig met observeren, plannen bedenken en uitvoeren, voeren van gesprekken, luisteren en afstemmen van onderwijsbehoeften met leerlingen in al hun diversiteit. Op deze manier ontwikkel je je visie op onderwijs voor iedereen en draag je bij aan het verder ontwikkelen van Passend onderwijs.

Ingangseisen

De minor is bedoeld voor studenten van lerarenopleidingen, studenten (ecologische) pedagogiek die in het onderwijs willen werken, studenten IGTD/docent Gebarentaal en studenten van de PABO.

Deeltijdstudenten die over een werkplek beschikken die geschikt is om stage te lopen èn die twee dagen per week beschikbaar zijn, kunnen de minor volgen.